استفاده یک شرکت ایرانی از ۵۸۰ میلیون یوآن فاینانس چینی

استفاده یک شرکت ایرانی از ۵۸۰ میلیون یوآن فاینانس چینی

با تأیید شورای اقتصاد قرار است یک شرکت ایرانی برای توسعه خط تولید خود از فاینانس ۵۸میلیون‌یوآنی چین استفاده کند که این موضوع مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته است.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 5 تیر ماه درخواست مورخ 1402/9/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح جدول زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی فاینانس) طرح تولید الیاف شیشه مرند مورخ 1400/12/23 شورای اقتصاد را به‌استناد بند «چ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1403 کل کشور بررسی کرد و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات به‌شرح پیوست مورد تصویب قرار داد:

1. سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) حداکثر به‌مبلغ هشتصد و بیست و سه میلیون و پانصد و چهل و دو هزار و هفتصد و شصت و چهار (823،542،764) یوآن شامل پانصد و هشتاد میلیون و ششصد و نود و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج (580692،375) یوآن به‌عنوان اصل تسهیلات و مبلغ دویست و چهل و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و سیصد و هشتاد و نه (389، 242850) یوآن به‌عنوان هزینه‌های تبعی هزینه تسهیلات هزینه تعهدات و هزینه بیمه وام به‌شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تأیید شده است تعیین می‌گردد.

2. ارز مورد استفاده در این مصوبه از یورو به یوآن تغییر یافت.

سایر مفاد مصوبات قبلی شورای اقتصاد به‌قوت خود باقی است.

نظرات کاربران