مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 2 روز پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 38200 0 (0%) 38200 38200 1 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 1 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 1 روز پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 1 روز پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 14100 0 (0%) 14100 14100 3 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 16600 0 (0%) 16600 16600 2 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 1 روز پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16400 0 (0%) 16400 16400 2 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 3 روز پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 2 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 10400 0 (0%) 10400 10400 2 ماه پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 2 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 3 هفته پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 11200 0 (0%) 11200 11200 1 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 11 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 9 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 9 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 1 روز پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 1 روز پیش
اکسید آهن قهوه ای
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 64000 0 (0%) 64000 64000 1 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 64000 0 (0%) 64000 64000 1 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 64000 0 (0%) 64000 64000 1 روز پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 1 روز پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 1 روز پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 1 روز پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 روز پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 1 روز پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1550 0 (0%) 1550 1550 1 روز پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 1 روز پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 5 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 1 روز پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 1 روز پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 3 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4750 0 (0%) 4750 4750 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 4 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 1 روز پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 1 روز پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 4 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 4 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3550 0 (0%) 3550 3550 1 روز پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 4 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 روز پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 1 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1520000 0 (0%) 1520000 1520000 1 روز پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 5100 0 (0%) 5100 5100 1 روز پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 1 روز پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3350 0 (0%) 3350 3350 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 روز پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 1 روز پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 1 روز پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4650 0 (0%) 4650 4650 1 روز پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 1 روز پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 1 روز پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 1 روز پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 33900 0 (0%) 33900 33900 1 روز پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 1 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 38000 1 روز پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 2 ماه پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 روز پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 1 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 17850 0 (0%) 17850 17850 1 روز پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 1 روز پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 1 روز پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 1 روز پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 1 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 1 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 1 روز پیش