مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 64500 0 (0%) 64500 64500 12 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 24000 0 (0%) 24000 24000 12 ساعت پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 12 ساعت پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 7 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 7 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 12 ساعت پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 12 ساعت پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 12800 0 (0%) 12800 12800 12 ساعت پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13700 0 (0%) 13700 13700 12 ساعت پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 2 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 7 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 12 ساعت پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 12 ساعت پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 12 ساعت پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 7 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 9850 0 (0%) 9850 9850 12 ساعت پیش
تیتان چین BLR699
BLR699 Titanium Dioxide
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 2 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 12 ساعت پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 9750 0 (0%) 9750 9750 12 ساعت پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 10100 0 (0%) 10100 10100 12 ساعت پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 12 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5850 0 (0%) 5850 5850 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 64000 0 (0%) 64000 64000 12 ساعت پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 2 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 2 هفته پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 73000 0 (0%) 73000 73000 12 ساعت پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 2 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 40000 0 (0%) 40000 40000 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 12 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1450 0 (0%) 1450 1450 12 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 2 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 12 ساعت پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 12 ساعت پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 4 هفته پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 12 ساعت پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 12 ساعت پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 12 ساعت پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 12 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 2 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 12 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 1 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 12 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 7 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1450000 0 (0%) 1450000 1450000 12 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 12 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2800 0 (0%) 2800 2800 12 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 7950 0 (0%) 7950 7950 12 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 12 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 ماه پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 12 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 12 ساعت پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 21400 0 (0%) 21400 21400 12 ساعت پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 39500 0 (0%) 39500 39500 12 ساعت پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32300 0 (0%) 32300 32300 12 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 12 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34500 0 (0%) 34500 34500 12 ساعت پیش
ناتراسول
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 12 ساعت پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 12 ساعت پیش
ساتكس 1000
CMC Satex
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 12 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 12 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 12 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 12 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 12 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 12 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 12 ساعت پیش