مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 62500 0 (0%) 62500 62500 2 هفته پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 4 هفته پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 2 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 9 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 9 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13200 0 (0%) 13200 13200 2 هفته پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 14200 0 (0%) 14200 14200 3 هفته پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 10 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 4 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 9 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 12550 0 (0%) 12550 12550 2 هفته پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 1 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13900 0 (0%) 13900 13900 2 هفته پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 9 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 9750 0 (0%) 9750 9750 3 هفته پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 9950 0 (0%) 9950 9950 3 هفته پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 3 هفته پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 10050 0 (0%) 10050 10050 2 هفته پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 4 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 2 هفته پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 2 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 2 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 2 هفته پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 2 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 5850 0 (0%) 5850 5850 2 هفته پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5800 0 (0%) 5800 5800 2 هفته پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1550 0 (0%) 1550 1550 3 هفته پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 4 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 2 هفته پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 3 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 2 هفته پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 هفته پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 2 هفته پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5750 0 (0%) 5750 5750 3 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 2 هفته پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 2 هفته پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 4 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3200 0 (0%) 3200 3200 2 هفته پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 3 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3750 0 (0%) 3750 3750 2 هفته پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3400 0 (0%) 3400 3400 1 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1500000 0 (0%) 1500000 1500000 2 هفته پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 2 هفته پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2700 0 (0%) 2700 2700 2 هفته پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 7900 0 (0%) 7900 7900 2 هفته پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 2 هفته پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 4 هفته پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 2 هفته پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 هفته پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 26100 0 (0%) 26100 26100 2 هفته پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 4650 0 (0%) 4650 4650 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 39500 0 (0%) 39500 39500 2 هفته پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 2 هفته پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 2 هفته پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34500 0 (0%) 34500 34500 2 هفته پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 هفته پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 هفته پیش
ساتكس 1000
CMC Satex
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 2 هفته پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 2 هفته پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29200 0 (0%) 29200 29200 2 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 2 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 هفته پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش