مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4270 0 (0%) 4270 4270 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4470 0 (0%) 4470 4470 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4350 30 (0.69%) 4350 4350 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4320 10 (0.23%) 4320 4320 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4320 10 (0.23%) 4320 4320 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4490 0 (0%) 4490 4490 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4780 150 (3.14%) 4780 4780 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4260 0 (0%) 4260 4260 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4500 15 (0.33%) 4500 4500 8 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4860 40 (0.83%) 4860 4860 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4920 20 (0.41%) 4920 4920 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4850 40 (0.83%) 4850 4850 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4870 10 (0.21%) 4870 4870 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4900 20 (0.41%) 4900 4900 8 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4850 30 (0.62%) 4850 4850 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 50 (1.06%) 4720 4720 8 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 5 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 6500 50 (0.77%) 6500 6500 5 ساعت پیش
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 8200 50 (0.61%) 8200 8200 5 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4930 20 (0.41%) 4930 4930 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S مارون
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4825 45 (0.93%) 4825 4825 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4800 10 (0.21%) 4800 4800 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4810 30 (0.62%) 4810 4810 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5150 0 (0%) 5150 5150 2 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 2 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4920 30 (0.61%) 4920 4920 8 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 2 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5300 0 (0%) 5300 5300 2 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4950 1,550 (31.31%) 4950 4950 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4900 420 (9.38%) 4900 4900 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5450 50 (0.93%) 5450 5450 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 2 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5500 50 (0.91%) 5500 5500 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4710 0 (0%) 4710 4710 10 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5440 40 (0.74%) 5440 5440 8 ساعت پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 2 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 2 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ABS

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 7930 90 (1.13%) 7930 7930 8 ساعت پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 7860 10 (0.13%) 7860 7860 8 ساعت پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 6090 0 (0%) 6090 6090 10 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 2 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی استایرن ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن معمولی 144 GPPS کوثر کیلوگرم 5270 0 (0%) 5270 5270 6 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
(General purpose polystyrene (GPPS
کوثر کیلوگرم 5800 10 (0.17%) 5800 5800 8 ساعت پیش
پلی استایرن مقاوم 7240
(High-impact polystyrene (HIPS
کوثر کیلوگرم 5750 10 (0.17%) 5750 5750 8 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6750 0 (0%) 6750 6750 5 ساعت پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6750 0 (0%) 6750 6750 5 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 5 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 5 ساعت پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 6 ماه پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 11 ماه پیش
پی وی سی اروند 7244
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 5 ماه پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5800 0 (0%) 5800 5800 5 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 6 ماه پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 3 ماه پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 11 ماه پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 12 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3730 0 (0%) 3730 3730 6 روز پیش
پی وی سی اروند S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3730 0 (0%) 3730 3730 6 روز پیش
پی وی سی غدیر S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3730 0 (0%) 3730 3730 6 روز پیش
پی وی سی بندر امام S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 1 سال پیش
پی وی سی آبادان S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4150 0 (0%) 4150 4150 6 روز پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوربی

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ایران مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر آریا

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ماهان

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پارس مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 6 ماه پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 6 ماه پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 6 ماه پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 6 ماه پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 6 ماه پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 6 ماه پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 6 ماه پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 6 ماه پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 6 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 6 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 6 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 6 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 6 ماه پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 6 ماه پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 6 ماه پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 6 ماه پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 6 ماه پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 6 ماه پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 6 ماه پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 6 ماه پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 6 ماه پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 6 ماه پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 6 ماه پیش
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 6 ماه پیش
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 6 ماه پیش
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 6 ماه پیش
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 6 ماه پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 6 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 4 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 2 روز پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 4 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6750 0 (0%) 6750 6750 4 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 4 ساعت پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 4 ساعت پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7300 0 (0%) 7300 7300 4 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 4 ساعت پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 14700 0 (0%) 14700 14700 2 روز پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 12850 0 (0%) 12850 12850 5 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5100 0 (0%) 5100 5100 4 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 4 ساعت پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 روز پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8050 0 (0%) 8050 8050 2 روز پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8150 0 (0%) 8150 8150 2 ماه پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 4 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 4 ماه پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 ماه پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11400 0 (0%) 11400 11400 2 ماه پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش