مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4430 0 (0%) 4430 4430 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4480 0 (0%) 4480 4480 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4420 0 (0%) 4420 4420 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4460 0 (0%) 4460 4460 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4550 0 (0%) 4550 4550 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 5460 0 (0%) 5460 5460 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4370 0 (0%) 4370 4370 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین F7000
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4510 0 (0%) 4510 4510 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5140 0 (0%) 5140 5140 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5080 0 (0%) 5080 5080 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5090 0 (0%) 5090 5090 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5080 0 (0%) 5080 5080 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4750 0 (0%) 4750 4750 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 3 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 19 ساعت پیش
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 8350 0 (0%) 8350 8350 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4980 0 (0%) 4980 4980 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 3 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 3 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5150 0 (0%) 5150 5150 3 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4770 0 (0%) 4770 4770 3 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4970 0 (0%) 4970 4970 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5050 0 (0%) 5050 5050 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4710 0 (0%) 4710 4710 8 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6350 0 (0%) 6350 6350 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6250 0 (0%) 6250 6250 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9950 0 (0%) 9950 9950 2 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 6090 0 (0%) 6090 6090 8 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 2 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن معمولی 144 GPPS کوثر کیلوگرم 5270 0 (0%) 5270 5270 4 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
(General purpose polystyrene (GPPS
کوثر کیلوگرم 6050 0 (0%) 6050 6050 2 روز پیش
پلی استایرن مقاوم 7240
(High-impact polystyrene (HIPS
کوثر کیلوگرم 6250 0 (0%) 6250 6250 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 19 ساعت پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 19 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 19 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 19 ساعت پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 4 ماه پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 9 ماه پیش
پی وی سی اروند 7244
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 3 ماه پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 4 ماه پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 4 هفته پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 9 ماه پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 10 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3980 0 (0%) 3980 3980 4 هفته پیش
پی وی سی اروند S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 2 ماه پیش
پی وی سی غدیر S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 2 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 10 ماه پیش
پی وی سی آبادان S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3810 0 (0%) 3810 3810 8 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 4 ماه پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 4 ماه پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 4 ماه پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 4 ماه پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 4 ماه پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 4 ماه پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 4 ماه پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 4 ماه پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 4 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 4 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 4 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 4 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 4 ماه پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 4 ماه پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 4 ماه پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 4 ماه پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 4 ماه پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 4 ماه پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 4 ماه پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 4 ماه پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 4 ماه پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 4 ماه پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 4 ماه پیش
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 4 ماه پیش
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 4 ماه پیش
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 4 ماه پیش
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 4 ماه پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 4 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 19 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 1 هفته پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 19 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6700 0 (0%) 6700 6700 19 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 19 ساعت پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12300 0 (0%) 12300 12300 19 ساعت پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 19 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 19 ساعت پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 14500 0 (0%) 14500 14500 19 ساعت پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 12850 0 (0%) 12850 12850 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 19 ساعت پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 19 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 19 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 2 هفته پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 6 روز پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 19 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 2 ماه پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11450 0 (0%) 11450 11450 19 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 ماه پیش