مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4610 0 (0%) 4610 4610 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4365 0 (0%) 4365 4365 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4380 0 (0%) 4380 4380 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4365 0 (0%) 4365 4365 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4420 0 (0%) 4420 4420 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4680 0 (0%) 4680 4680 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4380 0 (0%) 4380 4380 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین F7000
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4410 0 (0%) 4410 4410 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5170 0 (0%) 5170 5170 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5160 0 (0%) 5160 5160 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5040 0 (0%) 5040 5040 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5160 0 (0%) 5160 5160 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5070 0 (0%) 5070 5070 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4830 0 (0%) 4830 4830 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5040 0 (0%) 5040 5040 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4840 0 (0%) 4840 4840 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 12 ساعت پیش
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4620 0 (0%) 4620 4620 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4810 0 (0%) 4810 4810 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4780 0 (0%) 4780 4780 3 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4840 0 (0%) 4840 4840 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4740 0 (0%) 4740 4740 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4760 0 (0%) 4760 4760 2 روز پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4650 0 (0%) 4650 4650 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4880 0 (0%) 4880 4880 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4880 0 (0%) 4880 4880 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4620 0 (0%) 4620 4620 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4710 0 (0%) 4710 4710 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 5850 0 (0%) 5850 5850 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4740 0 (0%) 4740 4740 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4710 0 (0%) 4710 4710 7 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 2 روز پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 7080 0 (0%) 7080 7080 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 7880 0 (0%) 7880 7880 1 هفته پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 6090 0 (0%) 6090 6090 7 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 2 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن معمولی 144 GPPS کوثر کیلوگرم 5270 0 (0%) 5270 5270 3 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
(General purpose polystyrene (GPPS
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 2 روز پیش
پلی استایرن مقاوم 7240
(High-impact polystyrene (HIPS
کوثر کیلوگرم 5640 0 (0%) 5640 5640 2 روز پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 12 ساعت پیش
پی وی سی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 12 ساعت پیش
پی وی سی 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 هفته پیش
پی وی سی 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 هفته پیش
پی وی سی 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 3 ماه پیش
پی وی سی 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 8 ماه پیش
پی وی سی 7244-اروند
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 2 ماه پیش
پی وی سی 6834-اروند
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 2 هفته پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 2 ماه پیش
پی وی سی S57-آبادان
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3660 0 (0%) 3660 3660 7 ماه پیش
پی وی سی S57-ال جی
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی S57-بندرامام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 8 ماه پیش
پی وی سی S57-غدیر
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 9 ماه پیش
پی وی سی S65-بندرامام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S65-اروند
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S65-غدیر
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ماه پیش
پی وی سی S70-بندر امام
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 9 ماه پیش
پی وی سی S70-آبادان
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3810 0 (0%) 3810 3810 7 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 3 ماه پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 3 ماه پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 3 ماه پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 3 ماه پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 3 ماه پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 ماه پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 3 ماه پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 3 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 3 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 3 ماه پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 3 ماه پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 3 ماه پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 3 ماه پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 3 ماه پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 3 ماه پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 3 ماه پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 3 ماه پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 3 ماه پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 3 ماه پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 3 ماه پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 3 ماه پیش
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 3 ماه پیش
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 3 ماه پیش
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 3 ماه پیش
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 3 ماه پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 3 ماه پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 12 ساعت پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 5650 0 (0%) 5650 5650 12 ساعت پیش
روغن DOA
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 12 ساعت پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 12 ساعت پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 12 ساعت پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 12 ساعت پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 12 ساعت پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 12 ساعت پیش
پودر فکو AC7000
(Azodicarbonamide (ADCA
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 12 ساعت پیش
پودر فکو D300L
(Azodicarbonamide (ADCA
کوثر کیلوگرم 12850 0 (0%) 12850 12850 1 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 12 ساعت پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 12 ساعت پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 12 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 12 ساعت پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 12 ساعت پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 12 ساعت پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 1 هفته پیش
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 4 هفته پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 11800 0 (0%) 11800 11800 12 ساعت پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 هفته پیش