مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10250 0 (0%) 10250 10250 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 6020 0 (0%) 6020 6020 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 8350 0 (0%) 8350 8350 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 5 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 5 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 6 ماه پیش
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 6 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 5 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S مارون
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 6 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 5210 0 (0%) 5210 5210 1 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 552R
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 6 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 6 ماه پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 2 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP 510L
(Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 6 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 12 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 7 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 5 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 6 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 7 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 5 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 5 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 7850 0 (0%) 7850 7850 7 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 6 ماه پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 2 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
(Copolymer Polypropylene (CO-PP
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ABS

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 17100 0 (0%) 17100 17100 5 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 10480 0 (0%) 10480 10480 6 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 6090 0 (0%) 6090 6090 3 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 11100 0 (0%) 11100 11100 11 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی استایرن ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن معمولی 144 GPPS کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
(General purpose polystyrene (GPPS
کوثر کیلوگرم 13300 0 (0%) 13300 13300 5 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 7240
(High-impact polystyrene (HIPS
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 5 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 7 ماه پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 7 ماه پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 6 ماه پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 6 ماه پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 6 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 2 سال پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 5220 0 (0%) 5220 5220 9 ماه پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 3 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 3 سال پیش
پی وی سی بندر امام S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 8 ماه پیش
پی وی سی اروند S6532
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4610 0 (0%) 4610 4610 11 ماه پیش
پی وی سی غدیر S6558
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3780 0 (0%) 3780 3780 1 سال پیش
پی وی سی بندر امام S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4050 0 (0%) 4050 4050 2 سال پیش
پی وی سی آبادان S7054
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4150 0 (0%) 4150 4150 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوربی

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ایران مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر آریا

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ماهان

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پارس مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 2 سال پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 2 سال پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 2 سال پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 2 سال پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 2 سال پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 2 سال پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 سال پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 سال پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 سال پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 2 سال پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 2 سال پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 2 سال پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 2 سال پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 2 سال پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 2 سال پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 2 سال پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 2 سال پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 2 سال پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 2 سال پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 2 سال پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 2 سال پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 2 سال پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 2 سال پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 2 سال پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 2 سال پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 2 سال پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 2 سال پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 2 سال پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 2 سال پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 2 سال پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 2 سال پیش
مستربچ طوسی 2040
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 2 سال پیش
مستربچ طوسی 2060
ُGray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 2 سال پیش
مستربچ مشکی 5090
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 سال پیش
مستربچ مشکی 5060
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 2 سال پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
ُBlack Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر 1 کیلو گرم - 0 (0%) - - -
روغن کرچک کیسان هند
‫Castor Oil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 7 ماه پیش
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 7 ماه پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 6 ماه پیش
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 9 ماه پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 11 ماه پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 12 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 6 ماه پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 9 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 25000 0 (0%) 25000 25000 6 ماه پیش
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 1 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 6 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 6 ماه پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 6 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 6 ماه پیش
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 6 ماه پیش
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم 13400 0 (0%) 13400 13400 6 ماه پیش
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 24000 0 (0%) 24000 24000 6 ماه پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم 20800 0 (0%) 20800 20800 8 ماه پیش
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 25800 0 (0%) 25800 25800 6 ماه پیش
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 1 سال پیش