# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ایلام 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 فارس 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 خوزستان 0 (0%) - - -
4 گلستان 0 (0%) - - -
5 یزد 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
6 کردستان 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
7 مرکزی 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
8 آذربایجان غربی 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
9 زنجان 0 (0%) - - -
10 همدان 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
11 کرمانشاه 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
12 خراسان رضوی 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
13 اصفهان 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم خوراکی / آذربایجان غربی