امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 115000 0 (0%) 115000 115000 4 ماه پیش
پی وی سی ال جی 1302
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی هانوا EM2070
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی هانوا EM3090
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی اروند E6834
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 64000 0 (0%) 64000 64000 2 ماه پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی LS070
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی آبادان S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 37500 0 (0%) 37500 37500 2 ماه پیش
پی وی سی غدیر S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S6558
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 36300 0 (0%) 36300 36300 1 ماه پیش
پی وی سی غدیر S65
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 36500 0 (0%) 36500 36500 4 ماه پیش
پی وی سی اروند S6532
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 36400 0 (0%) 36400 36400 2 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پی وی سی آبادان S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 2 ماه پیش
پی وی سی هانوا P1300
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش