امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 300000 0 (0%) 300000 300000 2 سال پیش
پی وی سی ال جی 1302
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پی وی سی هانوا EM2070
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 99000 0 (0%) 99000 99000 5 ماه پیش
پی وی سی هانوا EM3090
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 5 ماه پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پی وی سی اروند E6834
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 62800 0 (0%) 62800 62800 5 ماه پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی LS070
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پی وی سی آبادان S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 2 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 2 سال پیش
پی وی سی بندر امام S6558
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 34200 0 (0%) 34200 34200 2 سال پیش
پی وی سی غدیر S65
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 46300 0 (0%) 46300 46300 6 ماه پیش
پی وی سی اروند S6532
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 32800 0 (0%) 32800 32800 2 سال پیش
پی وی سی بندر امام S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 40000 0 (0%) 40000 40000 2 سال پیش
پی وی سی آبادان S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 40000 0 (0%) 40000 40000 2 سال پیش
پی وی سی هانوا P1300
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش

کوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی کوپلیمر CP430
Polyvinyl Chloride Copolymer (PVC)
کوثر 1 کیلو گرم 190000 0 (0%) 190000 190000 6 ماه پیش