مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

تمامی اقلام

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 46500 0 (0%) 46500 46500 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 2200J
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 6 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 باختر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29400 0 (0%) 29400 29400 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29400 0 (0%) 29400 29400 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 جم
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 7 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30500 0 (0%) 30500 30500 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30800 0 (0%) 30800 30800 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 28900 0 (0%) 28900 28900 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 27800 0 (0%) 27800 27800 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 39600 0 (0%) 39600 39600 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک 0075
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 35500 0 (0%) 35500 35500 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2102
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 31500 0 (0%) 31500 31500 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2100
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 6 سال پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 28900 0 (0%) 28900 28900 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 6 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 5 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 31000 0 (0%) 31000 31000 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 7 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 7 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %EVA 18
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 135000 0 (0%) 135000 135000 1 سال پیش
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %28 EVA
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 150000 0 (0%) 150000 150000 1 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C 30 S
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 5 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z 30 S مارون
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 44000 0 (0%) 44000 44000 1 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z 30 G
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 5210 0 (0%) 5210 5210 6 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V 30 S
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 6 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP552R
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 5 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP550J
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 5 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP510L
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 5 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7850 0 (0%) 7850 7850 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 5 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 7 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 7 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 51500 0 (0%) 51500 51500 1 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ABS

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
کوثر کیلوگرم 58100 0 (0%) 58100 58100 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
کوثر کیلوگرم 81200 0 (0%) 81200 81200 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
کوثر کیلوگرم 80400 0 (0%) 80400 80400 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلی استایرن ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240
High-impact Polystyrene (HIPS)
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1540 GPPS
General Purpose Polystyrene (GPPS)
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 144 GPPS
General Purpose Polystyrene (GPPS)
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 6 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 300000 0 (0%) 300000 300000 11 ماه پیش
پی وی سی ال جی 1302
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پی وی سی هانوا EM2070
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 11 ماه پیش
پی وی سی هانوا EM3090
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 11 ماه پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پی وی سی اروند E6834
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 11 ماه پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی LS070
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پی وی سی آبادان S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 1 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 1 سال پیش
پی وی سی بندر امام S6558
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 34200 0 (0%) 34200 34200 1 سال پیش
پی وی سی غدیر S65
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 34600 0 (0%) 34600 34600 1 سال پیش
پی وی سی اروند S6532
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 32800 0 (0%) 32800 32800 1 سال پیش
پی وی سی بندر امام S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 40000 0 (0%) 40000 40000 1 سال پیش
پی وی سی آبادان S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 40000 0 (0%) 40000 40000 1 سال پیش
پی وی سی هانوا P1300
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر كوربی

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ایران مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر آریا

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ماهان

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پارس مستربچ

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 7 سال پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 7 سال پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 7 سال پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 7 سال پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 7 سال پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 7 سال پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 7 سال پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 7 سال پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 7 سال پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 7 سال پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 7 سال پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 7 سال پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 7 سال پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 7 سال پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 7 سال پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 7 سال پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 7 سال پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 7 سال پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 7 سال پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 7 سال پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 7 سال پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 7 سال پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 7 سال پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 7 سال پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 7 سال پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 7 سال پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 7 سال پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 7 سال پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 7 سال پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 7 سال پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 7 سال پیش
مستربچ طوسی 2040
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 7 سال پیش
مستربچ طوسی 2060
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 7 سال پیش
مستربچ مشکی 5090
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 7 سال پیش
مستربچ مشکی 5060
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 7 سال پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 7 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن دی او پی ایرانی (ِDOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 61800 0 (0%) 61800 61800 1 سال پیش
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 92500 0 (0%) 92500 92500 1 سال پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 102000 0 (0%) 102000 102000 1 سال پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 119000 0 (0%) 119000 119000 1 سال پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 1 سال پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 113000 0 (0%) 113000 113000 1 سال پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 205000 0 (0%) 205000 205000 1 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 201000 0 (0%) 201000 201000 1 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 74000 0 (0%) 74000 74000 1 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 1 سال پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 1 سال پیش
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 1 سال پیش

مواد اولیه پلاستیک و پلیمر پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافرم K300 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 130000 0 (0%) 130000 130000 1 سال پیش
هوستافرم N109 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 803500 0 (0%) 803500 803500 2 سال پیش
هوستافرم FM90 تایوان
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 124000 0 (0%) 124000 124000 1 سال پیش
پلی کربنات 1100U
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 113000 0 (0%) 113000 113000 1 سال پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلیک CM205 تایوان
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 98000 0 (0%) 98000 98000 1 سال پیش
اکریلیک IH830 کره
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش