آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 360000 0 (0%) 360000 360000 1 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 203000 0 (0%) 203000 203000 3 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 380000 0 (0%) 380000 380000 3 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 380000 0 (0%) 380000 380000 3 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 380000 0 (0%) 380000 380000 3 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 370000 0 (0%) 370000 370000 3 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 370000 0 (0%) 450000 370000 3 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 370000 0 (0%) 370000 370000 3 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 450000 0 (0%) 450000 450000 3 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 450000 0 (0%) 450000 450000 3 ماه پیش
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 700000 0 (0%) 700000 700000 1 ماه پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 1 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 1 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 148000 0 (0%) 148000 148000 2 سال پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 3 سال پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 129800 0 (0%) 129800 129800 1 ماه پیش
تیتان R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 128800 0 (0%) 128800 128800 1 ماه پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 1 سال پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 150500 0 (0%) 150500 150500 2 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 77000 0 (0%) 77000 77000 2 ماه پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 702000 0 (0%) 702000 702000 2 ماه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 702000 0 (0%) 702000 702000 2 ماه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 702000 0 (0%) 702000 702000 2 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 757000 0 (0%) 757000 757000 2 ماه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 757000 0 (0%) 757000 757000 2 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 669000 0 (0%) 669000 669000 2 ماه پیش