آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 205000 0 (0%) 205000 205000 3 سال پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 3 سال پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 3 سال پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 3 سال پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 3 سال پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 3 سال پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 3 سال پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 3 سال پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 سال پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 3 سال پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 26700 0 (0%) 26700 26700 3 سال پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 3 سال پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 4 سال پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 3 سال پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 4 سال پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 3 سال پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 5 سال پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 18000 0 (0%) 18000 18000 3 سال پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 3 سال پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 18300 0 (0%) 18300 18300 3 سال پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 3 سال پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 19100 0 (0%) 19100 19100 3 سال پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 3 سال پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 3 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 4 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 4 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 3 سال پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 3 سال پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 3 سال پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 3 سال پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 3 سال پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 3 سال پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 3 سال پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 3 سال پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 3 سال پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 3 سال پیش