آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 520000 0 (0%) 520000 520000 2 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 232000 0 (0%) 232000 232000 2 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 103000 0 (0%) 103000 103000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 2 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 295000 0 (0%) 295000 295000 2 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 285000 0 (0%) 285000 285000 2 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 275000 0 (0%) 275000 275000 2 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 275000 0 (0%) 275000 275000 2 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 350000 0 (0%) 350000 350000 2 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 350000 0 (0%) 350000 350000 2 ماه پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 188000 0 (0%) 188000 188000 2 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 168000 0 (0%) 168000 168000 2 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 152000 0 (0%) 152000 152000 5 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 1 سال پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 117300 0 (0%) 117300 117000 2 ماه پیش
تیتان R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 115300 0 (0%) 116000 115300 2 ماه پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 1 سال پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 142300 0 (0%) 142300 142000 2 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 60000 0 (0%) 60000 60000 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 5 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 60000 0 (0%) 61000 60000 2 ماه پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 2 ماه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 2 ماه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 2 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 630000 0 (0%) 639000 630000 2 ماه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 630000 0 (0%) 639000 630000 2 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 485000 0 (0%) 485000 485000 2 ماه پیش