هموپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C 30 S
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 6 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z 30 S مارون
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 44000 0 (0%) 44000 44000 2 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر Z 30 G
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 5210 0 (0%) 5210 5210 7 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر V 30 S
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 7 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP552R
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 6 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP550J
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 6 سال پیش
پلی پروپیلن هموپلیمر جم HP510L
Homopolymer Polypropylene (HOMO-PP)
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 6 سال پیش

كوپلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332C
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB332L
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 8850 0 (0%) 8850 8850 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230C
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP548R
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440G
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7850 0 (0%) 7850 7850 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر EP440L
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 6 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 6300 0 (0%) 6300 6300 7 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر J740
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 7 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R40
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم 51500 0 (0%) 51500 51500 2 سال پیش
پلی پروپیلن کوپلیمر R60
Copolymer Polypropylene (CO-PP)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -