پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 46500 0 (0%) 46500 46500 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 2200J
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 6 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 باختر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29400 0 (0%) 29400 29400 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29400 0 (0%) 29400 29400 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 جم
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 7 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30500 0 (0%) 30500 30500 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 30800 0 (0%) 30800 30800 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 28900 0 (0%) 28900 28900 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 27800 0 (0%) 27800 27800 2 سال پیش

پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 39600 0 (0%) 39600 39600 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک 0075
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 35500 0 (0%) 35500 35500 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2102
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 31500 0 (0%) 31500 31500 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2100
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 6 سال پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 28900 0 (0%) 28900 28900 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 6 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 5 سال پیش

پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 31000 0 (0%) 31000 31000 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 7 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 7 سال پیش

EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %EVA 18
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 135000 0 (0%) 135000 135000 1 سال پیش
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %28 EVA
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 150000 0 (0%) 150000 150000 1 سال پیش