پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 2200J
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 باختر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10250 0 (0%) 10250 10250 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین BL3 جم
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 6020 0 (0%) 6020 6020 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 8350 0 (0%) 8350 8350 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین F7000 مهر
High Density Polyethylene (HDPE)
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 3 سال پیش

پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک 0075
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2102
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2100
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
Low Density Polyethylene (LDPE)
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 3 سال پیش

پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 4 سال پیش

EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %EVA 18
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 3 سال پیش
اتیل وینیل استات (ای وی ای) %28 EVA
Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 3 سال پیش