كوربی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 1012
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5370 0 (0%) 5370 5370 6 سال پیش
مستربچ سفید X7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8170 0 (0%) 8170 8170 7 سال پیش
مستربچ سفید T7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7570 0 (0%) 7570 7570 7 سال پیش
مستربچ سفید 11120
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6970 0 (0%) 6970 6970 6 سال پیش
مستربچ سفید 11141
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6970 0 (0%) 6970 6970 6 سال پیش
مستربچ سفید 1016
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8370 0 (0%) 8370 8370 6 سال پیش
مستربچ سفید 11150
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 6 سال پیش
مستربچ سفید 11161
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10770 0 (0%) 10770 10770 6 سال پیش
مستربچ سفید 11163A
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 6 سال پیش
مستربچ سفید متان
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 7 سال پیش
سفید یخچالی 11170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ سفید 11171
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
مستربچ سفید 11175
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9975 0 (0%) 9975 9975 6 سال پیش
مستربچ سفید 11180
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ سفید 11448
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ زرد جامی 12200
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9270 0 (0%) 9270 9270 6 سال پیش
مستربچ زرد جامی 12210
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9270 0 (0%) 9270 9270 6 سال پیش
مستربچ زرد 12223
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ زرد 12230
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 6 سال پیش
مستربچ زرد 12231/1
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10770 0 (0%) 10770 10770 6 سال پیش
مستربچ زرد 12236
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 6 سال پیش
مستربچ زرد 12240/1
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10670 0 (0%) 10670 10670 6 سال پیش
مستربچ زرد 12241
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 6 سال پیش
مستربچ زرد 12260
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11270 0 (0%) 11270 11270 6 سال پیش
مستربچ زرد 12265
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11270 0 (0%) 11270 11270 6 سال پیش
مستربچ نارنجی 12270
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12970 0 (0%) 12970 12970 6 سال پیش
مستربچ نارنجی 12271
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ نارنجی 12280/1
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12470 0 (0%) 12470 12470 6 سال پیش
مستربچ نارنجی 12281
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 6 سال پیش
مستربچ نارنجی 12290
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13310
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13315
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13316
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9570 0 (0%) 9570 9570 7 سال پیش
مستربچ صورتی 13340
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13360
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13365
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ صورتی 13370
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9470 0 (0%) 9470 9470 7 سال پیش
مستربچ صورتی 13380
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14431
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14433
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14435
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14438
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14440
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ قرمز 14450
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ بنفش 14470
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11770 0 (0%) 11770 11770 6 سال پیش
مستربچ بنفش 14490
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18470 0 (0%) 18470 18470 6 سال پیش
مستربچ بنفش 14491
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18970 0 (0%) 18970 18970 6 سال پیش
مستربچ لاجوردی 15500
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 6 سال پیش
مستربچ آبی آسمانی 15510
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ لاجوردی 15511
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 6 سال پیش
مستربچ لاجوردی 15512
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 6 سال پیش
مستربچ لاجوردی 15516
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 6 سال پیش
مستربچ لاجوردی 15519
Azure Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 6 سال پیش
مستربچ آبی 15530
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10670 0 (0%) 10670 10670 6 سال پیش
مستربچ آبی 15535
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8570 0 (0%) 8570 8570 6 سال پیش
مستربچ آبی 15540
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ آبی 15560
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 6 سال پیش
مستربچ آبی 15580
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 6 سال پیش
مستربچ کاربنی 15585
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16970 0 (0%) 16970 16970 6 سال پیش
مستربچ سرمه ای 15590
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13870 0 (0%) 13870 13870 6 سال پیش
مستربچ سرمه ای 15597
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13870 0 (0%) 13870 13870 6 سال پیش
مستربچ سرمه ای 15599
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14970 0 (0%) 14970 14970 6 سال پیش
مستربچ سبز پسته ای 16800
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 6 سال پیش
مستربچ سبز 16610
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 6 سال پیش
مستربچ سبز 16620
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ سبز 16625
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ سبز 16630
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ سبز 16631
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ سبز 16651
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ سبز 16671
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ سبز 16677
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12270 0 (0%) 12270 12270 6 سال پیش
مستربچ سبز 16690
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14970 0 (0%) 14970 14970 6 سال پیش
مستربچ سبز 16696
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ سبز پسته ای 16700
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 7 سال پیش
مستربچ سبز پسته ای 16800
Lime Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 6 سال پیش
مستربچ کرم 17700
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10670 0 (0%) 10670 10670 6 سال پیش
مستربچ موزی 17705
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9570 0 (0%) 9570 9570 6 سال پیش
مستربچ کرم 17706
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 6 سال پیش
مستربچ موزی 17710
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ موزی 17725
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12270 0 (0%) 12270 12270 6 سال پیش
مستربچ موزی 17730
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ موزی 17735
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ موزی 17737
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10770 0 (0%) 10770 10770 6 سال پیش
مستربچ کرم بژ 17740
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10770 0 (0%) 10770 10770 6 سال پیش
مستربچ کرم آجری 17745
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ بژ 17750
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 6 سال پیش
مستربچ قهوه ای 17771
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9670 0 (0%) 9670 9670 6 سال پیش
مستربچ قهوه ای 17772
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
مستربچ قهوه ای 17781
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
مستربچ قهوه ای 17781
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
مستربچ قهوه ای 17790
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18815
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18818
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18820
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11470 0 (0%) 11470 11470 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18830
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18840
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18850
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18870
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ طوسی 18880
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9570 0 (0%) 9570 9570 6 سال پیش
مستربچ نقره ای 103000
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 6 سال پیش
مستربچ سفید صدفی 201000
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 6 سال پیش
مستربچ قرمز صدفی 201440
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ آبی صدفی 201550
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ آبی صدفی 201550
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ سبز صدفی 201660
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 6 سال پیش
مستربچ زرد فلور 302110
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ نارنجی فلور 302210
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ قرمز فلور 302310
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ صورتی فلور 302410
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ صورتی فلور 302450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 6 سال پیش
مستربچ صورتی فلور 302550
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ سبز فلور 302710
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14270 0 (0%) 14270 14270 6 سال پیش
مستربچ آبی G300
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 7 سال پیش
مستربچ سرمه ای K12
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12570 0 (0%) 12570 12570 7 سال پیش
مستربچ سرامیکی
Ceramic Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13970 0 (0%) 13970 13970 6 سال پیش
مستربچ مشکی 19901
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6370 0 (0%) 6370 6370 6 سال پیش
مستربچ مشکی 19905
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4370 0 (0%) 4370 4370 6 سال پیش
لیز کننده CA1002
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
لیز کننده CA1003
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
آنتی اکسیدان
Antioxidants Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8770 0 (0%) 8770 8770 6 سال پیش
آنتی استاتیک CA3001
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 6 سال پیش
آنتی یووی CA4002
Anti-UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10870 0 (0%) 10870 10870 6 سال پیش
آنتی یووی CA4001
Anti-UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7770 0 (0%) 7770 7770 6 سال پیش
شفاف کننده CA5019 PE کوثر کیلوگرم 7570 0 (0%) 7570 7570 6 سال پیش
کربنات Power 1
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1490 0 (0%) 1490 1490 7 سال پیش
کربنات Power 3
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1690 0 (0%) 1690 1690 7 سال پیش
کربنات Power 4
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1790 0 (0%) 1790 1790 7 سال پیش
کربنات Power 5
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1890 0 (0%) 1890 1890 7 سال پیش
کربنات UnlPower
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1590 0 (0%) 1590 1590 7 سال پیش
کربنات snow
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1590 0 (0%) 1590 1590 7 سال پیش
کربنات Rafia
Carbonate
کوثر کیلوگرم 1890 0 (0%) 1890 1890 7 سال پیش

ایران مستربچ

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ زرد 212
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ زرد 213
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ زرد 214
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ زرد 215
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 8 سال پیش
مستربچ زرد 91/191
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17200 0 (0%) 17200 17200 8 سال پیش
مستربچ زرد 76/56
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12700 0 (0%) 12700 12700 8 سال پیش
مستربچ زرد 91/22
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 8 سال پیش
مستربچ زرد موزی 81/44
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15200 0 (0%) 15200 15200 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 216
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12300 0 (0%) 12300 12300 8 سال پیش
مستربچ قرمز 92/63
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 8 سال پیش
مستربچ قرمز 310
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ قرمز 311
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ قرمز 312
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ قرمز آلبالویی 313
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ صورتی 314
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 8 سال پیش
مستربچ صورتی 315
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14800 0 (0%) 14800 14800 8 سال پیش
مستربچ صورتی 316
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 8 سال پیش
مستربچ بنفش 410
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16600 0 (0%) 16600 16600 8 سال پیش
مستربچ آبی 411
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ آبی 512
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ آبی 511
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ آبی 510
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15100 0 (0%) 15100 15100 8 سال پیش
مستربچ آبی 81/160
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18400 0 (0%) 18400 18400 8 سال پیش
مستربچ بنفش صدفی 90/205C
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 8 سال پیش
مستربچ آبی 81/45
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای 513B3
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 سال پیش
مستربچ زنگاری 610
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ زنگاری 87/102
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14600 0 (0%) 14600 14600 8 سال پیش
مستربچ سبز 611
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 8 سال پیش
مستربچ سبز 612
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ سبز 613
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ سبز 614
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ سبز 615
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ سبز 92/237
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 8 سال پیش
مستربچ کرم بژ 810
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ بژ 821
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 8 سال پیش
مستربچ کرم بژ 822
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 8 سال پیش
مستربچ کرم بژ 112
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 8 سال پیش
مستربچ کرم بژ 210
Antique White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13450 0 (0%) 13450 13450 8 سال پیش
مستربچ کرم 211
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 8 سال پیش
مستربچ آجری 817
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 8 سال پیش
مستربچ آجری 80/24
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 03298D
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 812
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 8 سال پیش
مستربچ طوسی 712
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 8 سال پیش
مستربچ طوسی 712
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ طوسی 711
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12800 0 (0%) 12800 12800 8 سال پیش
مستربچ طوسی 113
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ طوسی 79/161S1
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ نقره ای 79/140F
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 سال پیش
مستربچ نقره ای 710
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14100 0 (0%) 14100 14100 8 سال پیش
مستربچ مشکی 84/70F
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 8 سال پیش
مستربچ سفید 80/135PET
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12800 0 (0%) 12800 12800 8 سال پیش
مستربچ مشکی 813
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 8 سال پیش
مستربچ سفید مهتابی 92/192PET
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17700 0 (0%) 17700 17700 8 سال پیش
مستربچ سفید صدفی 910
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 8 سال پیش
مستربچ لیمویی 92/190PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 24800 0 (0%) 24800 24800 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/97
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 8 سال پیش
مستربچ زرد 92/38PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 30500 0 (0%) 30500 30500 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/101
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 8 سال پیش
مستربچ زرد 92/64PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 8 سال پیش
مستربچ زرد 86/145PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 25000 0 (0%) 25000 25000 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/98/1PET
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 8 سال پیش
مستربچ صورتی 91/157PET
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 8 سال پیش
مستربچ سرخابی 92/302PET
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 8 سال پیش
مستربچ قرمز 92/76PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 91/91PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 8 سال پیش
مستربچ شکلاتی 92/183PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 21700 0 (0%) 21700 21700 8 سال پیش
مستربچ زرشکی 90/63PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ سبز روشن 92/244PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 8 سال پیش
مستربچ سبز 92/210PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 8 سال پیش
مستربچ سبز 92/211PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 8 سال پیش
مستربچ زیتونی 92/184PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 8 سال پیش
مستربچ نقره ای 88/209PET
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16700 0 (0%) 16700 16700 8 سال پیش
مستربچ طوسی 92/167PET
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ مشکی 92/148PET
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 8 سال پیش
مستربچ سبز روشن 93/43PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15300 0 (0%) 15300 15300 8 سال پیش
مستربچ فیروزه ای 93/44PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 19100 0 (0%) 19100 19100 8 سال پیش
مستربچ زرد 89/128PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 28000 0 (0%) 28000 28000 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/98PET
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 8 سال پیش
مستربچ زرد 84/212PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 سال پیش
مستربچ زرد 92/84PET
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 89/111PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 91/104PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 93/14PET
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 8 سال پیش
مستربچ قرمز 88/151PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18400 0 (0%) 18400 18400 8 سال پیش
مستربچ قرمز 81/110PET
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 19500 0 (0%) 19500 19500 8 سال پیش
مستربچ بنفش 81/129PET
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 21000 0 (0%) 21000 21000 8 سال پیش
مستربچ بنفش 92/276PET
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 22700 0 (0%) 22700 22700 8 سال پیش
مستربچ آبی 78/70PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ آبی 88/47PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 20600 0 (0%) 20600 20600 8 سال پیش
مستربچ آبی 90/87PET
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 25000 0 (0%) 25000 25000 8 سال پیش
مستربچ سبز 79/155PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 8 سال پیش
مستربچ سبز 91/215PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 30400 0 (0%) 30400 30400 8 سال پیش
مستربچ زیتونی 84/129PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ زیتونی 93/100PET
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 23200 0 (0%) 23200 23200 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 87/34PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 27000 0 (0%) 27000 27000 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 91/202PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 23100 0 (0%) 23100 23100 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 93/7PET
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 19300 0 (0%) 19300 19300 8 سال پیش
مستربچ زرد 92/303PS
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 8 سال پیش
مستربچ عسلی 89/32PS
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 92/321PS
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12800 0 (0%) 12800 12800 8 سال پیش
مستربچ قرمز 91/210PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 124500 0 (0%) 124500 124500 8 سال پیش
مستربچ قرمز 79/111PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16300 0 (0%) 16300 16300 8 سال پیش
مستربچ سرخابی 91/209PS
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12400 0 (0%) 12400 12400 8 سال پیش
مستربچ صورتی 92/164PS
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17100 0 (0%) 17100 17100 8 سال پیش
مستربچ بنفش 92/304PS
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 21500 0 (0%) 21500 21500 8 سال پیش
مستربچ آبی 91/74PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 8 سال پیش
مستربچ آبی 85/213PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ آبی 79/113PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 8 سال پیش
مستربچ آبی 84/249PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 8 سال پیش
مستربچ آبی 91/57PS
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 8 سال پیش
مستربچ سبز 91/75PS
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 8 سال پیش
مستربچ سبز 90/5PS
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17200 0 (0%) 17200 17200 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 92/15PS
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 22600 0 (0%) 22600 22600 8 سال پیش
مستربچ دودی 92/146PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 8 سال پیش
مستربچ دودی 92/74PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 8 سال پیش
مستربچ دودی 92/259PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 8 سال پیش
مستربچ سفید 84/838PS
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12900 0 (0%) 12900 12900 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/97PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 8 سال پیش
مستربچ طلایی 92/101PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 8 سال پیش
مستربچ مشکی 89/34PS
Gold Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 8 سال پیش

آریا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید S001
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 8 سال پیش
مستربچ سفید S4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6970 0 (0%) 6970 6970 8 سال پیش
مستربچ سفید WS4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7970 0 (0%) 7970 7970 8 سال پیش
مستربچ سفید WS6
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9550 0 (0%) 9550 9550 8 سال پیش
مستربچ سفید WS8
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 8 سال پیش
مستربچ سفید Q2
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 8 سال پیش
مستربچ سفید Q3
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4950 0 (0%) 4950 4950 8 سال پیش
مستربچ سفید Q4
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6470 0 (0%) 6470 6470 8 سال پیش
مستربچ سفید Q7
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8830 0 (0%) 8830 8830 8 سال پیش
مستربچ سفید Q10
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11700 0 (0%) 11700 11700 8 سال پیش
مستربچ زرد B230
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11300 0 (0%) 11300 11300 8 سال پیش
مستربچ زرد B231
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 8 سال پیش
مستربچ زرد B235
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11300 0 (0%) 11300 11300 8 سال پیش
مستربچ زرد B234a
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ زرد B245
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11300 0 (0%) 11300 11300 8 سال پیش
مستربچ نارنجی B273
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12900 0 (0%) 12900 12900 8 سال پیش
مستربچ نارنجی B275
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 سال پیش
مستربچ صورتی C305
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 8 سال پیش
مستربچ صورتی C311
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 8 سال پیش
مستربچ صورتی C320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ قرمز D405
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 8 سال پیش
مستربچ قرمز D415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11300 0 (0%) 11300 11300 8 سال پیش
مستربچ قرمز D420
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11300 0 (0%) 11300 11300 8 سال پیش
مستربچ بنفش D400X
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18400 0 (0%) 18400 18400 8 سال پیش
مستربچ آبی E503
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 8 سال پیش
مستربچ آبی E517
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10400 0 (0%) 10400 10400 8 سال پیش
مستربچ آبی E519
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 8 سال پیش
مستربچ آبی E593
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14500 0 (0%) 14500 14500 8 سال پیش
مستربچ آبی E596
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 8 سال پیش
مستربچ سبز F640
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای G798
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8250 0 (0%) 8250 8250 8 سال پیش
مستربچ طوسی H805
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 8 سال پیش
مستربچ طوسی H810
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 8 سال پیش
مستربچ طوسی H815
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 8 سال پیش
مستربچ صورتی فلور Z2424
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 8 سال پیش
مستربچ قرمز فلور Z2323
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 8 سال پیش
مستربچ نارنجی فلور Z2222
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 8 سال پیش
مستربچ سبز فلور Z2727
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 8 سال پیش
مستربچ زرد فلور Z2121
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 8 سال پیش
مستربچ نقره ای M400
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ صدفی 2002
Seashell Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده 2000
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده 3600
Slip Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 8 سال پیش
مستربچ کربنات 1600
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1990 0 (0%) 1990 1990 8 سال پیش
مستربچ کربنات 1100
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1890 0 (0%) 1890 1890 8 سال پیش
مستربچ کربنات 1200
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1920 0 (0%) 1920 1920 8 سال پیش
مستربچ کربنات 800
Carbonate Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1590 0 (0%) 1590 1590 8 سال پیش

ماهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 1103
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9470 0 (0%) 9470 9470 8 سال پیش
مستربچ سفید 1105
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8770 0 (0%) 8770 8770 8 سال پیش
مستربچ سفید 1107
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8370 0 (0%) 8370 8370 8 سال پیش
مستربچ سفید 1109
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7770 0 (0%) 7770 7770 8 سال پیش
مستربچ سفید 1111
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6170 0 (0%) 6170 6170 8 سال پیش
مستربچ سفید یخچالی 1113
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10370 0 (0%) 10370 10370 8 سال پیش
مستربچ سفید یخچالی 1114
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1201
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1203
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11270 0 (0%) 11270 11270 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1206
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11770 0 (0%) 11770 11770 8 سال پیش
مستربچ زرد 1207
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 8 سال پیش
مستربچ زرد 1209
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 8 سال پیش
مستربچ زرد 1212
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11170 0 (0%) 11170 11170 8 سال پیش
مستربچ زرد 1213
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ زرد 1215
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11170 0 (0%) 11170 11170 8 سال پیش
مستربچ زرد 1217
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 8 سال پیش
مستربچ زرد 1219
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11670 0 (0%) 11670 11670 8 سال پیش
مستربچ زرد 1221
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11770 0 (0%) 11770 11770 8 سال پیش
مستربچ سرخ آبی 1301
Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12970 0 (0%) 12970 12970 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1303
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1305
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1311
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12970 0 (0%) 12970 12970 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1313
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10170 0 (0%) 10170 10170 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1401
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10870 0 (0%) 10870 10870 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1402
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10870 0 (0%) 10870 10870 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1403
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1407
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11770 0 (0%) 11770 11770 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1409
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11370 0 (0%) 11370 11370 8 سال پیش
مستربچ قرمز 1415
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11570 0 (0%) 11570 11570 8 سال پیش
مستربچ بنفش 1420
Purple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18370 0 (0%) 18370 18370 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای 1501
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13670 0 (0%) 13670 13670 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای 1503
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12570 0 (0%) 12570 12570 8 سال پیش
مستربچ آبی 1505
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ آبی 1507
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 8 سال پیش
مستربچ آبی 1508
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10370 0 (0%) 10370 10370 8 سال پیش
مستربچ آبی 1509
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 8 سال پیش
مستربچ آبی 1511
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9770 0 (0%) 9770 9770 8 سال پیش
مستربچ آبی 1513
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9570 0 (0%) 9570 9570 8 سال پیش
مستربچ آبی 1515
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8770 0 (0%) 8770 8770 8 سال پیش
مستربچ آبی 1517
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9070 0 (0%) 9070 9070 8 سال پیش
مستربچ آبی 1518
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9170 0 (0%) 9170 9170 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای کاربنی 1519
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 18870 0 (0%) 18870 18870 8 سال پیش
مستربچ آبی کاربنی 1521
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17770 0 (0%) 17770 17770 8 سال پیش
مستربچ فیروزه ای 1530
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 8 سال پیش
مستربچ فیروزه ای 1535
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10170 0 (0%) 10170 10170 8 سال پیش
مستربچ سبز یشمی 1601
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15170 0 (0%) 15170 15170 8 سال پیش
مستربچ سبز 1603
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12870 0 (0%) 12870 12870 8 سال پیش
مستربچ سبز 1605
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 8 سال پیش
مستربچ سبز 1607
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ سبز 1609
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11670 0 (0%) 11670 11670 8 سال پیش
مستربچ سبز 1613
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ سبز 1615
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11670 0 (0%) 11670 11670 8 سال پیش
مستربچ سبز 1617
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 8 سال پیش
مستربچ سبز پسته ای 1619
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10970 0 (0%) 10970 10970 8 سال پیش
مستربچ بژ 1701
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 8 سال پیش
مستربچ بژ 1701
Misty Rose Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 8 سال پیش
مستربچ کرم 1703
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10870 0 (0%) 10870 10870 8 سال پیش
مستربچ کرم بژ 1705
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10570 0 (0%) 10570 10570 8 سال پیش
مستربچ موزی 1711
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10670 0 (0%) 10670 10670 8 سال پیش
مستربچ موزی 1713
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10270 0 (0%) 10270 10270 8 سال پیش
مستربچ کرم 1717
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10270 0 (0%) 10270 10270 8 سال پیش
مستربچ کرم 1719
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9370 0 (0%) 9370 9370 8 سال پیش
مستربچ کرم 1721
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8470 0 (0%) 8470 8470 8 سال پیش
مستربچ کرم 1723
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10170 0 (0%) 10170 10170 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 1725
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9070 0 (0%) 9070 9070 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 1725
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9070 0 (0%) 9070 9070 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 1727
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 1729
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10170 0 (0%) 10170 10170 8 سال پیش
مستربچ کرم آجری 1731
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1801
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1803
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1805
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1806
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1807
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1809
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9870 0 (0%) 9870 9870 8 سال پیش
مستربچ نقره ای متالیک 1820
Silver Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 8 سال پیش
مستربچ آبی صدفی 2570
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11670 0 (0%) 11670 11670 8 سال پیش
مستربچ بنفش صدفی 2580
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12270 0 (0%) 12270 12270 8 سال پیش
مستربچ سبز صدفی 2670
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12170 0 (0%) 12170 12170 8 سال پیش
مستربچ قرمز صدفی 2470
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11270 0 (0%) 11270 11270 8 سال پیش
مستربچ نارنجی صدفی 2290
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11870 0 (0%) 11870 11870 8 سال پیش
مستربچ زرد صدفی 2280
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11970 0 (0%) 11970 11970 8 سال پیش
مستربچ زرد فلورسنت 1220
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15570 0 (0%) 15570 15570 8 سال پیش
مستربچ نارنجی فلورسنت 1230
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15570 0 (0%) 15570 15570 8 سال پیش
مستربچ صورتی فلورسنت 1320
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15570 0 (0%) 15570 15570 8 سال پیش
مستربچ سبز فلورسنت 1630
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15570 0 (0%) 15570 15570 8 سال پیش
مستربچ سفید 1100PS
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12970 0 (0%) 12970 12970 8 سال پیش
مستربچ طوسی 1807PS
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12570 0 (0%) 12570 12570 8 سال پیش
مستربچ 1600UV
UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8870 0 (0%) 8870 8870 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8970 0 (0%) 8970 8970 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده
Slip Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9770 0 (0%) 9770 9770 8 سال پیش
مستربچ مشکی
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6070 0 (0%) 6070 6070 8 سال پیش

پارس مستربچ

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ گلبهی 630
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9550 0 (0%) 9550 9550 8 سال پیش
مستربچ گلبهی 635
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 700
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10130 0 (0%) 10130 10130 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 710
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11250 0 (0%) 11250 11250 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 715
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 750
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 761
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10070 0 (0%) 10070 10070 8 سال پیش
مستربچ قهوه ای 7061
Brown Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11900 0 (0%) 11900 11900 8 سال پیش
مستربچ طوسی 810
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9120 0 (0%) 9120 9120 8 سال پیش
مستربچ طوسی 820
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10490 0 (0%) 10490 10490 8 سال پیش
مستربچ طوسی 830
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10350 0 (0%) 10350 10350 8 سال پیش
مستربچ متالیک C8 کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 8 سال پیش
مستربچ جداکننده قالب 1500 کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 8 سال پیش
مستربچ جداکننده قالب 1000 کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 8 سال پیش
مستربچ آنتی بلاک 4500
Antiblock Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9550 0 (0%) 9550 9550 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده PPU
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9890 0 (0%) 9890 9890 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده PP500
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9890 0 (0%) 9890 9890 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده 2012
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9550 0 (0%) 9550 9550 8 سال پیش
مستربچ لیزکننده SLAB 200
Lubricating Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9550 0 (0%) 9550 9550 8 سال پیش
مستربچ آنتی استاتیک
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10250 0 (0%) 10250 10250 8 سال پیش
مستربچ آنتی استاتیک
Antistatic Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10250 0 (0%) 10250 10250 8 سال پیش
مستربچ کمک فرآیند
Proaid Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 8 سال پیش
مستربچ آنتیPARS 2500 UV
Anti UV Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17300 0 (0%) 17300 17300 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده PP CLAR 201
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17390 0 (0%) 17390 17390 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده PP CLAR 203
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17390 0 (0%) 17390 17390 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده LLD CLAR
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17380 0 (0%) 17380 17380 8 سال پیش
مستربچ شفاف کننده OPTICAL 100
Clarifying Agent Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13070 0 (0%) 13070 13070 8 سال پیش
مستربچ سبز 401
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 8 سال پیش
مستربچ سبز 405
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11950 0 (0%) 11950 11950 8 سال پیش
مستربچ سبز 420
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12650 0 (0%) 12650 12650 8 سال پیش
مستربچ سبز 435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11380 0 (0%) 11380 11380 8 سال پیش
مستربچ سبز 440
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 8 سال پیش
مستربچ سبز 450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14200 0 (0%) 14200 14200 8 سال پیش
مستربچ سبز 4160
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11600 0 (0%) 11600 11600 8 سال پیش
مستربچ سبز 4170
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12200 0 (0%) 12200 12200 8 سال پیش
مستربچ سبز FS1422
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 سال پیش
مستربچ یشمی 4406
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15200 0 (0%) 15200 15200 8 سال پیش
مستربچ بنفش 502
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 8 سال پیش
مستربچ بنفش 540
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12430 0 (0%) 12430 12430 8 سال پیش
مستربچ بنفش 590
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 23320 0 (0%) 23320 23320 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 190
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15310 0 (0%) 15310 15310 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 197
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12310 0 (0%) 12310 12310 8 سال پیش
مستربچ نارنجی FS1194
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 سال پیش
مستربچ قرمز 201
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 8 سال پیش
مستربچ قرمز 248FILM
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 8 سال پیش
مستربچ قرمز 270FILM
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11680 0 (0%) 11680 11680 8 سال پیش
مستربچ قرمز 250
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12180 0 (0%) 12180 12180 8 سال پیش
مستربچ قرمز 251
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10530 0 (0%) 10530 10530 8 سال پیش
مستربچ قرمز 260
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12980 0 (0%) 12980 12980 8 سال پیش
مستربچ قرمز 2070K
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15680 0 (0%) 15680 15680 8 سال پیش
مستربچ قرمز FS1250
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 سال پیش
مستربچ آبی 301
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 8 سال پیش
مستربچ آبی 303
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11330 0 (0%) 11330 11330 8 سال پیش
مستربچ آبی 310
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 8 سال پیش
مستربچ آبی 311
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11200 0 (0%) 11200 11200 8 سال پیش
مستربچ آبی 333
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10440 0 (0%) 10440 10440 8 سال پیش
مستربچ آبی 12589
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11620 0 (0%) 11620 11620 8 سال پیش
مستربچ آبی 12900
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10550 0 (0%) 10550 10550 8 سال پیش
مستربچ آبی 12902
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11050 0 (0%) 11050 11050 8 سال پیش
مستربچ آبی 350
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16010 0 (0%) 16010 16010 8 سال پیش
مستربچ آبی 351
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14050 0 (0%) 14050 14050 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای 353
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 17500 0 (0%) 17500 17500 8 سال پیش
مستربچ سرمه ای 354
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 8 سال پیش
مستربچ سفید C25
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 8 سال پیش
مستربچ سفید C67
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 8 سال پیش
مستربچ سفید C76
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 11100 0 (0%) 11100 11100 8 سال پیش
مستربچ سفید C75
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 15050 0 (0%) 15050 15050 8 سال پیش
مستربچ سفید K35
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9970 0 (0%) 9970 9970 8 سال پیش
مستربچ سفید K60
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14090 0 (0%) 14090 14090 8 سال پیش
مستربچ سفید CA100
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 8 سال پیش
مستربچ کرم 105
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10230 0 (0%) 10230 10230 8 سال پیش
مستربچ کرم 110
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10260 0 (0%) 10260 10260 8 سال پیش
مستربچ کرم 112
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10010 0 (0%) 10010 10010 8 سال پیش
مستربچ کرم 113
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9380 0 (0%) 9380 9380 8 سال پیش
مستربچ زرد 101
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10470 0 (0%) 10470 10470 8 سال پیش
مستربچ زرد 123
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 8 سال پیش
مستربچ زرد 130
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14380 0 (0%) 14380 14380 8 سال پیش
مستربچ زرد 137
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14380 0 (0%) 14380 14380 8 سال پیش
مستربچ زرد 139
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 10870 0 (0%) 10870 10870 8 سال پیش
مستربچ زرد 160
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16610 0 (0%) 16610 16610 8 سال پیش
مستربچ زرد 165
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 14380 0 (0%) 14380 14380 8 سال پیش
مستربچ زرد 167
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 13660 0 (0%) 13660 13660 8 سال پیش
مستربچ زرد FS1131
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 سال پیش

سپاهان

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
مستربچ سفید 190B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 7400 0 (0%) 7400 7400 8 سال پیش
مستربچ سفید 170
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 8 سال پیش
مستربچ سفید 2004
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 8 سال پیش
مستربچ سفید 275B
White Masterbatch
کوثر کیلوگرم 1025 0 (0%) 1025 1025 8 سال پیش
مستربچ کرم 301
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 8 سال پیش
مستربچ کرم 302
Cream Masterbatch
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 8 سال پیش
مستربچ زرد 1416
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 8 سال پیش
مستربچ زرد 1418
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 8 سال پیش
مستربچ زرد 1420
Yellow Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1450
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1460
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1477
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 8 سال پیش
مستربچ نارنجی 1481
Orange Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1620
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 8 سال پیش
مستربچ صورتی 1621
Pink Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ قرمز 2-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 8 سال پیش
مستربچ قرمز 4-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 8 سال پیش
مستربچ قرمز 5-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ قرمز 7-30
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ قرمز 2X
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 8 سال پیش
مستربچ قرمز 2Z
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 8 سال پیش
مستربچ قرمز 4D
Red Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 8 سال پیش
مستربچ آبی 3402
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 8 سال پیش
مستربچ آبی 3425
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 8 سال پیش
مستربچ آبی 3435
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 8 سال پیش
مستربچ آبی 3440
Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 8 سال پیش
مستربچ سورمه ای 7215
Dark Blue Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9200 0 (0%) 9200 9200 8 سال پیش
مستربچ سبز 2410
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 8 سال پیش
مستربچ سبز 2435
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 8 سال پیش
مستربچ سبز 2450
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ سبز 2460
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 8 سال پیش
مستربچ سبز 2470
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 8 سال پیش
مستربچ سبز 2810
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ سبز 2700
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 8800 0 (0%) 8800 8800 8 سال پیش
مستربچ سبز 2900
Green Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 8 سال پیش
مستربچ بنفش 1238
Perple Masterbatch
کوثر کیلوگرم 12100 0 (0%) 12100 12100 8 سال پیش
مستربچ طوسی 2040
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 8 سال پیش
مستربچ طوسی 2060
Gray Masterbatch
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 8 سال پیش
مستربچ مشکی 5090
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 8 سال پیش
مستربچ مشکی 5060
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 8 سال پیش
مستربچ مشکی 40% 5080
Black Masterbatch
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 8 سال پیش