غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 410000 0 (0%) 410000 410000 8 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 431000 0 (0%) 431000 431000 8 ماه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 411000 0 (0%) 411000 411000 8 ماه پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 سال پیش