غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 335000 0 (0%) 335000 335000 1 سال پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 335000 0 (0%) 335000 335000 1 سال پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 332000 0 (0%) 332000 332000 1 سال پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 1 سال پیش