غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 243000 0 (0%) 243000 243000 2 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 246500 0 (0%) 246500 246500 2 ماه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 214800 0 (0%) 214800 214800 3 ماه پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 5 ماه پیش