رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 81000 0 (0%) 81000 81000 2 ماه پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 77000 0 (0%) 77000 77000 2 ماه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 72000 0 (0%) 72000 72000 2 ماه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 2 ماه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 2 ماه پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 2 ماه پیش