رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 3 سال پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 3 سال پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 3 سال پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 3 سال پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 3 سال پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -