رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 55200 0 (0%) 55200 55200 2 ماه پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 70400 0 (0%) 70400 70400 2 ماه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 48100 0 (0%) 48100 48100 2 ماه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 ماه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 108100 0 (0%) 108100 108100 2 ماه پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 124100 0 (0%) 124100 124100 2 ماه پیش