رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 8 ماه پیش
رزین اپوکسی کر ۸۲۸ Kumho
KER epoxy resins
کوثر 1 کیلو گرم 140000 0 (0%) 140000 140000 7 ماه پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 8 ماه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 100000 0 (0%) 100000 100000 8 ماه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 8 ماه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 190000 0 (0%) 190000 190000 8 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 122000 0 (0%) 122000 122000 8 ماه پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 142000 0 (0%) 142000 142000 8 ماه پیش