الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 1 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 83000 0 (0%) 83000 83000 2 هفته پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 49500 0 (0%) 49500 49500 7 روز پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 7600 0 (0%) 7600 7600 7 روز پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 17200 0 (0%) 17200 17200 4 هفته پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 20800 0 (0%) 20800 20800 2 هفته پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 7 روز پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 55000 0 (0%) 55000 55000 2 هفته پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 هفته پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 51000 0 (0%) 51000 51000 2 هفته پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 3 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 43300 0 (0%) 43300 43300 2 هفته پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 7 روز پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 7 روز پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 61800 0 (0%) 61800 61800 7 روز پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 2 ماه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 22200 0 (0%) 22200 22200 2 هفته پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 18300 0 (0%) 18300 18300 4 هفته پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 21800 0 (0%) 21800 21800 7 روز پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18400 0 (0%) 18400 18400 1 ماه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 11000000 0 (0%) 11000000 11000000 2 ماه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 94900 0 (0%) 94900 94900 2 هفته پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 ماه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 33000 0 (0%) 33000 33000 3 هفته پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 2 ماه پیش