الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول مترون (BG)
Butyl Glycol metron (BG)
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 6 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 6 ماه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 6 ماه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 6 ماه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 6 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 6 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 6 ماه پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 96500 0 (0%) 96500 96500 6 ماه پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 8 ماه پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 8 ماه پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 3 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 86000 0 (0%) 86000 86000 8 ماه پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 129000 0 (0%) 129000 129000 8 ماه پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 8 ماه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 134000 0 (0%) 134000 134000 8 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 2 سال پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 44000 43000 8 ماه پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 49000 0 (0%) 49000 49000 8 ماه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 2 سال پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 42000000 0 (0%) 42000000 42000000 2 سال پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 2 سال پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 سال پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 سال پیش