الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 3 سال پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 3 سال پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 3 سال پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2000 0 (0%) 2000 2000 3 سال پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 3 سال پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 3 سال پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 3 سال پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 14500 0 (0%) 14500 14500 3 سال پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 3 سال پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 4 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 سال پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 4 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 3 سال پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 3 سال پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 3 سال پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 3 سال پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 3 سال پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 3 سال پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 3 سال پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 3 سال پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 1740000 0 (0%) 1740000 1740000 3 سال پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 8650 0 (0%) 8650 8650 3 سال پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 3 سال پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 3 سال پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 3 سال پیش