الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 2 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 93000 0 (0%) 93000 93000 2 ماه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 55500 0 (0%) 55500 55500 2 ماه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 11800 0 (0%) 11800 11800 2 ماه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 2 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 2 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 2 ماه پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 65500 0 (0%) 65500 65500 5 ماه پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 115000 0 (0%) 115000 115000 2 ماه پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 48000 0 (0%) 48000 48000 2 ماه پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 1 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 2 ماه پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 59000 0 (0%) 59000 59000 2 ماه پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 2 ماه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 158000 0 (0%) 158000 158000 2 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 6 ماه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 ماه پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 ماه پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 37000 0 (0%) 37000 37000 2 ماه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 5 ماه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 4900000 0 (0%) 4900000 4900000 2 ماه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 2 ماه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 2 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 2 ماه پیش