الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 1 سال پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 72000 0 (0%) 72000 72000 1 سال پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 54000 0 (0%) 54000 54000 1 سال پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 1 سال پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 1 سال پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 1 سال پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 122000 0 (0%) 122000 122000 1 سال پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 70000 0 (0%) 70000 70000 1 سال پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 115000 0 (0%) 115000 115000 1 سال پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 74000 0 (0%) 74000 74000 1 سال پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 2 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 1 سال پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 52800 0 (0%) 52800 52800 1 سال پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 82800 0 (0%) 82800 82800 1 سال پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 160000 0 (0%) 160000 160000 1 سال پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 1 سال پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 سال پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 سال پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 37000 1 سال پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 1 سال پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 42000000 0 (0%) 42000000 42000000 1 سال پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 1 سال پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 10 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 10 ماه پیش