افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 125000 0 (0%) 125000 125000 2 هفته پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 680000 0 (0%) 680000 680000 2 هفته پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 680000 0 (0%) 680000 680000 2 هفته پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 220000 0 (0%) 220000 220000 2 هفته پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 840000 0 (0%) 840000 840000 2 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 96000 0 (0%) 96000 96000 2 هفته پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 1 سال پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 1 سال پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 2 هفته پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 2 هفته پیش