افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 93500 0 (0%) 93500 93500 2 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 180000 0 (0%) 180000 180000 11 ماه پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 505000 0 (0%) 505000 505000 2 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 382000 0 (0%) 382000 382000 2 ماه پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 1020000 0 (0%) 1020000 1020000 2 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 2 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 193000 0 (0%) 193000 193000 2 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 198000 0 (0%) 198000 198000 2 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 168000 0 (0%) 168000 168000 2 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 168500 0 (0%) 168500 168500 2 ماه پیش