افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 268000 0 (0%) 268000 268000 5 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 450000 0 (0%) 450000 450000 5 ماه پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 485000 0 (0%) 485000 485000 5 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 229000 0 (0%) 229000 229000 5 ماه پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 751000 0 (0%) 751000 751000 5 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 83000 0 (0%) 83000 83000 5 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 5 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 5 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 140000 0 (0%) 140000 140000 5 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 146000 0 (0%) 146000 146000 5 ماه پیش