افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 2 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 180000 0 (0%) 180000 180000 5 روز پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 2 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 136000 0 (0%) 136000 136000 5 روز پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 381500 0 (0%) 381500 381500 3 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 5 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 94500 0 (0%) 94500 94500 5 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 90500 0 (0%) 90500 90500 5 روز پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 76500 0 (0%) 76500 76500 5 روز پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 76000 0 (0%) 76000 76000 5 روز پیش