افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 85000 66000 14 ساعت پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 14 ساعت پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 14 ساعت پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 138000 0 (0%) 138000 138000 14 ساعت پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 301000 0 (0%) 301000 301000 14 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 52000 0 (0%) 52000 52000 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 96000 0 (0%) 96000 96000 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 96500 0 (0%) 96500 96500 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 79500 0 (0%) 80000 79500 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 78000 0 (0%) 78000 78000 14 ساعت پیش