بخشودگی بیمه بنگاه‌های تولیدی تهران

بخشودگی بیمه بنگاه‌های تولیدی تهران

هیات وزیران، با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور، تمهیداتی جهت بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی کلیه بنگاه‌های دارای حداقل یک کارگر هستند، انجام داده است.

هیات وزیران، با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور، تمهیداتی جهت بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی کلیه بنگاه‌های دارای حداقل یک کارگر هستند، انجام داده است.

تمامی کارگاه‌هایی که دچار بحران شده اند می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند. جهت پیگیری می‌توانید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اقدام نمایید.نظرات کاربران