امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 6 ساعت پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 6 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 6 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 6 ساعت پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 6 ماه پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 2 سال پیش
پی وی سی اروند 7244
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 1 سال پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 6 ساعت پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 1 سال پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 4 ماه پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 2 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 2 سال پیش
پی وی سی بندر امام S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3650 0 (0%) 3650 3650 5 ماه پیش
پی وی سی اروند S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3780 0 (0%) 3780 3780 4 ماه پیش
پی وی سی غدیر S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3780 0 (0%) 3780 3780 4 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4050 0 (0%) 4050 4050 6 ماه پیش
پی وی سی آبادان S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4150 0 (0%) 4150 4150 8 ماه پیش