امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 3 سال پیش
پی وی سی ال جی 1302
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 3 سال پیش
پی وی سی هانوا EM2070
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 3 سال پیش
پی وی سی هانوا EM3090
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 3 سال پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 سال پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 5 سال پیش
پی وی سی اروند E6834
Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC)
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 3 سال پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی LS070
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی آبادان S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 5220 0 (0%) 5220 5220 3 سال پیش
پی وی سی غدیر S57
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 5 سال پیش
پی وی سی بندر امام S6558
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 3 سال پیش
پی وی سی غدیر S65
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 3780 0 (0%) 3780 3780 4 سال پیش
پی وی سی اروند S6532
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4610 0 (0%) 4610 4610 3 سال پیش
پی وی سی بندر امام S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4050 0 (0%) 4050 4050 4 سال پیش
پی وی سی آبادان S7054
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4150 0 (0%) 4150 4150 4 سال پیش
پی وی سی هانوا P1300
Polyvinyl Chloride Suspension (PVC)
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 4 سال پیش