امولسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی ال جی 1202
(Polyvinyl Choride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 19 ساعت پیش
پی وی سی ال جی 1302
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6850 0 (0%) 6850 6850 19 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 2070
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 19 ساعت پیش
پی وی سی هانوا 3090
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 19 ساعت پیش
پی وی سی سابیک 701
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 4 ماه پیش
پی وی سی سابیک 703
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 9 ماه پیش
پی وی سی اروند 7244
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 3 ماه پیش
پی وی سی اروند 6834
(Polyvinyl Chloride Emulsion (PVC
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 19 ساعت پیش

سوسپانسیون

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پی وی سی هانوا P1300
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 4 ماه پیش
پی وی سی آبادان S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 4 هفته پیش
پی وی سی ال جی S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پی وی سی بندر امام S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 9 ماه پیش
پی وی سی غدیر S57
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 10 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3980 0 (0%) 3980 3980 4 هفته پیش
پی وی سی اروند S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 2 ماه پیش
پی وی سی غدیر S65
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 2 ماه پیش
پی وی سی بندر امام S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 10 ماه پیش
پی وی سی آبادان S70
(Polyvinyl Chloride Suspension (PVC
کوثر کیلوگرم 3810 0 (0%) 3810 3810 8 ماه پیش