اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 84 50 124273 1397/08/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 99 50 100043 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 231 50 130051 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 99 50 103533 1397/08/26
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 100 40 295000 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 495 50 100800 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 396 50 106778 1397/08/26
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک سامان 25 20 380000 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 231 50 101140 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 363 50 84300 1397/08/26
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک سامان 50 20 290000 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 198 50 129174 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 95224 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 300 25 110968 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 360 50 85904 1397/08/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 104 20 116360 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 104 20 109614 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 109309 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 109309 1397/08/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 30 10 125676 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 50 85904 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 110 50 92252 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله مفید 154 50 88803 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 66 50 88803 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 30 25 106156 1397/08/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 10 125676 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 100557 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 154 50 98104 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 143 50 98075 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 360 50 84300 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 360 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 816 50 84950 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام ملل پویا 300 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 600 50 84950 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 360 50 92252 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس بانک صنعت و معدن 400 25 109614 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 500 50 92367 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله مفید 154 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 154 50 86217 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 50 25 95407 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 107495 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 107495 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 143 50 101518 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 50 86408 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 51262 1397/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام ملل پویا 300 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 66 50 87821 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 94803 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 220 50 94803 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 360 50 94803 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 616 50 94803 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 50 94803 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام ملل پویا 300 50 86217 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 50 100557 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 50 94803 1397/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 101632 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 189 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 105 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون فارابی 110 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 144 50 99605 1397/07/30
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام مفید 506 50 66848 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر باهنر 100 50 66848 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند بانک صنعت و معدن 200 50 66848 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 114865 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 105 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون فارابی 110 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 100429 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون فارابی 66 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 105 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 132 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 140 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 107807 1397/08/21
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند مفید 220 50 69200 1397/08/20
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند مفید 110 50 69534 1397/08/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک آینده 110 50 68667 1397/08/15
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال مفید 105 50 96957 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 154 50 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 82837 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 110 50 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 352 50 96205 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم بانک تجارت 506 50 86671 1397/08/15
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 30 25 107198 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 96157 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 110 50 52083 1397/03/08
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 96957 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 110 50 108142 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 110 50 99475 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 96157 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 66 50 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 440 50 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم بانک تجارت 506 50 105373 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 600 50 95224 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 50 95224 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 180 50 90512 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 30 25 126847 1397/08/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 122766 1397/08/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 119717 1397/08/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله مفید 154 50 103470 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 30 25 126847 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 40 25 130579 1397/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 66 50 113469 1397/07/30
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 10 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 73528 1397/07/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سهم آشنا 1694 50 40863 1397/07/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 58214 1397/07/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله مفید 154 50 48938 1397/07/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 120 50 47487 1397/07/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 40 25 74500 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 54350 1397/07/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 55 50 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله مفید 66 50 48722 1397/06/27
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک توسعه صادرات 120 25 73100 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 47487 1397/06/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک توسعه صادرات 32 25 71465 1397/06/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 59694 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 52638 1397/06/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله مفید 110 50 49749 1397/06/06
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 52638 1397/06/05
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک توسعه صادرات 30 25 78810 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 47006 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 132 50 107807 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 132 50 107807 1397/08/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 330 50 49181 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 616 50 47630 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 836 50 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 100 50 58602 1397/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال مفید 210 50 55255 1397/05/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 51832 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سهم آشنا 400 50 50125 1397/05/09
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 30 25 71479 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال مفید 147 50 58660 1397/05/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 88 50 54462 1397/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 53328 1397/05/01
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 200 50 57919 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 73431 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 124273 1397/08/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 100 50 58470 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز بانک ملی 300 50 48603 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 176 50 52654 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 60 25 76126 1397/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 50 46568 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال مفید 105 50 52840 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 78100 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 60064 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 60942 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون فارابی 189 50 52572 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 176 50 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم صبا جهاد 407 50 47179 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 52099 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 50 50 52099 1397/03/28
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 56055 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 88 50 57415 1397/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 64800 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 66085 1397/02/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 105 50 50242 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 47830 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 105 50 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 216 50 51785 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 45310 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 1800 50 51575 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 66 50 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 53525 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 71550 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 50 49953 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند بانک ملی 60 50 53535 1397/01/15
گندم خوراکی قزوین باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
قیر PG5822 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک - - - - -
قیر PG6422 نفت جی خبرگان سهام 5000 40 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14454 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تبریز - - - - -
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 2700 40 13998 1396/12/21
قیر 85100 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر MC250 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 100 40 16650 1396/12/21
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز سینا 10000 10 9380 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 58360 500 27977 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 29332 500 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 6834 200 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 3732 200 40560 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 100 20 111140 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 23749 500 24603 1396/12/22
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد نهایت نگر 40 40 11000 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان باهنر 3000 40 14578 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14254 1396/12/21
قیر 6070 صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان - - - - -
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 150 40 13798 1396/12/19
قیر 6070 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 600 40 13350 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 500 40 13600 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان باهنر 2000 40 4664 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت آبادان - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان خبرگان سهام 10000 400 10914 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان - - - - -
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک باهنر 700 40 11664 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد آبادان - - - - -
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 200 40 14298 1396/12/21
قیر PG7010 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 500 40 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 800 40 13900 1396/12/22
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 1000 40 14454 1396/12/21
قیر PG6416 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 400 40 13600 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نهایت نگر 50 20 917250607 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه بانک کارآفرین 1000 10 9380 1396/12/20
گندم دورم ایلام سینا 2000 10 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران مفید 20 10 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین بانک کارآفرین 3000 10 33000 1396/12/20
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان بهمن 62000 20000 16000 1396/12/19
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان - - - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 100 40 14404 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49100 1396/11/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 45985 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 60582 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 1518 50 103047 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 50 104077 1397/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 53905 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 77 50 60436 1397/05/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 66 50 37111 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 72196 1397/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 264 50 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 50 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 484 50 40285 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38411 1396/04/27
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 294 50 120250 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 495 50 38163 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 47332 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 84 50 118521 1397/08/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 408 50 97221 1397/08/21
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 84950 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 84950 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 144 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 144 50 96419 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 39899 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 110 50 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 396 50 35489 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 72196 1397/08/21
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک بانک صنعت و معدن 1000 20 15000 1397/08/27
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان باهنر 100 18 24662 1397/08/27
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 555 18 24662 1397/08/27
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 7096 1397/08/27
اسید نیتریک پتروشیمی کارون بانک مسکن 40 20 7500 1397/08/26
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 93435 1397/08/26
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 98247 1397/08/26
اوره پریل پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 500 20 24101 1397/08/26
اوره پریل پتروشیمی شیراز بانک تجارت 1000 20 24101 1397/08/27
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون بانک مسکن 40 20 165100 1397/08/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 200 20 24662 1397/08/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان باهنر 500 20 24662 1397/08/27
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 200 20 24662 1397/08/27
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون بانک مسکن 36 20 162842 1397/08/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون بانک مسکن 40 20 140376 1397/08/26
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه بانک صادرات 200 20 51129 1397/08/23
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا پارسیان 160 20 19018 1396/03/24
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 69 20 49697 1397/08/23
سود کاستیک پتروشیمی اروند رضوی 3000 20 11379 1397/08/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 300 20 7925 1397/06/07
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 143 20 90456 1397/08/23
استایرن منومر پتروشیمی پارس سهم آشنا 504 20 81706 1397/08/23
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 143 20 81090 1397/08/23
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 92633 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 143 20 56302 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 20 56302 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 150 20 56302 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 56302 1397/08/23
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام بانک سامان 500 20 64807 1397/08/23
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه بانک صادرات 500 20 64807 1397/08/23
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 50 20 131616 1397/08/23
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان باهنر 150 20 131616 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 43710 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 66 20 43710 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 50 20 43710 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 27239 1396/05/18
پارازایلین پتروشیمی برزویه بانک صادرات 20 20 87945 1397/08/23
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه بانک صادرات 700 20 75093 1397/08/23
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 408 20 6050 1397/08/23
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 100 20 2200 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 200 20 4100 1396/11/29
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه بانک صنعت و معدن 2000 20 19850 1397/08/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 200 20 19850 1397/08/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک کشاورزی 50 20 79208 1397/08/23
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 66 20 77498 1397/08/05
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون ملل پویا 60 20 60711 1397/07/18
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 500 20 51116 1397/07/04
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 143 20 35473 1397/07/11
متیلن دی فنیل ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون بانک سامان 36 20 116895 1397/05/20
متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 106071 1397/05/20
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 400 20 10000 1397/05/14
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 400 20 10000 1397/05/14
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه پیشگامان بهپرور 1000 40 14252 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 520 20 106558 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 370 20 121184 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی فارس سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان - - - - -
گندم خوراکی گلستان - - - - -
گندم خوراکی یزد فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی کردستان فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی مرکزی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان - - - - -
گندم خوراکی همدان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی کرمانشاه سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خراسان رضوی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان سینا 1000 10 9020 1396/12/22
شکر خام برزیل باهنر 5000 10 24000 1396/12/23
گندم دورم کرمان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران باهنر 100 40 16650 1396/12/22
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 150 40 16650 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز باهنر 900 40 14452 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 20 20 116331 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 40 20 112139 1396/12/20
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند آفتاب درخشان خاورمیانه 300 20 20000 1396/08/24
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان کالای خاورمیانه 300 20 26500 1397/07/07
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 4000 20 7028 1396/05/15
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/04/24
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون بانک مسکن 40 20 400 1397/08/26
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 25005 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 7512 1396/05/15
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7569 1396/05/22
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 18430 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام بانک سامان 700 20 50778 1397/08/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید 500 40 13600 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر 500 40 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر 1000 40 13350 1396/12/22
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر 400 40 13600 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید 300 40 18336 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز پیشگامان بهپرور 4000 400 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر 600 40 13350 1396/12/19
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17