اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 55812 1396/08/23
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 500 25 56129 1396/08/23
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 740 50 48534 1396/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 99817 1396/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 85029 1396/08/23
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 1000 25 53884 1396/08/23
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 25 58657 1396/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 43462 1396/08/23
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 399 50 60439 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 50 42784 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 38163 1396/04/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 105 50 43057 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 53235 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 53752 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 550 50 42612 1396/05/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 224 40 52088 1396/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 85029 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام تامین سرمایه نوین 1000 50 40942 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک سپه 506 50 43898 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک سپه 506 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 500 50 47353 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 880 50 45074 1396/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سینا 500 50 47353 1396/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1012 50 33360 1396/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 400 50 33360 1396/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 33385 1396/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند بانک مسکن 1012 50 33360 1396/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 1012 50 47353 1396/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 50 48124 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 50 52719 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک مسکن 220 50 36029 1396/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 506 50 42034 1396/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 506 50 44109 1396/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 43057 1396/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 110 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42336 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 880 50 47353 1396/08/23
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 54232 1396/08/23
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 55812 1396/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 168 50 47353 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 41713 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 51041 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 44985 1396/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 312 50 47353 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 51928 1396/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 47353 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 288 50 46101 1396/08/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 43443 1396/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 1920 50 43462 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 45564 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 48534 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 105 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 48534 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 48534 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 105 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون فارابی 220 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 110 50 43057 1396/08/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 242 50 115000 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 57000 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 242 50 38229 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 220 50 40875 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 286 50 40726 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 57000 1396/08/21
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 54150 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 38380 1396/08/21
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 56250 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 57000 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 57000 1396/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 380 50 45998 1396/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 1496 50 37090 1396/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 1012 50 36861 1396/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 462 50 40140 1396/08/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 44423 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 41467 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 40699 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 40970 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سینا 630 50 43649 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 100 50 42970 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 220 50 43057 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 264 50 40014 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 418 50 42391 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 47020 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 594 50 45952 1396/08/14
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 60 20 75200 1396/08/14
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 20 87200 1396/08/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام رضوی 2486 50 36347 1396/08/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 47395 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 50 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 88 50 44099 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 77 50 42808 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 66 50 47896 1396/08/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 110 50 47919 1396/08/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 286 50 48158 1396/08/09
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 42491 1396/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 42491 1396/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 47896 1396/08/01
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 42491 1396/08/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 55 50 40237 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 48859 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 51476 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 51476 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون آگاه 110 50 42336 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 220 50 51105 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 42436 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 43898 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 220 50 43898 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 66 50 39668 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 441 50 39743 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 41543 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 40088 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 39543 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 330 50 41646 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 506 50 45074 1396/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 242 50 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 384 50 41543 1396/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 484 50 40285 1396/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 440 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44156 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 770 50 45580 1396/05/16
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1980 50 36363 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 27224 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 50 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 45074 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 220 50 45074 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 396 50 37639 1396/05/09
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 300 50 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک سپه 1012 50 36076 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38411 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 594 50 41183 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 53479 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 61096 1396/08/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1496 50 41183 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 43789 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 440 50 37505 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 330 20 56101 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 495 50 38163 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 132 50 37679 1396/03/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 47332 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 399 50 52359 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 37970 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 374 50 43353 1396/08/16
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 50 43462 1396/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 43462 1396/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42970 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43057 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 39899 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 110 50 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا 396 50 35489 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 36724 1396/08/16
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه فارابی 200 20 23359 1396/08/24
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا پارسیان 160 20 19018 1396/03/24
سود کاستیک پتروشیمی اروند پارسیان 6000 20 13143 1396/08/24
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 700 20 7269 1396/05/07
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون بانک دی 2000 20 44650 1396/08/24
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 1500 20 44650 1396/08/24
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 506 20 21661 1396/08/24
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 31338 1396/08/24
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون فارابی 110 20 31338 1396/08/24
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 100 20 31338 1396/08/24
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 110 20 27239 1396/05/18
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 200 20 24936 1396/08/24
استایرن منومر پتروشیمی پارس بانک سپه 360 20 46642 1396/08/24
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه فارابی 700 20 27286 1396/08/24
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 550 20 33691 1396/08/24
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 20 33691 1396/08/24
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 300 20 33691 1396/08/24
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 506 20 33691 1396/08/24
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 44934 1396/08/24
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 37027 1396/08/24
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 660 20 37000 1396/08/24
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه بانک تجارت 100 20 54094 1396/08/24
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان باهنر 150 20 54094 1396/08/24
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند آفتاب درخشان خاورمیانه 300 20 20000 1396/08/24
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان بانک ملی 200 20 20079 1396/08/17
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه بانک صنعت و معدن 2000 20 10800 1396/08/24
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 400 20 3400 1396/08/24
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 100 20 2200 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 200 20 3100 1396/08/14
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 39061 1396/08/24
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 48547 1396/08/21
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 6528 1396/08/21
اسید نیتریک پتروشیمی کارون بانک کشاورزی 20 20 6900 1396/08/20
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 44709 1396/08/21
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 200 20 9230 1396/08/21
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان باهنر 1000 20 9230 1396/08/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 200 20 9230 1396/08/21
اوره پریل پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 11225 1396/08/20
اوره پریل پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 11225 1396/08/21
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون بانک کشاورزی 100 20 159572 1396/08/20
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان باهنر 100 18 9230 1396/08/20
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 555 18 9230 1396/08/21
پارازایلین پتروشیمی برزویه بانک اقتصاد نوین 1000 20 31994 1396/08/20
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک سپه 200 20 27839 1396/08/17
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 26914 1396/05/18
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 4000 20 7028 1396/05/15
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/04/24
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون بانک سامان 100 20 1000 1396/03/27
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 25005 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 7512 1396/05/15
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7569 1396/05/22
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 500 20 18430 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 200 20 35951 1396/08/24
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز مفید - 400 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17