اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 20 97869 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 20 101661 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 20 89490 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 500 20 99562 1398/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 120 10 151938 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 1200 20 96042 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 720 20 96042 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 500 20 87236 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 1001 20 96977 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 600 50 88838 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 88504 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 704 20 87236 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 20 89349 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 360 20 87236 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 506 20 97416 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام مفید 1518 20 101985 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 220 20 89490 1398/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 10 151938 1398/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 10 159825 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 506 20 100844 1398/11/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله مفید 88 20 98923 1398/11/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول آرمون بورس 20 20 98923 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله مفید 110 20 102764 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 89349 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 91602 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 20 98146 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 500 20 99562 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 260 20 96042 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام مفید 1012 20 91185 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک انصار 704 20 91185 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1012 20 96042 1398/11/01
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 60 25 122505 1398/11/01
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 40 25 122505 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 1000 20 88504 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 89349 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول آرمون بورس 1606 20 96042 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 506 20 99379 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 506 20 104147 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول آرمون بورس 1320 20 91185 1398/11/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله مفید 220 20 96042 1398/11/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 20 95926 1398/11/01
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند بانک ملی 90 20 120761 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 900 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون خبرگان سهام 506 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 960 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 105 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال مفید 220 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 140 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 20 115821 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 20 131482 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 231 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 147 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 420 20 113421 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 200 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 384 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 20 127426 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 131820 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 84 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 66 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون خبرگان سهام 330 20 113421 1398/10/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 360 20 111751 1398/10/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون خبرگان سهام 506 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 50 20 99804 1398/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 96 20 106881 1398/10/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 20 134412 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 60 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 231 20 127877 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون خبرگان سهام 176 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 315 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 140 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال مفید 189 20 113421 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 160 20 124496 1398/10/30
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند آگاه 374 20 101320 1398/10/30
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام بانک رفاه کارگران 2596 20 92109 1398/10/30
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر باهنر 1200 20 92109 1398/10/30
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند آگاه 500 20 92109 1398/10/30
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان بانک مسکن 250 25 113893 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 118584 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 118584 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز بانک ملی 25 25 119152 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 105 25 112910 1398/10/29
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 803 25 115043 1398/10/29
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین بانک مسکن 32 20 113893 1398/10/29
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 902 25 122534 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 55 25 96543 1398/10/29
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر اردیبهشت ایرانیان 100 25 122534 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 400 25 119627 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس بانک صنعت و معدن 360 20 115043 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 198 25 117357 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 110 25 116790 1398/10/29
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين بانک مسکن 80 16 113893 1398/10/29
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم اردیبهشت ایرانیان 200 25 113893 1398/10/29
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین بانک مسکن 160 20 122534 1398/10/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 119627 1398/10/29
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 32 16 286000 1398/10/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 25 20 250000 1398/10/28
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 48 16 270000 1398/10/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 504 20 155238 1398/10/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 160 16 155238 1398/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 135 20 328000 1398/10/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 115 20 275000 1398/10/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 117357 1398/10/28
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 160 16 284000 1398/10/28
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 60 20 300000 1398/10/28
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 32 16 292000 1398/10/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 44 25 117357 1398/10/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک کارآفرین 64 20 98649 1398/10/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 150 20 88705 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 66 25 117357 1398/10/28
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 64 16 286000 1398/10/28
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 80 16 284000 1398/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک سامان 330 20 99090 1398/10/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 132 20 94013 1398/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک سامان 440 20 105516 1398/10/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان بانک صنعت و معدن 220 20 98773 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 88 20 86087 1398/10/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 360 20 98800 1398/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک سامان 506 20 101698 1398/10/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 120 20 89441 1398/10/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 20 110794 1398/10/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 20 122757 1398/10/23
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 20 106881 1398/10/23
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 110598 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 111157 1398/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 396 20 119144 1398/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 168 20 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 504 20 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 20 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 660 20 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 504 20 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 1210 20 108497 1398/10/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 88 20 83064 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 88 20 86386 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 96 20 86738 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 374 20 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 198 20 91185 1398/11/01
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 66 20 103359 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک رفاه کارگران 100 25 114917 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 100793 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 106230 1398/10/15
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 100 20 284000 1398/10/14
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند بانک ملی 192 16 152915 1398/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 24 16 277000 1398/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان آگاه 220 20 92953 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 20 84251 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز بانک ملی 40 20 83016 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 88 20 83179 1398/10/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون خبرگان سهام 440 20 101889 1398/10/09
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 44 20 153662 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک پاسارگاد 48 16 277000 1398/10/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 120 20 82060 1398/10/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 55 20 96753 1398/10/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 110 20 99448 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 60 20 96464 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان بانک مسکن 64 16 284000 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم صبا جهاد 66 20 78965 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز بانک ملی 66 25 100401 1398/09/24
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 120 20 94822 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 60582 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 704 20 104501 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون خبرگان سهام 264 50 94053 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 82076 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 440 20 99502 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند بانک ملی 1100 20 108582 1398/11/01
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 374 20 98192 1398/09/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 2000 20 103820 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 20 112992 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 150 20 109602 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 20 118203 1398/09/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 20 81700 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 160 20 81700 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 220 20 86310 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 1008 20 88504 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 2508 20 88504 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم صبا جهاد 264 20 77843 1398/09/12
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 264 20 86075 1398/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند بانک ملی 400 20 110466 1398/09/09
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان خبرگان سهام 32 16 274000 1398/09/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام باهنر 110 20 78344 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 20 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 360 20 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 1210 20 83557 1398/09/05
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 20 110466 1398/09/04
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز بانک ملی 25 25 103451 1398/09/03
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 66 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 168 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 120 20 87810 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز بانک ملی 55 25 100050 1398/08/21
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 600 20 111670 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 70 20 98277 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 20 111279 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 88 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 160 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 120 20 94855 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 20 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 50 20 80792 1398/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 20 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند بانک مسکن 57 20 78398 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند بانک صنعت و معدن 66 20 79112 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان مفید 45 20 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 220 20 91145 1398/07/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 192 20 83421 1398/07/16
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال مفید 264 20 161894 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون آگاه 110 20 101050 1398/07/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 2508 20 83945 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 20 103850 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 20 98224 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند بانک ملی 60 20 117673 1398/07/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 80 20 97813 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 93 20 97750 1398/06/25
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 330 20 87682 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 56 20 85356 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز بانک ملی 35 20 85605 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند بانک ملی 90 50 74705 1397/12/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1008 20 120099 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 50 20 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 60 50 112728 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون فارابی 88 50 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون آگاه 88 50 112728 1398/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 134524 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند باهنر 110 50 89529 1398/05/07
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون فارابی 66 50 115660 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 75 25 70384 1398/03/07
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون فارابی 198 50 110942 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 88469 1398/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 100491 1398/02/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم صبا جهاد 198 50 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 198 50 71916 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون فارابی 330 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 240 50 94202 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان بانک سامان 100 20 260000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 91348 1397/12/13
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 288 50 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 90 50 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 100 25 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز بانک ملی 40 25 70384 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 83818 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 118217 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال مفید 88 50 92436 1397/11/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 192 50 78992 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام سینا 506 50 84307 1397/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال مفید 105 50 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال مفید 110 50 104741 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال مفید 105 50 94176 1397/09/26
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 525 50 96150 1397/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 66 50 93821 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 110 50 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 440 50 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 180 50 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 10 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله مفید 154 50 48938 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 55 50 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله مفید 66 50 48722 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله مفید 110 50 49749 1397/06/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 20 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 124496 1398/10/30
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 836 50 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال مفید 147 50 58660 1397/05/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 220 50 60064 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم صبا جهاد 407 50 47179 1397/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 88 50 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 216 50 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 66 50 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 53525 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند بانک ملی 60 50 53535 1397/01/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 50 49953 1397/01/05
گندم خوراکی قزوین باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
قیر PG6422 نفت جی خبرگان سهام 5000 40 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14454 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تبریز - - - - -
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 2700 40 13998 1396/12/21
قیر 85100 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر MC250 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 100 40 16650 1396/12/21
قیر PG5822 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک - - - - -
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز سینا 10000 10 9380 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 100 20 111140 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 58360 500 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 23749 500 24603 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 29332 500 26190 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 3732 200 40560 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 6834 200 35031 1396/12/22
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14254 1396/12/21
قیر 6070 صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان - - - - -
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 150 40 13798 1396/12/19
قیر 6070 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 600 40 13350 1396/12/21
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 1000 40 14454 1396/12/21
قیر PG6416 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 400 40 13600 1396/12/19
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک باهنر 700 40 11664 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد آبادان - - - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان باهنر 3000 40 14578 1396/12/21
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 200 40 14298 1396/12/21
قیر PG7010 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 500 40 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 800 40 13900 1396/12/22
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد نهایت نگر 40 40 11000 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 500 40 13600 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان باهنر 2000 40 4664 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت آبادان - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک - - - - -
گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان خبرگان سهام 10000 400 10914 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان - - - - -
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نهایت نگر 50 20 917250607 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران مفید 20 10 100500 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه بانک کارآفرین 1000 10 9380 1396/12/20
گندم دورم ایلام سینا 2000 10 9380 1396/12/22
روغن خام سویا آرژانتین بانک کارآفرین 3000 10 33000 1396/12/20
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان بهمن 62000 20000 16000 1396/12/19
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه - - - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان - - - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 100 40 14404 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49100 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 53905 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 77 50 60436 1397/05/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 484 50 40285 1396/07/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 1008 20 147560 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم صبا جهاد 495 50 38163 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 47332 1396/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 400 16 145626 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 500 20 89349 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 20 89349 1398/11/01
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز بانک ملی 130 20 88932 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 36406 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر 1012 50 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم مدبر آسیا 220 50 40407 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 34834 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز فارابی 50 50 36971 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 120 20 85458 1398/09/11
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه بانک صنعت و معدن 500 20 15500 1398/10/28
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 112 20 85213 1398/10/28
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه بانک صنعت و معدن 500 20 15500 1398/10/28
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 88 20 88566 1398/10/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان باهنر 100 18 14925 1398/10/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 1665 18 14925 1398/10/28
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز بانک ملی 500 20 6308 1398/10/28
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون تامین سرمایه نوین 18 10 197113 1398/10/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه آگاه 150 20 14925 1398/10/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان باهنر 500 20 14925 1398/10/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز بانک تجارت 300 20 14925 1398/10/28
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون تامین سرمایه نوین 40 10 160345 1398/10/28
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز بانک ملی 300 20 7596 1398/10/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون تامین سرمایه نوین 40 20 8000 1398/10/28
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون بانک صنعت و معدن 750 20 131925 1398/10/25
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران بانک صنعت و معدن 1200 20 131925 1398/10/25
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا بانک توسعه صادرات 300 20 86086 1398/10/25
بنزن ذوب آهن اصفهان مبین سرمایه 150 20 23000 1395/12/14
بنزن پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 500 20 86086 1398/10/25
اسید استیک پتروشیمی فن آوران باهنر 138 20 43179 1398/10/25
سود کاستیک پتروشیمی اروند آگاه 6000 20 11345 1398/10/25
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 20 4034 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی آبادان باهنر 500 20 10858 1398/10/11
استایرن منومر پتروشیمی پارس بانک رفاه کارگران 1008 20 93309 1398/10/25
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند بانک ملی 605 20 99000 1398/10/25
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند بانک ملی 220 20 103192 1398/10/25
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 880 20 59422 1398/10/25
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون آرمون بورس 660 20 59422 1398/10/25
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 1000 20 59422 1398/10/25
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 1000 20 59422 1398/10/25
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 1000 20 74732 1398/10/25
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه بانک سامان 1000 20 51895 1398/01/11
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان بانک آینده 60 20 70039 1398/10/25
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه بانک توسعه صادرات 200 20 75196 1398/10/25
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا پارسیان 160 20 19018 1396/03/24
پارازایلین پتروشیمی برزویه بانک توسعه صادرات 100 20 87421 1398/10/25
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه بانک توسعه صادرات 1500 20 88660 1398/10/25
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا بانک صنعت و معدن 700 20 22809 1395/04/02
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 110 20 72654 1398/10/25
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون تامین سرمایه نوین 40 20 153092 1398/10/25
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه بانک صنعت و معدن 2500 20 20963 1398/10/25
اوره گرانول پتروشیمی پردیس آگاه 3000 20 20963 1398/10/25
اوره گرانول پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 200 20 20963 1398/10/25
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه بانک صنعت و معدن 70 20 98764 1398/10/25
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان باهنر 120 20 96274 1398/10/18
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 209 20 63548 1398/10/25
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون آرمون بورس 220 20 63548 1398/10/25
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید خبرگان سهام 200 20 63548 1398/10/25
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی پارس ایده بنیان 250 20 63548 1398/10/25
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران باهنر 200 20 17000 1398/10/21
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون بانک ملی 500 20 34700 1398/10/15
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک بانک صنعت و معدن 500 20 26050 1397/12/12
اوره پریل پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 1500 20 20598 1398/10/14
اوره پریل پتروشیمی شیراز بانک تجارت 650 20 22081 1398/10/28
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند بانک ملی 165 20 59407 1398/09/20
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون مفید 96 20 69980 1398/09/03
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان بانک ملی 240 30 122690 1398/08/01
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند بانک ملی 1320 20 116141 1398/10/25
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند بانک ملی 44 20 96550 1398/07/20
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان بانک مسکن 2000 20 4000 1398/06/06
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه بانک صنعت و معدن 500 20 4200 1398/10/28
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی اقتصاد بیدار 504 20 6050 1398/10/25
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران سی ولکس 2000 20 1200 1398/10/29
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم کالای خاورمیانه 300 20 5500 1397/12/19
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی بانک مسکن 100 20 3000 1398/10/08
متیلن دی فنیل ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون بانک سامان 36 20 116895 1397/05/20
متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون بانک سامان 40 20 106071 1397/05/20
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه پیشگامان بهپرور 1000 40 14252 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 370 20 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 520 20 106558 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی فارس سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان - - - - -
گندم خوراکی گلستان - - - - -
گندم خوراکی یزد فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی کردستان فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی مرکزی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان - - - - -
گندم خوراکی همدان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی کرمانشاه سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خراسان رضوی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان سینا 1000 10 9020 1396/12/22
شکر خام برزیل باهنر 5000 10 24000 1396/12/23
گندم دورم کرمان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران باهنر 100 40 16650 1396/12/22
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 150 40 16650 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز باهنر 900 40 14452 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 20 20 116331 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 40 20 112139 1396/12/20
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند آفتاب درخشان خاورمیانه 300 20 20000 1396/08/24
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان ملل پویا 100 20 51000 1398/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه آگاه 4000 20 7028 1396/05/15
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 200 20 1400 1396/04/24
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون تامین سرمایه نوین 100 20 500 1398/10/28
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان باهنر - 20 - 1395/03/09
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه آگاه 500 20 6978 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 7512 1396/05/15
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز بانک تجارت 500 20 7569 1396/05/22
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز بانک ملی 250 20 7256 1394/12/19
نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
قیر 6070 پالایش نفت شیراز مفید 500 40 13600 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر 500 40 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر 1000 40 13350 1396/12/22
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک باهنر 400 40 13600 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر PG6416 پالایش نفت شیراز مفید 200 40 13850 1396/12/19
قیر MC250 پالایش نفت شیراز مفید 300 40 18336 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز پیشگامان بهپرور 4000 400 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز باهنر - 40 - 1395/03/17
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر 600 40 13350 1396/12/19
قیر PG5822 پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز مفید - 40 - 1395/03/17
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان) سینا - 400 - 1395/03/17