آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اوره پریل پتروشیمی خراسان 23277 23277 نقدی (مچینگ) 23277 23277 - 1020 1020 23742540 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 265000 265000 سلف 265000 265000 88 17 17 4664000 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 260000 - نقدی - - 21 - - - 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 66 66 6775230 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 22 22 2258410 1398/04/29
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 84543 84543 نقدی (مچینگ) 84543 84543 - 120 120 10145160 1398/04/29
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 85339 85339 سلف (مچینگ) 85339 85339 - 66 66 5632374 1398/04/19
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 87158 87158 نقدی 87158 87158 940 1200 940 81928520 1398/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی (مچینگ) 101100 101100 - 24 24 2426400 1398/04/29
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 96671 96671 نقدی (مچینگ) 96671 96671 - 88 88 8507048 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 290000 290000 سلف 290000 290000 100 10 10 2900000 1398/04/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 111043 111043 نقدی (مچینگ) 111043 111043 - 22 22 2442946 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 102229 102229 نقدی 102229 102229 3000 340 300 30668700 1398/04/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 153855 153855 نقدی (مچینگ) 153855 153855 - 20 20 3077100 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 129360 129820 نقدی 129662 129899 50 70 50 6490990 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113360 113360 نقدی 113360 113360 2024 374 374 42396640 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 133458 133458 سلف 133458 133458 660 220 220 29360760 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 148338 148822 سلف 148398 149118 1012 1342 1012 150607754 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 95265 95265 سلف (مچینگ) 95265 95265 - 70 70 6668550 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 142950 142950 سلف 142950 142950 2002 1584 858 122651100 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 136701 136701 سلف 136701 136701 506 506 506 69170706 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 105254 105254 نقدی 105254 105254 1056 286 154 16209116 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 133203 149546 نقدی 149300 149879 120 390 120 17945510 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 138313 - نقدی - - 80 - - - 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 121208 121208 نقدی (مچینگ) 121208 121208 - 22 22 2666576 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 111043 111043 نقدی 111043 111043 1012 220 220 24429460 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 105254 105254 نقدی 105254 105254 1100 440 330 34733820 1398/04/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 135013 135235 سلف 135049 135619 605 715 605 81817252 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 96659 96659 نقدی 96659 96659 200 80 80 7732720 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 132850 132850 سلف 132850 132850 1518 1034 1034 137366900 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 130418 130418 سلف 130418 130418 2508 990 990 129113820 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 92942 - نقدی - - 440 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 144957 144957 سلف 144957 144957 2002 1430 946 137129322 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 140731 140731 سلف (مچینگ) 140731 140731 - 88 88 12384328 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 92942 94584 نقدی 94269 95500 1518 2332 1518 143577874 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 102229 - نقدی - - 170 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 102229 102229 نقدی 102229 102229 660 198 176 17992304 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 102229 102229 نقدی 102229 102229 1800 384 360 36802440 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 102229 102229 نقدی 102229 102229 1012 242 242 24739418 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 133203 140068 نقدی 139787 140219 80 240 80 11205440 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 102655 - نقدی - - 506 66 - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 102655 102655 نقدی 102655 102655 1200 48 24 2463720 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 102655 102655 نقدی 102655 102655 1012 242 242 24842510 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 106307 - نقدی - - 154 22 - - 1398/04/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 106307 - نقدی - - 66 22 - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 99719 - نقدی - - 2024 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی 101100 101100 1200 24 24 2426400 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 124942 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/25
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 312000 312000 سلف 312000 312000 100 100 100 31200000 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 135751 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 127587 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 127587 - نقدی - - 100 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 105254 105254 نقدی 105254 105254 1200 144 144 15156576 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 95072 95072 نقدی 95072 95072 506 110 110 10457920 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 138313 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 305000 305000 سلف 305000 305000 150 40 40 12200000 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 102655 102655 نقدی 102655 102655 1364 462 396 40651380 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 129360 129360 نقدی 129360 129360 60 20 20 2587200 1398/04/25
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 316000 - سلف - - 50 - - - 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 119686 119686 نقدی 119686 119686 30 20 20 2393720 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 106916 106916 نقدی 106916 106916 1012 44 44 4704304 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی 101100 101100 1200 48 48 4852800 1398/04/25
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 127587 - نقدی - - 100 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 95072 95072 نقدی 95072 95072 960 48 48 4563456 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 105361 105361 نقدی 105361 105361 1800 576 528 55630608 1398/04/25
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 114029 - نقدی - - 220 22 - - 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 138526 - نقدی - - 550 66 - - 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 120952 127404 نقدی 126900 128300 105 189 105 13377420 1398/04/24
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 120013 120013 نقدی 120013 120013 432 1368 72 8640936 1398/04/24
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 123445 142407 نقدی 139999 144019 220 396 220 31329628 1398/03/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 114029 116493 نقدی 115599 118833 945 1701 945 110085969 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 129154 131214 نقدی 130600 133690 330 726 330 43300730 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 132349 158807 نقدی 158400 159012 63 252 63 10004841 1398/04/24
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 92494 92664 سلف 92494 92899 2508 2816 2508 232401026 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 114029 115385 نقدی 115069 116119 168 252 168 19384722 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 114029 115251 نقدی 114888 115599 315 651 315 36304128 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 129154 133051 نقدی 132916 133133 105 273 105 13970376 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 129154 142476 نقدی 142036 142899 110 572 110 15672404 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 110608 110608 نقدی (مچینگ) 110608 110608 - 40 40 4424320 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 112190 - نقدی - - 93 - - - 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 114029 114029 نقدی 114029 114029 220 110 66 7525914 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 129154 146617 نقدی 144592 148888 500 960 500 73308560 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 114029 114361 نقدی 114029 114889 378 672 378 43228332 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 114029 114029 نقدی (مچینگ) 114029 114029 - 88 88 10034552 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 114029 114029 نقدی 114029 114029 400 20 20 2280580 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 179127 179127 نقدی 179127 179127 110 374 44 7881588 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 114029 117038 نقدی 116222 117673 1000 1740 1000 117037520 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 114029 114029 نقدی 114029 114029 748 726 704 80276416 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 114029 114029 سلف (مچینگ) 114029 114029 - 96 96 10946784 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 114029 114065 نقدی 114029 114199 300 440 300 34219380 1398/04/24
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 120013 120013 نقدی 120013 120013 903 1386 21 2520273 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 129154 153647 نقدی 148999 162119 210 336 210 32265954 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 135757 - نقدی - - 63 42 - - 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 115094 115094 نقدی 115094 115094 374 374 330 37981020 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 129154 129154 نقدی 129154 129154 286 330 286 36938044 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 129154 184997 نقدی 183700 185899 189 672 189 34964496 1398/04/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 101076 101076 سلف (مچینگ) 101076 101076 - 600 600 60645600 1398/04/22
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 22339 22339 نقدی 22339 22339 1500 1500 1500 33508500 1398/04/19
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 51466 51467 نقدی 51466 51478 1050 1075 1050 54040525 1398/04/19
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 49485 49485 نقدی 49485 49485 500 100 75 3711375 1398/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 131101 131101 نقدی 131101 131101 250 90 90 11799090 1398/04/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 135583 135583 سلف 135583 135583 506 352 352 47725216 1398/04/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 93088 93088 نقدی 93088 93088 506 22 22 2047936 1398/04/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 101076 104390 سلف 104100 106666 1000 1690 1000 104390150 1398/04/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 101076 101076 نقدی (مچینگ) 101076 101076 - 198 198 20013048 1398/04/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 113024 120118 نقدی 118889 121779 378 672 378 45404646 1398/04/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89084 96592 نقدی 95888 97999 66 176 66 6375050 1398/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134612 148429 نقدی 147899 149489 63 210 63 9351027 1398/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 113024 113024 نقدی (مچینگ) 113024 113024 - 66 66 7459584 1398/04/17
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 142708 143532 نقدی 142708 144356 88 220 88 12630816 1398/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 130545 133510 نقدی 132800 133688 110 154 110 14686144 1398/04/17
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 116674 116674 نقدی 116674 116674 200 200 200 23334800 1398/04/17
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 122410 122410 نقدی 122410 122410 888 888 888 108700080 1398/04/17
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 113024 - نقدی - - 88 66 - - 1398/04/17
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 113024 113024 نقدی (مچینگ) 113024 113024 - 44 44 4973056 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 118318 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 97456 97456 نقدی 97456 97456 100 40 40 3898240 1398/04/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 88024 92319 نقدی 92011 92666 66 154 66 6093032 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 119231 - نقدی - - 80 - - - 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 115660 115660 نقدی 115660 115660 63 63 63 7286580 1398/04/10
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 121579 126027 نقدی 125999 126526 399 1260 399 50284668 1398/04/10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 127728 138232 نقدی 137979 138401 25 65 25 3455805 1398/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 115660 118715 نقدی 118069 119817 960 2352 960 113966040 1398/04/03
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 115660 115660 نقدی (مچینگ) 115660 115660 - 44 44 5089040 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 96402 - سلف - - 1496 - - - 1398/03/22
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 127205 - نقدی - - 50 - - - 1398/03/08
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی (مچینگ) 126594 126594 - 15 15 1898910 1398/03/08
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی 126594 126594 100 30 25 3164850 1398/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 131624 173396 نقدی 171779 178896 140 300 140 24275480 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 145789 نقدی 140879 148889 25 130 25 3644735 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 118755 نقدی 118755 118755 50 45 35 4156425 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 126847 162701 سلف 161789 165009 308 924 308 50111908 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 135412 162409 سلف 161958 162789 506 1496 506 82179152 1398/02/31
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 سلف 103103 105619 315 777 315 32834823 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 نقدی 69475 69475 150 165 145 10073875 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی 110942 110942 198 132 110 12203620 1398/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95196 95929 نقدی 95869 95999 66 88 66 6331314 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 93399 105323 نقدی 105112 105779 96 600 96 10111032 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی (مچینگ) 88469 88469 - 44 44 3892636 1398/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 124247 152444 نقدی 151002 155254 154 484 154 23476398 1398/02/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 نقدی 95098 97699 336 840 336 32139408 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 93250 95219 نقدی 95009 95379 220 594 220 20948224 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 نقدی 183183 183531 88 550 88 16143072 1398/02/16
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 86722 86722 نقدی (مچینگ) 86722 86722 - 24 24 2081328 1398/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 112633 169908 نقدی 167921 170239 154 528 154 26165810 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 100491 117328 نقدی 115355 120119 63 126 63 7391643 1398/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 سلف 79911 81799 1500 1830 1500 120636990 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 121243 161976 سلف 160789 162789 308 858 308 49888674 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی 78180 78180 198 132 132 10319760 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 نقدی 130130 130130 35 80 35 4554550 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 نقدی 105864 105864 50 50 50 5293200 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 نقدی 123656 125126 70 200 70 8744100 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 نقدی 131459 135059 165 220 165 22066685 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 سلف 215009 222847 55 264 55 11932393 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی (مچینگ) 105391 105391 - 22 22 2318602 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 200 60 60 15600000 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 نقدی 148139 151509 84 252 84 12532527 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی (مچینگ) 26050 26050 - 700 700 18235000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 نقدی 77491 77491 506 264 242 18752822 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 نقدی 82314 82314 120 96 96 7902144 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 نقدی (مچینگ) 75702 75702 - 24 24 1816848 1397/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی (مچینگ) 92436 92436 - 44 44 4067184 1397/11/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 78992 77412 نقدی 77412 77412 192 24 24 1857888 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 78992 - نقدی - - 144 - - - 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 84307 84307 نقدی (مچینگ) 84307 84307 - 132 132 11128524 1397/10/26
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 96369 121219 نقدی 120359 122509 25 125 25 3030475 1397/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 123319 124608 نقدی 123490 125425 1600 2100 1600 199373460 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 118521 120312 نقدی 120258 120509 294 504 294 35371665 1397/08/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49749 49749 نقدی (مچینگ) 49749 49749 - 330 330 16417170 1397/06/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 48710 53581 نقدی 53581 53581 240 4536 240 12859440 1397/05/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 143344 143344 نقدی (مچینگ) 143344 143344 - 40 40 5779630 1398/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 52099 52200 نقدی 52110 52222 50 60 50 2609980 1397/03/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 116162 116162 نقدی 116162 116162 2002 1738 1474 171222788 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 113360 113360 نقدی 113360 113360 2000 1670 1590 180242400 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 140871 140871 سلف 140871 140871 504 399 399 56207529 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 101100 101100 نقدی 101100 101100 4004 2112 1914 193505400 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 99069 99069 نقدی (مچینگ) 99069 99069 - 640 640 63404160 1398/04/23
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 114029 115641 نقدی 115230 117533 1992 2640 1992 230356152 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 94273 119722 نقدی 119239 122019 200 455 200 23944480 1398/04/24
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 210269 210270 سلف 210269 210270 90 108 90 18924282 1398/04/29
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 13274 - نقدی - - 18 - - - 1398/04/29
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 13274 - نقدی - - 299 - - - 1398/04/29
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 122488 122488 نقدی 122488 122488 110 44 44 5389472 1398/04/29
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 13274 13274 نقدی (مچینگ) 13274 13274 - 60 60 796440 1398/04/29
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 12783 12783 نقدی 12783 12783 300 200 200 2556600 1398/04/23
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 13274 - نقدی - - 300 - - - 1398/04/29
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 169992 169992 سلف 169992 169992 200 80 80 13599360 1398/04/29
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 172660 172660 سلف (مچینگ) 172660 172660 - 40 40 6906400 1398/04/29
اوره پریل پتروشیمی شیراز 23277 - نقدی - - 700 - - - 1398/04/29
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 130479 130479 نقدی 130479 130479 1500 1000 1000 130479000 1398/04/29
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 130479 - نقدی - - 1000 - - - 1398/04/29
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 310000 310000 سلف (مچینگ) 310000 310000 - 4 4 1364000 1398/04/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 146400 146400 نقدی 146400 146400 210 42 42 6148800 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 95072 95072 نقدی (مچینگ) 95072 95072 - 24 24 2281728 1398/04/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 153855 161593 نقدی 158995 162054 70 240 70 11311530 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 127587 127587 نقدی 127587 127587 150 10 10 1275870 1398/04/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 114029 114029 نقدی 114029 114029 200 180 180 20525220 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 114029 117523 نقدی 116699 118799 1210 2134 1210 142203270 1398/04/24
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 75000 75000 نقدی 75000 75000 504 216 216 16200000 1398/04/23
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 7096 7096 نقدی (مچینگ) 7096 7096 - 40 40 283840 1398/04/23
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 7500 - نقدی - - 40 - - - 1398/04/29
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 34620 - نقدی - - 500 - - - 1398/04/23
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 1750 1750 نقدی 1750 1750 2000 325 325 568750 1398/04/23
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 6050 6050 نقدی 6050 6050 504 24 24 145200 1398/04/19
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 5500 - نقدی - - 300 - - - 1397/12/19
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 5000 5000 نقدی 5000 5000 100 100 100 500000 1398/04/09
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 67162 67162 سلف (مچینگ) 67162 67162 - 20 20 1343240 1398/04/23
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 51895 - نقدی - - 1000 - - - 1398/01/11
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 84570 84570 نقدی (مچینگ) 84570 84570 - 200 200 16914000 1398/04/22
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 49485 49485 نقدی (مچینگ) 49485 49485 - 11 11 544335 1398/04/22
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 45120 45120 نقدی (مچینگ) 45120 45120 - 88 88 3970560 1398/03/08
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 49485 49485 نقدی 49485 49485 175 100 25 1237125 1398/04/19
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 111067 - نقدی - - 112 - - - 1398/04/22
استایرن منومر پتروشیمی پارس 107026 107026 نقدی 107026 107026 8016 6480 5856 626744256 1398/04/19
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 109512 109512 نقدی 109512 109512 400 140 140 15331680 1398/04/19
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 109512 109512 نقدی 109512 109512 100 20 20 2190240 1398/04/19
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 99000 99000 نقدی 99000 99000 506 440 440 43560000 1398/04/19
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 106896 108077 نقدی 107899 108895 253 330 253 27343371 1398/04/19
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 51466 56375 نقدی 56009 56789 451 1452 451 25425059 1398/04/19
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 47847 47847 نقدی (مچینگ) 47847 47847 - 286 286 13684242 1398/03/08
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 51466 51466 نقدی 51466 51466 800 900 600 30879600 1398/04/19
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 115697 116023 نقدی 115697 118864 1320 1507 1320 153150041 1398/04/19
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 43550 55854 سلف 53799 62379 1104 1909 1104 61662609 1398/04/19
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 88155 88155 سلف 88155 88155 260 20 20 1763100 1398/04/19
پارازایلین پتروشیمی برزویه 86787 - سلف - - 20 - - - 1398/04/19
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 69352 72525 نقدی 71620 74352 440 649 440 31910879 1398/04/19
اوره گرانول پتروشیمی رازی 22339 - نقدی - - 200 - - - 1398/04/19
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 22339 22339 نقدی (مچینگ) 22339 22339 - 20 20 446780 1398/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 113024 115638 نقدی 114609 116639 88 242 88 10176166 1398/04/17
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 56717 58229 نقدی 58229 58229 100 160 100 5822900 1398/04/05
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 64322 135210 سلف 134000 136489 220 748 220 29746167 1397/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 300 - نقدی - - 40 - - - 1398/04/29
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 54000 54000 سلف 54000 54000 400 400 400 21600000 1398/04/29
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 15178 15178 نقدی (مچینگ) 15178 15178 - 25 25 379450 1398/04/29
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 15122 - نقدی - - 500 - - - 1398/04/19
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 103091 103091 سلف 103091 103091 760 760 760 78349160 1398/04/19
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ