آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 57777 105947 سلف 100108 126659 1672 2684 1672 177142867 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 59630 127769 سلف 125000 130000 737 1859 737 94165423 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 53385 101184 نقدی 98156 106111 1485 2783 1485 150258944 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 53385 106781 نقدی 105599 112033 506 1672 506 54031428 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 61751 95718 سلف 91000 130159 1243 1738 1243 118977870 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52670 85601 نقدی 82138 90000 768 936 768 65741448 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 46725 118832 سلف 117579 132200 1012 3410 1012 120257764 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 53385 105385 نقدی 103500 108699 1210 2266 1210 127516136 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 53452 89566 نقدی 83590 98500 1008 1560 1008 90282864 1397/06/27
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 52250 119809 نقدی 111559 135522 987 1638 987 118251504 1397/06/27
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 39140 39140 نقدی 39140 39140 110 88 88 3444320 1397/06/27
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 38957 38957 نقدی (مچینگ) 38957 38957 - 44 44 1714108 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 47487 102679 نقدی 102229 106009 504 1872 504 51750216 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 65022 178172 سلف 170000 189999 2013 3553 2013 358660423 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 48722 108836 سلف 106479 115659 800 3090 800 87068650 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 48722 103201 نقدی 102000 106106 880 3102 880 90816858 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 62097 170419 سلف 153549 207777 2013 3256 2013 343053557 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 47487 90470 نقدی 84000 98579 1008 1488 1008 91193352 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 38301 97273 نقدی 95923 105042 2596 7436 2596 252519520 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 38301 93851 سلف 92559 98039 1012 4202 1012 94977674 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 38301 89995 سلف 86593 97777 2000 3020 2000 179989560 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 48722 104366 نقدی 102102 108117 1320 3652 1320 137763428 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 52670 103134 نقدی 75000 112555 1218 1659 1218 125616876 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 48722 100491 نقدی 99213 103799 1210 2728 1210 121593560 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 53580 99706 سلف 96587 109999 2000 3380 2000 199412330 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 48722 105260 سلف 103225 111111 1000 3250 1000 105259810 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 59474 139633 نقدی 136555 145000 210 819 210 29322993 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 48767 92164 نقدی 91222 95890 1000 2750 1000 92163990 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 نقدی 53825 53825 1000 5940 1000 53825000 1397/05/15
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 58214 115515 نقدی 112009 119999 240 380 240 27723660 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 54980 138853 نقدی 136000 142141 105 315 105 14579565 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 61910 61910 نقدی 61910 61910 110 110 88 5448080 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 58214 107165 نقدی 102899 115209 105 399 105 11252325 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 60944 68886 نقدی 65215 78999 210 252 210 14465976 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 52250 52250 نقدی (مچینگ) 52250 52250 - 880 880 45980000 1397/06/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 87882 97822 نقدی 87884 123035 500 610 500 48910830 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 69767 111227 نقدی 108484 115239 495 1716 495 55057255 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 52250 127089 نقدی 122009 134999 525 1323 525 66721536 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 73100 73100 نقدی (مچینگ) 73100 73100 - 90 90 6579000 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 58214 98510 نقدی 93332 105000 220 528 220 21672134 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 52250 52250 نقدی (مچینگ) 52250 52250 - 88 88 4598000 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 52250 52250 نقدی (مچینگ) 52250 52250 - 528 528 27588000 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 52250 52250 نقدی 52250 52250 800 820 800 41800000 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 52250 57468 نقدی 55299 71678 525 693 525 30170658 1397/06/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 72646 114955 نقدی 111188 130000 1001 2002 1001 115070450 1397/06/26
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103166 103166 نقدی 103166 103166 100 20 20 2063320 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 73100 155438 نقدی 145899 163339 100 360 100 15543780 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 52250 134618 نقدی 130625 136239 924 1869 924 124386780 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 58214 139363 نقدی 135977 143399 168 693 168 23413047 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 73100 147567 نقدی 140000 162309 150 330 150 22135070 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 47487 47487 نقدی 47487 47487 480 480 432 20514384 1397/06/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 52320 54936 نقدی 54936 54936 144 768 144 7910784 1397/06/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54420 54420 نقدی 54420 54420 1012 880 880 47889600 1397/06/19
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 260000 260000 نقدی (مچینگ) 260000 260000 - 22 22 5850000 1397/06/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71465 71465 نقدی 71465 71465 32 16 16 1143440 1397/06/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 68223 68223 نقدی 68223 68223 294 189 189 12894147 1397/06/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 73985 77684 نقدی 77684 77684 60 1440 60 4661040 1397/06/18
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 273000 سلف 273000 273000 105 268 105 28828800 1397/06/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 65483 65483 سلف (مچینگ) 65483 65483 - 66 66 4321878 1397/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 57588 - سلف - - 88 - - - 1397/06/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 43533 45700 نقدی 45699 45709 3014 3586 3014 137741186 1397/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 54401 57121 نقدی 57121 57121 220 550 220 12566620 1397/06/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 50427 52948 نقدی 52948 52948 264 374 264 13978272 1397/06/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 نقدی (مچینگ) 47830 47830 - 44 44 2104520 1397/01/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 52638 55269 نقدی 55269 55269 399 1155 399 22052331 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 58602 61532 نقدی 61532 61532 132 352 132 8122224 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 189 483 189 11629548 1397/06/13
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 71465 71465 نقدی 71465 71465 50 50 50 3573250 1397/06/13
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 52638 55269 نقدی 55269 55269 84 420 84 4642596 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 نقدی 62678 62678 126 462 126 7897428 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 168 525 168 10337376 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 53861 53861 سلف (مچینگ) 53861 53861 - 132 132 7109652 1397/06/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 59026 61977 سلف 61977 61977 506 1188 506 31360362 1397/06/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 40836 40836 سلف (مچینگ) 40836 40836 - 88 88 3593568 1397/06/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49749 49749 نقدی (مچینگ) 49749 49749 - 330 330 16417170 1397/06/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 53893 56587 سلف 56587 56587 220 946 220 12449140 1397/06/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 53580 67692 نقدی 61222 85559 2016 2280 2016 136466880 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 53580 98859 نقدی 95999 107777 1210 2574 1210 119619962 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 47006 49356 نقدی 49356 49356 506 1826 506 24974136 1397/06/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 52638 55269 نقدی 55269 55269 210 567 210 11606490 1397/06/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 54393 54827 سلف 54514 55777 748 814 748 41010222 1397/06/06
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 52638 55269 نقدی 55269 55269 504 3717 504 27855576 1397/06/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 58638 61569 سلف 61569 61569 506 2893 506 31153914 1397/06/06
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 67316 67316 نقدی 67316 67316 200 300 40 2692640 1397/06/05
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 52638 55269 نقدی 55269 55269 1210 5852 1210 66875490 1397/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 49749 52236 نقدی 52236 52236 960 13680 960 50146560 1397/06/05
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 نقدی 82750 82750 30 270 30 2482500 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 سلف 49356 49356 66 616 66 3257496 1397/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 54698 57432 سلف 57432 57432 814 5478 814 46749648 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 نقدی 82750 82750 30 320 30 2482500 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 نقدی 62678 62678 110 968 110 6894580 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 سلف 50011 50011 616 3520 616 30806776 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58602 61532 نقدی 61532 61532 352 5610 352 21659264 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 53677 53677 سلف 53677 53677 616 176 176 9447152 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 53385 69751 نقدی 61559 93111 984 1128 984 68635464 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 53558 53558 نقدی 53558 53558 1100 726 726 38883108 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 56277 59090 سلف 59090 59090 1540 5346 1540 90998600 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58602 61532 نقدی 61532 61532 100 15140 100 6153200 1397/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 55255 58017 نقدی 58017 58017 210 8778 210 12183570 1397/05/16
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 71479 - نقدی - - 30 - - - 1397/05/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 54462 54462 سلف 54462 54462 88 88 88 4792656 1397/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 49537 54490 نقدی 54490 54490 132 1166 132 7192680 1397/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 48710 53581 نقدی 53581 53581 240 4536 240 12859440 1397/05/01
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 73102 - نقدی - - 77 - - - 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 64160 104032 سلف 101709 115009 1000 4720 1000 104031640 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 نقدی 57919 57919 200 200 200 11583800 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 88750 88750 نقدی 88750 88750 705 141 141 12524400 1397/06/17
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 نقدی 53463 53463 300 2360 300 16038900 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 52318 52318 نقدی 52318 52318 1716 1540 1540 80569720 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 176 1892 176 10193744 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 نقدی 83939 83939 60 180 60 5036340 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 76126 85190 نقدی 85169 85201 60 220 60 5111420 1397/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 نقدی 58124 58124 210 546 210 12206040 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 41200 - نقدی - - 75 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 60794 69913 سلف 69913 69913 132 275 132 9228516 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 نقدی 67036 67036 110 968 110 7373960 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 نقدی 57829 57829 189 1407 189 10929681 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 52531 57784 نقدی 57784 57784 220 1034 220 12712480 1397/04/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47798 52577 نقدی 52577 52577 480 6864 480 25236960 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 52099 52200 نقدی 52110 52222 50 60 50 2609980 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52099 57308 نقدی 57308 57308 50 290 50 2865400 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 نقدی 56055 56055 80 80 80 4484400 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 63087 63087 سلف 63087 63087 165 165 165 10409355 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 نقدی 57291 57291 550 10890 550 31510050 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 64800 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی 45310 45310 624 264 240 10874400 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 24 24 1081704 1397/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 سلف 44153 44379 3000 3430 3000 132535460 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 نقدی 48889 49350 704 1430 704 34545214 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 10726 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49499 49499 نقدی 49499 49499 120 80 80 3 1396/12/21
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی (مچینگ) 50640 50640 - 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 45985 50583 نقدی 50583 50583 50 270 50 2 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 61920 95343 سلف 93119 103229 3498 6622 3498 333511464 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 61920 96666 سلف 91099 123885 3014 5588 3014 291352028 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 41949 79493 نقدی 71777 95419 800 1100 800 63594740 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 59923 99715 نقدی 96669 110000 2000 4960 2000 199429420 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 77043 77043 سلف 77043 77043 1001 620 620 47814426 1397/06/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 47487 108803 نقدی 105999 112569 2816 7722 2816 306389798 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 47487 100417 سلف 98629 106669 800 4980 800 80333460 1397/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 52840 58124 نقدی 58124 58124 648 5616 648 37664352 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 41186 48341 سلف 48019 49423 500 1140 500 24170400 1397/04/05
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 87882 111292 نقدی 106439 113399 60 220 60 6677540 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 47565 98457 نقدی 95579 106029 1008 2424 1008 99244392 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69767 95484 نقدی 90009 105209 200 315 200 19096780 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 52250 56460 نقدی 53689 61509 200 260 200 11292020 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 52250 124033 نقدی 107631 144445 1100 2112 1100 136436740 1397/06/26
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 340000 357000 سلف 357000 357000 105 1443 105 37699200 1397/06/18
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 88750 - سلف - - 105 - - - 1397/06/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 53328 58660 نقدی 58660 58660 110 2200 110 6452600 1397/05/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 نقدی 47888 47999 242 286 242 11598158 1397/02/11
استایرن منومر پتروشیمی پارس 56240 56247 نقدی 56240 56333 4992 5112 4992 280 1396/12/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 35535 35535 سلف 35535 35535 200 220 200 7 1396/12/23
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 10717 10717 نقدی (مچینگ) 10717 10717 - 10 10 107 1396/12/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 172315 172315 سلف 172315 172315 400 340 340 58 1396/12/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 38633 38633 نقدی 38633 38633 220 176 176 6 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 29947 29947 نقدی 29947 29947 110 66 66 1 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 39724 39724 نقدی 39724 39724 3000 500 500 19 1396/12/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11860 11860 نقدی (مچینگ) 11860 11860 - 750 750 8 1396/12/19
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12000 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ