آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 265000 265000 سلف (مچینگ) 265000 265000 - 4 4 1166000 1398/06/24
اوره پریل پتروشیمی خراسان 20153 20153 نقدی 20153 20153 2500 600 600 12091800 1398/06/23
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 19904 19904 نقدی (مچینگ) 19904 19904 - 200 200 3980800 1398/06/23
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 79550 79550 نقدی (مچینگ) 79550 79550 - 40 40 3182000 1398/06/23
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 82010 82010 سلف (مچینگ) 82010 82010 - 22 22 1804220 1398/06/23
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 82010 82010 نقدی 82010 82010 1000 480 380 31163800 1398/06/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 85492 85492 نقدی 85492 85492 66 66 66 5642472 1398/06/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 111350 111350 سلف (مچینگ) 111350 111350 - 22 22 2449700 1398/06/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 107792 107792 سلف (مچینگ) 107792 107792 - 22 22 2371424 1398/06/23
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 87031 87031 نقدی (مچینگ) 87031 87031 - 22 22 1914682 1398/06/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 88 88 9249944 1398/06/23
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 21 - - - 1398/06/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 90584 90584 نقدی (مچینگ) 90584 90584 - 96 96 8696064 1398/06/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 88432 88432 نقدی (مچینگ) 88432 88432 - 24 24 2122368 1398/06/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 90584 90584 نقدی (مچینگ) 90584 90584 - 24 24 2174016 1398/06/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 88432 88432 نقدی (مچینگ) 88432 88432 - 72 72 6367104 1398/06/23
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 290000 - سلف - - 60 - - - 1398/06/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 90584 90584 نقدی (مچینگ) 90584 90584 - 132 132 11957088 1398/06/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 47784 47784 نقدی 47784 47784 150 100 100 4778400 1398/06/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 49235 49235 نقدی (مچینگ) 49235 49235 - 50 50 2461750 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 105113 105113 نقدی 105113 105113 66 44 44 4624972 1398/06/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 95566 95566 نقدی (مچینگ) 95566 95566 - 22 22 2102452 1398/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 119323 119323 نقدی (مچینگ) 119323 119323 - 22 22 2625106 1398/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 89193 89193 نقدی (مچینگ) 89193 89193 - 66 66 5886738 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 105113 105113 نقدی 105113 105113 110 44 44 4624972 1398/06/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 93015 93015 سلف (مچینگ) 93015 93015 - 22 22 2046330 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 63 63 6622119 1398/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 125828 125828 نقدی (مچینگ) 125828 125828 - 22 22 2768216 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 105113 105113 نقدی 105113 105113 1012 176 176 18499888 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 24 24 2522712 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 40 40 4204520 1398/06/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 90584 90584 نقدی (مچینگ) 90584 90584 - 88 88 7971392 1398/06/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 88432 88432 نقدی (مچینگ) 88432 88432 - 24 24 2122368 1398/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 106114 106114 نقدی 106114 106114 440 44 44 4669016 1398/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 119323 119323 نقدی 119323 119323 110 110 110 13125530 1398/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 141549 141549 نقدی 141549 141549 300 250 240 33971760 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 119323 119323 نقدی 119323 119323 210 21 21 2505783 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 120925 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 95566 - نقدی - - 240 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 119323 136285 نقدی 134370 140759 440 638 440 59965290 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 123247 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 81767 81767 نقدی 81767 81767 480 24 24 1962408 1398/06/17
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 288000 - سلف - - 110 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 166215 - سلف - - 110 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 88932 - نقدی - - 240 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 122325 122325 نقدی 122325 122325 105 84 84 10275300 1398/06/17
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 107071 - نقدی - - 40 - - - 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 114921 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 111618 111618 نقدی 111618 111618 105 84 84 9375912 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 88932 88932 نقدی (مچینگ) 88932 88932 - 40 40 3557280 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 83812 83812 نقدی (مچینگ) 83812 83812 - 22 22 1843864 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 114196 120197 سلف 119011 122221 1012 1650 1012 121639628 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 85779 85779 نقدی 85779 85779 50 50 50 4288950 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 121925 121925 نقدی 121925 121925 105 42 42 5120850 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 83769 - نقدی - - 110 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 89193 89193 نقدی (مچینگ) 89193 89193 - 22 22 1962246 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 106154 - نقدی - - 30 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 88432 88432 نقدی 88432 88432 480 24 24 2122368 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 110676 110676 نقدی 110676 110676 840 315 315 34862940 1398/06/17
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 104807 - نقدی - - 25 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 91489 91489 نقدی 91489 91489 220 22 22 2012758 1398/06/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 91489 - نقدی - - 66 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 92435 92435 نقدی (مچینگ) 92435 92435 - 24 24 2218440 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 105113 105113 نقدی 105113 105113 420 273 210 22073730 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 89193 89742 نقدی 89599 89920 1408 1661 1408 126356802 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 89193 89193 نقدی (مچینگ) 89193 89193 - 44 44 3924492 1398/06/23
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 107071 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/17
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 116405 - نقدی - - 25 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 95582 95582 سلف 95582 95582 506 462 440 42056080 1398/06/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 134544 134544 نقدی 134544 134544 300 230 220 29599680 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 83769 83769 نقدی 83769 83769 352 110 110 9214590 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 128129 - نقدی - - 110 - - - 1398/06/17
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 295000 - سلف - - 110 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 108859 108859 سلف 108859 108859 176 66 44 4789796 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 98320 98320 سلف 98320 98320 506 396 374 36771680 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 87857 - نقدی - - 264 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 125528 125528 نقدی 125528 125528 63 21 21 2636088 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 119323 119323 نقدی 119323 119323 220 88 88 10500424 1398/06/17
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 297000 - سلف - - 110 - - - 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 114921 114921 نقدی 114921 114921 80 40 40 4596840 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 119323 132664 نقدی 131259 134859 210 462 210 27859335 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 105113 105113 نقدی 105113 105113 210 378 168 17658984 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 93195 - نقدی - - 506 - - - 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 123247 123247 نقدی 123247 123247 100 20 20 2464940 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 105113 105117 نقدی 105113 105150 720 816 720 75684576 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 80 80 8409040 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 94812 94812 سلف 94812 94812 506 132 132 12515184 1398/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 90584 90584 نقدی 90584 90584 550 70 50 4529200 1398/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 90584 91425 سلف 91259 91689 900 1170 900 82282360 1398/06/17
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 116405 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 90584 90584 سلف (مچینگ) 90584 90584 - 280 280 25363520 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 88417 91743 نقدی 91209 93289 1500 2570 1500 137614410 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 109660 109660 سلف (مچینگ) 109660 109660 - 44 44 4825040 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 166215 - نقدی - - 110 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105113 105113 نقدی 105113 105113 210 168 147 15451611 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 85038 85038 نقدی (مچینگ) 85038 85038 - 20 20 1700760 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 118403 142362 نقدی 140159 143273 100 240 100 14236210 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 119323 145616 سلف 142709 150109 210 525 210 30579381 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 118403 126337 نقدی 125275 128689 80 260 80 10106960 1398/06/17
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104929 104929 نقدی 104929 104929 352 308 264 27701256 1398/06/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 116405 116405 سلف (مچینگ) 116405 116405 - 22 22 2560910 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 81767 - نقدی - - 484 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 95068 95068 سلف 95068 95068 2002 1474 1342 127581256 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 110676 110676 نقدی 110676 110676 315 630 315 34862940 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 110676 - نقدی - - 504 - - - 1398/06/17
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 123445 142407 نقدی 139999 144019 220 396 220 31329628 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 88417 88417 نقدی (مچینگ) 88417 88417 - 20 20 1768340 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 88417 88417 نقدی 88417 88417 506 308 308 27232436 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 88417 88459 نقدی 88419 88489 960 1008 960 84920520 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 88417 88417 نقدی (مچینگ) 88417 88417 - 88 88 7780696 1398/06/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 81767 83711 نقدی 83309 84169 1518 2046 1518 127073848 1398/06/17
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 86122 - سلف - - 66 - - - 1398/06/16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 90883 90883 نقدی (مچینگ) 90883 90883 - 44 44 3998852 1398/06/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 98852 98852 نقدی (مچینگ) 98852 98852 - 24 24 2372448 1398/05/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 89193 89193 نقدی (مچینگ) 89193 89193 - 88 88 7848984 1398/06/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120647 120647 نقدی (مچینگ) 120647 120647 - 5 5 603235 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 90883 90883 نقدی (مچینگ) 90883 90883 - 22 22 1999426 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 نقدی 85356 85356 56 56 56 4779936 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85356 85784 نقدی 85659 85888 96 144 96 8235216 1398/06/12
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 109100 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/12
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 107105 - نقدی - - 88 - - - 1398/06/11
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 127333 127333 نقدی (مچینگ) 127333 127333 - 20 20 2546660 1398/06/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 111281 111792 سلف 111689 111999 66 176 66 7378294 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 101923 101923 نقدی 101923 101923 330 330 330 33634590 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - نقدی - - 35 - - - 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 124254 124254 نقدی (مچینگ) 124254 124254 - 22 22 2733588 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 نقدی 109684 109684 50 50 50 5484200 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 نقدی 120099 120099 1008 1008 1008 121059792 1398/06/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 90181 91190 نقدی 91190 91190 132 176 132 12037080 1398/05/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124672 - نقدی - - 100 10 - - 1398/05/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 108441 108441 نقدی 108441 108441 50 20 20 2168820 1398/05/28
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 109227 - نقدی - - 94 - - - 1398/05/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 111795 111795 نقدی 111795 111795 168 273 168 18781560 1398/05/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124672 124672 نقدی 124672 124672 100 50 50 6233600 1398/05/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 130418 133186 نقدی 132209 134060 110 154 110 14650460 1398/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 126073 126073 سلف 126073 126073 66 22 22 2773606 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 112728 112728 نقدی 112728 112728 88 44 22 2480016 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 112728 112728 نقدی 112728 112728 60 60 60 6763680 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 نقدی 134525 136259 84 168 84 11394852 1398/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 127964 128500 سلف 128500 128500 88 154 88 11308000 1398/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 127890 127890 نقدی 127890 127890 100 100 90 11510100 1398/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 127540 154524 نقدی 153789 155777 140 320 140 21633420 1398/05/14
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 116286 - نقدی - - 80 - - - 1398/05/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 105941 106699 نقدی 106699 106699 66 88 66 7042134 1398/05/08
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 نقدی 99813 99813 110 352 110 10979430 1398/05/07
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 113396 113514 نقدی 113446 113550 168 210 168 19070310 1398/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110906 110906 سلف 110906 110906 1100 44 44 4879864 1398/05/01
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 114293 114293 نقدی 114293 114293 88 110 66 7543338 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 129452 153553 نقدی 152869 154789 150 410 150 23032910 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 116674 116674 نقدی 116674 116674 200 200 200 23334800 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 118318 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/11
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 88024 92319 نقدی 92011 92666 66 154 66 6093032 1398/04/10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 127728 138232 نقدی 137979 138401 25 65 25 3455805 1398/04/04
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 115660 115660 نقدی (مچینگ) 115660 115660 - 44 44 5089040 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 96402 - سلف - - 1496 - - - 1398/03/22
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی (مچینگ) 126594 126594 - 15 15 1898910 1398/03/08
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 سلف 103103 105619 315 777 315 32834823 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی 110942 110942 198 132 110 12203620 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی (مچینگ) 88469 88469 - 44 44 3892636 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 نقدی 95098 97699 336 840 336 32139408 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 نقدی 183183 183531 88 550 88 16143072 1398/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 100491 117328 نقدی 115355 120119 63 126 63 7391643 1398/02/09
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی 78180 78180 198 132 132 10319760 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 سلف 79911 81799 1500 1830 1500 120636990 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 نقدی 130130 130130 35 80 35 4554550 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 نقدی 105864 105864 50 50 50 5293200 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی (مچینگ) 105391 105391 - 22 22 2318602 1397/12/14
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 200 60 60 15600000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی (مچینگ) 26050 26050 - 700 700 18235000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/16
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی (مچینگ) 92436 92436 - 44 44 4067184 1397/11/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 78992 77412 نقدی 77412 77412 192 24 24 1857888 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 84307 84307 نقدی (مچینگ) 84307 84307 - 132 132 11128524 1397/10/26
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 96369 121219 نقدی 120359 122509 25 125 25 3030475 1397/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 109157 124721 سلف 122500 127169 1100 2360 1100 137193000 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 118521 120312 نقدی 120258 120509 294 504 294 35371665 1397/08/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49749 49749 نقدی (مچینگ) 49749 49749 - 330 330 16417170 1397/06/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 48710 53581 نقدی 53581 53581 240 4536 240 12859440 1397/05/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 135045 135045 نقدی (مچینگ) 135045 135045 - 60 60 8167521 1398/06/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 52099 52200 نقدی 52110 52222 50 60 50 2609980 1397/03/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 101855 101855 نقدی (مچینگ) 101855 101855 - 132 132 13444860 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 99400 99400 نقدی (مچینگ) 99400 99400 - 120 120 11928000 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 133616 133616 نقدی 133616 133616 504 126 126 16835616 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 88432 90459 سلف 90129 91829 3102 4334 3102 280602674 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 88432 88432 نقدی 88432 88432 600 520 500 44216000 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 72 72 7568136 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 90386 94835 نقدی 93068 95888 250 320 250 23708780 1398/06/11
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران 21500 21500 نقدی (مچینگ) 21500 21500 - 20 20 430000 1398/06/24
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 318000 318000 سلف (مچینگ) 318000 318000 - 4 4 1399200 1398/06/24
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 13009 13009 نقدی 13009 13009 700 30 30 390270 1398/06/23
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 13009 13012 نقدی 13009 13021 150 160 150 1951750 1398/06/24
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 13009 13009 نقدی 13009 13009 300 20 20 260180 1398/06/23
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 13009 - نقدی - - 18 - - - 1398/06/23
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 13009 - نقدی - - 299 - - - 1398/06/23
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 7096 - نقدی - - 300 - - - 1398/06/23
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 7500 - نقدی - - 40 - - - 1398/06/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 68736 68736 سلف (مچینگ) 68736 68736 - 40 40 2749440 1398/06/23
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 17000 - نقدی - - 500 - - - 1398/06/23
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 159692 159692 سلف 159692 159692 400 140 140 22356880 1398/06/23
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 188643 193222 سلف 189222 193889 126 162 126 24346008 1398/06/23
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 67094 67094 سلف (مچینگ) 67094 67094 - 40 40 2683760 1398/06/23
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 51895 - نقدی - - 1000 - - - 1398/01/11
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 163039 163039 سلف (مچینگ) 163039 163039 - 20 20 3260780 1398/06/23
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه 17000 - نقدی - - 500 - - - 1398/06/23
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 91594 91594 نقدی 91594 91594 220 55 55 5037670 1398/06/23
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 102572 102572 نقدی 102572 102572 112 32 32 3282304 1398/06/23
اوره پریل پتروشیمی شیراز 20153 20153 نقدی (مچینگ) 20153 20153 - 30 30 604590 1398/06/23
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 135045 135045 نقدی 135045 135045 210 126 126 17015670 1398/06/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 83769 83769 نقدی (مچینگ) 83769 83769 - 48 48 4020912 1398/06/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 105113 105113 نقدی (مچینگ) 105113 105113 - 40 40 4204520 1398/06/23
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 127288 129298 سلف 129289 129299 217 408 217 28135190 1398/06/20
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 127288 127288 نقدی 127288 127288 1100 671 649 82609912 1398/06/20
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 72686 72686 نقدی 72686 72686 1100 1100 1100 79954600 1398/06/20
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 96568 - نقدی - - 154 - - - 1398/06/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 49235 50124 نقدی 49989 50619 451 616 451 22606133 1398/06/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 49235 49235 نقدی (مچینگ) 49235 49235 - 220 220 10831700 1398/06/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 49235 49235 نقدی (مچینگ) 49235 49235 - 25 25 1230875 1398/06/20
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 99000 99000 نقدی 99000 99000 506 242 242 23958000 1398/06/20
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 47784 48932 نقدی 48879 48999 110 187 110 5382542 1398/06/20
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 47784 47784 نقدی 47784 47784 176 22 22 1051248 1398/06/20
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 47784 47784 نقدی 47784 47784 150 150 100 4778400 1398/06/20
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 52284 52284 نقدی (مچینگ) 52284 52284 - 161 161 8417724 1398/06/20
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 120595 120595 نقدی (مچینگ) 120595 120595 - 50 50 6029750 1398/06/20
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 120595 120595 نقدی 120595 120595 1000 150 150 18089250 1398/06/20
استایرن منومر پتروشیمی پارس 93165 93165 نقدی (مچینگ) 93165 93165 - 24 24 2235960 1398/06/20
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 98961 98961 نقدی (مچینگ) 98961 98961 - 40 40 3958440 1398/06/20
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 98961 - نقدی - - 150 - - - 1398/06/20
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 4000 - نقدی - - 2000 - - - 1398/06/20
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 1750 - نقدی - - 2000 - - - 1398/06/24
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 6050 - نقدی - - 504 - - - 1398/06/20
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 5500 - نقدی - - 300 - - - 1397/12/19
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 5000 5000 نقدی 5000 5000 100 100 100 500000 1398/04/09
اوره گرانول پتروشیمی رازی 19904 - نقدی - - 200 - - - 1398/06/20
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 19904 19904 نقدی 19904 19904 3000 60 60 1194240 1398/06/20
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 63044 65810 نقدی 65449 66519 297 440 297 19545427 1398/06/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 105113 105113 نقدی 105113 105113 2002 220 176 18499888 1398/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 134544 153796 نقدی 150999 155893 70 160 70 10765690 1398/06/17
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 107071 - نقدی - - 400 - - - 1398/06/17
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 74194 74194 نقدی 74194 74194 216 48 48 3561312 1398/06/09
پارازایلین پتروشیمی برزویه 81530 - سلف - - 20 - - - 1398/05/30
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 34620 - نقدی - - 500 - - - 1398/05/13
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 113024 115638 نقدی 114609 116639 88 242 88 10176166 1398/04/17
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 56717 58229 نقدی 58229 58229 100 160 100 5822900 1398/04/05
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 64322 135210 سلف 134000 136489 220 748 220 29746167 1397/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 400 - نقدی - - 40 - - - 1398/06/23
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 52500 52500 سلف 52500 52500 100 100 100 5250000 1398/06/03
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11758 11758 نقدی 11758 11758 14000 975 975 11464050 1398/06/23
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 11758 - نقدی - - 3000 - - - 1398/06/23
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 69973 69973 سلف 69973 69973 500 500 500 34986500 1398/06/20
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ