آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 15000 15160 نقدی 15096 15201 1000 1350 1000 15159900 1397/08/27
اوره پریل پتروشیمی خراسان 24101 24101 نقدی 24101 24101 1500 500 500 12050500 1397/08/26
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 19850 19850 نقدی (مچینگ) 19850 19850 - 100 100 1985000 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 129174 129174 سلف (مچینگ) 129174 129174 - 44 44 5683656 1397/08/26
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 290000 290000 سلف 290000 290000 211 30 26 7656000 1397/08/26
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 295000 - نقدی - - 125 - - - 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 106778 106778 سلف 106778 106778 396 165 143 15269254 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 100800 100800 سلف (مچینگ) 100800 100800 - 99 99 9979200 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 101140 101140 سلف 101140 101140 231 231 231 23363340 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 84300 84300 نقدی 84300 84300 363 154 154 12982200 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 130051 130051 سلف 130051 130051 231 187 187 24319537 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 103533 - سلف - - 99 11 - - 1397/08/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 100043 100043 سلف (مچینگ) 100043 100043 - 44 44 4401892 1397/08/26
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 56302 56302 نقدی 56302 56302 450 175 175 9852850 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 43710 43710 نقدی 43710 43710 150 25 25 1092750 1397/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 84950 84950 نقدی (مچینگ) 84950 84950 - 24 24 2038800 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 94803 94803 نقدی (مچینگ) 94803 94803 - 44 44 4171332 1397/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 86217 86217 نقدی (مچینگ) 86217 86217 - 22 22 1896774 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 92367 92367 نقدی (مچینگ) 92367 92367 - 110 110 10160370 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85904 85904 نقدی (مچینگ) 85904 85904 - 24 24 2061696 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 95224 95224 نقدی (مچینگ) 95224 95224 - 66 66 6284784 1397/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 84950 - نقدی - - 816 - - - 1397/08/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 96419 96419 نقدی (مچینگ) 96419 96419 - 252 252 24297588 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 88803 - نقدی - - 154 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 88803 - نقدی - - 66 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 94803 94803 نقدی 94803 94803 616 198 198 18770994 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 94803 94803 نقدی 94803 94803 720 48 24 2275272 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 94803 94803 نقدی 94803 94803 308 154 110 10428330 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 86217 86217 نقدی 86217 86217 360 24 24 2069208 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 92252 92252 نقدی (مچینگ) 92252 92252 - 88 88 8118176 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 98075 99637 سلف 99419 99788 143 297 143 14248091 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 98104 101048 سلف 98399 108110 506 1364 506 51130057 1397/08/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 125676 125676 نقدی 125676 125676 250 30 30 3770280 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 100557 100557 نقدی (مچینگ) 100557 100557 - 154 154 15485778 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 107495 108520 نقدی 108119 108889 1012 1518 1012 109821756 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 107495 107495 سلف (مچینگ) 107495 107495 - 140 140 15049300 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 84300 - نقدی - - 360 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 86217 86217 نقدی 86217 86217 700 90 70 6035190 1397/08/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 116360 116360 نقدی 116360 116360 748 418 418 48638480 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 86217 86217 نقدی 86217 86217 2046 154 110 9483870 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 86217 86217 نقدی 86217 86217 240 72 72 6207624 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 110968 - نقدی - - 300 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 86217 87871 سلف 87709 88079 300 540 300 26361260 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 92252 92252 نقدی 92252 92252 360 120 120 11070240 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 86217 86217 نقدی (مچینگ) 86217 86217 - 110 110 9483870 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 101518 101708 سلف 101518 102119 143 242 143 14544178 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 94803 94803 نقدی 94803 94803 1320 561 429 40670487 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 94803 94803 نقدی 94803 94803 1012 176 44 4171332 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 106156 106156 نقدی 106156 106156 30 30 20 2123120 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 109309 112797 نقدی 109451 119809 300 350 300 33839060 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 109309 121395 نقدی 118539 131119 100 200 100 12139480 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 109614 - نقدی - - 143 - - - 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 نقدی 101398 101398 40 20 20 2027960 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 86408 86408 نقدی 86408 86408 750 280 280 24194240 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 نقدی 53825 53825 1000 5940 1000 53825000 1397/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 87821 87821 نقدی 87821 87821 66 22 22 1932062 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 95407 - نقدی - - 50 - - - 1397/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 107807 107913 نقدی 107826 108158 660 704 660 71222316 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 96419 96419 نقدی 96419 96419 714 672 672 64793568 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 107807 118073 نقدی 116899 119219 189 462 189 22315797 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 107807 107807 نقدی 107807 107807 120 100 100 10780700 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 114865 114865 نقدی 114865 114865 110 22 22 2527030 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 107807 107807 نقدی (مچینگ) 107807 107807 - 22 22 2371754 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 96419 97200 نقدی 96620 98000 210 525 210 20412042 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 107807 - نقدی - - 105 - - - 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 100429 100429 نقدی 100429 100429 504 504 504 50616216 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 96419 96419 نقدی (مچینگ) 96419 96419 - 63 63 6074397 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 66848 66848 نقدی (مچینگ) 66848 66848 - 330 330 22059840 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 66848 66848 سلف (مچینگ) 66848 66848 - 176 176 11765248 1397/08/23
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 66848 66848 سلف 66848 66848 240 420 240 16043520 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 96419 97780 نقدی 97199 100509 920 1240 920 89957380 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 107807 113309 نقدی 112444 114513 210 315 210 23794953 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 96419 96419 نقدی 96419 96419 506 506 462 44545578 1397/08/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 97221 126939 نقدی 113829 136631 1992 2472 1992 252861672 1397/08/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 96419 96535 نقدی 96437 96669 210 273 210 20272434 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 101632 108604 نقدی 107854 109760 105 273 105 11403420 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 107807 107807 نقدی 107807 107807 132 132 110 11858770 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 96419 98063 نقدی 97698 98279 110 396 110 10786908 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 99605 105879 نقدی 105105 109859 216 756 216 22869768 1397/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 96419 97271 سلف 96699 99222 800 1220 800 77817140 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96419 96713 نقدی 96419 97809 648 912 648 62670024 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 107807 118183 نقدی 117539 120000 374 902 374 44200376 1397/08/21
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 69200 69200 نقدی (مچینگ) 69200 69200 - 44 44 3044800 1397/08/20
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 69534 69534 نقدی 69534 69534 110 66 66 4589244 1397/08/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 86671 86671 نقدی (مچینگ) 86671 86671 - 22 22 1906762 1397/08/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 نقدی (مچینگ) 87683 87683 - 44 44 3858052 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 نقدی 87683 87683 220 154 154 13503182 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 96957 124071 نقدی 118999 131159 798 1092 798 99008952 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 108142 109508 سلف 108888 111239 110 330 110 12045924 1397/08/15
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 68667 68972 نقدی 68719 69870 110 154 110 7586964 1397/08/15
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 96957 114028 نقدی 110111 117777 315 483 315 35918967 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 96205 96205 نقدی 96205 96205 352 110 110 10582550 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 96157 108648 نقدی 102230 111001 210 819 210 22815996 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 نقدی 95545 95545 792 792 704 67263680 1397/08/15
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107198 107198 نقدی 107198 107198 30 30 20 2143960 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 122766 137808 نقدی 137127 139139 63 252 63 8681904 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 134859 نقدی 133829 135299 30 60 30 4045770 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 119717 146143 نقدی 142222 148209 63 210 63 9207030 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 105373 105373 نقدی (مچینگ) 105373 105373 - 22 22 2318206 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 95224 95224 نقدی 95224 95224 1200 456 408 38851392 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 95224 95224 نقدی 95224 95224 616 176 176 16759424 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 103470 103470 نقدی 103470 103470 264 132 132 13658040 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 137740 نقدی 137659 137900 30 70 30 4132190 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 130579 130579 نقدی 130579 130579 40 40 40 5223160 1397/08/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 118521 120312 نقدی 120258 120509 294 504 294 35371665 1397/08/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 113469 133576 نقدی 130099 137509 66 374 66 8815994 1397/07/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 73528 76026 نقدی 75555 77509 506 836 506 38469046 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 40863 114015 نقدی 114010 114050 1694 2112 1694 193141740 1397/07/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58214 146662 نقدی 145555 150009 126 735 126 18479349 1397/07/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 74500 149364 نقدی 148569 150159 40 160 40 5974560 1397/07/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 47487 96262 نقدی 92690 101239 936 1992 936 90101352 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54350 54350 نقدی 54350 54350 572 572 572 31088200 1397/07/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 73100 73100 نقدی (مچینگ) 73100 73100 - 90 90 6579000 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 47487 47487 نقدی 47487 47487 480 480 432 20514384 1397/06/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71465 71465 نقدی 71465 71465 32 16 16 1143440 1397/06/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 نقدی 62678 62678 126 462 126 7897428 1397/06/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49749 49749 نقدی (مچینگ) 49749 49749 - 330 330 16417170 1397/06/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 52638 55269 نقدی 55269 55269 210 567 210 11606490 1397/06/06
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 52638 55269 نقدی 55269 55269 1210 5852 1210 66875490 1397/06/05
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 نقدی 82750 82750 30 270 30 2482500 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 سلف 49356 49356 66 616 66 3257496 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 سلف 50011 50011 616 3520 616 30806776 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58602 61532 نقدی 61532 61532 100 15140 100 6153200 1397/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 55255 58017 نقدی 58017 58017 210 8778 210 12183570 1397/05/16
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 54462 54462 سلف 54462 54462 88 88 88 4792656 1397/05/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 71479 - نقدی - - 30 - - - 1397/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 48710 53581 نقدی 53581 53581 240 4536 240 12859440 1397/05/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 124273 124273 نقدی 124273 124273 1008 80 80 10021374 1397/08/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 نقدی 57919 57919 200 200 200 11583800 1397/04/30
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 نقدی 53463 53463 300 2360 300 16038900 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 176 1892 176 10193744 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 نقدی 83939 83939 60 180 60 5036340 1397/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 نقدی 58124 58124 210 546 210 12206040 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 نقدی 67036 67036 110 968 110 7373960 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 نقدی 57829 57829 189 1407 189 10929681 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 52099 52200 نقدی 52110 52222 50 60 50 2609980 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52099 57308 نقدی 57308 57308 50 290 50 2865400 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 نقدی 56055 56055 80 80 80 4484400 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 نقدی 57291 57291 550 10890 550 31510050 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 64800 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی 45310 45310 624 264 240 10874400 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 سلف 44153 44379 3000 3430 3000 132535460 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 45985 50583 نقدی 50583 50583 50 270 50 2 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 103047 103047 نقدی (مچینگ) 103047 103047 - 88 88 9068136 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 104077 104077 نقدی (مچینگ) 104077 104077 - 22 22 2289694 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 72196 72196 نقدی 72196 72196 450 335 295 21297820 1397/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100557 100578 نقدی 100557 100617 1500 1690 1500 150867160 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 120250 120250 سلف 120250 120250 1008 567 567 68181750 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 84950 86756 نقدی 86290 88029 2816 3586 2816 244306128 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 84950 84950 سلف (مچینگ) 84950 84950 - 60 60 5097000 1397/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 96419 96419 نقدی 96419 96419 1104 1368 984 94876296 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 72196 98136 نقدی 95509 105599 500 1450 500 49068100 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 24662 - نقدی - - 18 - - - 1397/08/27
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 24662 - نقدی - - 99 - - - 1397/08/27
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 7096 7096 نقدی 7096 7096 600 80 80 567680 1397/08/27
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 7500 - نقدی - - 40 - - - 1397/08/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 24662 24662 نقدی 24662 24662 500 110 100 2466200 1397/08/27
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 24662 - نقدی - - 200 - - - 1397/08/26
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 24662 - نقدی - - 200 - - - 1397/08/27
اوره پریل پتروشیمی شیراز 24101 - نقدی - - 1000 - - - 1397/08/27
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 124273 - سلف - - 84 - - - 1397/08/27
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 64807 64807 سلف (مچینگ) 64807 64807 - 20 20 1296140 1397/08/26
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 64807 64807 سلف 64807 64807 1000 20 20 1296140 1397/08/23
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 162842 187936 سلف 187436 188509 90 90 90 16914222 1397/08/26
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 147764 147764 سلف 147764 147764 200 140 140 20686960 1397/08/26
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 173789 173789 سلف 173789 173789 200 80 80 13903120 1397/08/26
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 98247 100678 نقدی 100678 100678 110 165 110 11074580 1397/08/26
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 93435 - نقدی - - 110 - - - 1397/08/26
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 75093 75093 نقدی (مچینگ) 75093 75093 - 20 20 1501860 1397/08/26
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 380000 380000 سلف 380000 380000 105 74 74 28424000 1397/08/26
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 92633 92633 نقدی 92633 92633 110 33 33 3056889 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 43710 45087 نقدی 44887 45979 110 220 110 4959515 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 43710 - نقدی - - 66 - - - 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 90456 124040 نقدی 123179 126241 1320 2343 1320 163733086 1397/08/23
استایرن منومر پتروشیمی پارس 81706 81706 نقدی 81706 81706 5016 5208 4704 384345024 1397/08/23
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 49697 83170 نقدی 82501 84501 506 1265 506 42084066 1397/08/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 79208 79208 سلف (مچینگ) 79208 79208 - 80 80 6336640 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 56302 56636 نقدی 56459 57200 880 1012 880 49840054 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 56302 56302 نقدی 56302 56302 550 660 528 29727456 1397/08/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 56302 56302 نقدی 56302 56302 264 264 264 14863728 1397/08/23
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 81090 81092 سلف 81091 81095 352 1672 352 28544208 1397/08/23
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 51129 51129 سلف 51129 51129 500 60 60 3067740 1397/08/23
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 131616 131621 نقدی 131616 131716 350 375 350 46067405 1397/08/23
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 131616 131616 نقدی 131616 131616 100 80 80 10529280 1397/08/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی 19850 19850 نقدی 19850 19850 200 40 40 794000 1397/08/23
پارازایلین پتروشیمی برزویه 87945 - سلف - - 20 - - - 1397/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 125676 125676 نقدی 125676 125676 50 60 50 6283800 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 109614 - نقدی - - 400 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 85904 85904 نقدی 85904 85904 720 120 120 10308480 1397/08/22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 96419 98875 نقدی 97199 103129 1870 2596 1870 184896756 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 96157 97614 نقدی 96555 99109 400 640 400 39045600 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 53328 58660 نقدی 58660 58660 110 2200 110 6452600 1397/05/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 400 - نقدی - - 40 - - - 1397/08/26
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 6050 6530 نقدی 6402 6655 1008 1416 1008 6582000 1397/08/23
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 50778 50778 سلف (مچینگ) 50778 50778 - 1260 1260 63980280 1397/08/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11379 11379 نقدی (مچینگ) 11379 11379 - 375 375 4267125 1397/08/26
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12000 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ