آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 122200 122200 سلف 122200 122200 35 22 22 2688400 1397/02/30
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 65880 - نقدی - - 30 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 69036 نقدی 68935 69439 50 90 50 3451790 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 170000 - نقدی - - 45 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - نقدی - - 60 - - - 1397/02/30
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 64800 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 66834 66834 نقدی (مچینگ) 66834 66834 - 305 305 20384370 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 33000 - نقدی - - 75 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 48583 48583 سلف (مچینگ) 48583 48583 - 22 22 1068826 1397/02/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 51214 51214 نقدی 51214 51214 770 770 770 39434780 1397/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47830 52613 نقدی 52613 52613 660 4334 660 34724580 1397/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 51214 52992 نقدی 52330 56335 1188 1661 1188 62954067 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 51214 51214 نقدی 51214 51214 1496 1408 1364 69855896 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 66317 67294 نقدی 66749 68889 200 260 200 13458860 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 66317 66317 نقدی (مچینگ) 66317 66317 - 40 40 2652680 1397/02/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 64745 67228 نقدی 67019 68686 600 1380 600 40336880 1397/02/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 65880 - نقدی - - 750 - - - 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 59731 65704 سلف 65704 65704 990 13079 990 65046960 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 46515 51166 نقدی 51166 51166 750 10670 750 38374500 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 90829 - نقدی - - 200 - - - 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 64440 64440 نقدی 64440 64440 100 10 10 644400 1397/02/25
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 55908 55908 سلف (مچینگ) 55908 55908 - 240 240 13417920 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 50904 50904 نقدی (مچینگ) 50904 50904 - 682 682 34716528 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 52613 52613 نقدی (مچینگ) 52613 52613 - 24 24 1262712 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47830 51622 سلف 51289 52613 1500 4220 1500 77433370 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47830 52613 سلف 52613 52613 1000 5640 1000 52613000 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 50904 55994 سلف 55994 55994 3000 12410 3000 167982000 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52613 52613 نقدی 52613 52613 2200 484 352 18519776 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 67553 67553 نقدی 67553 67553 1188 825 473 31952569 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 67553 67553 نقدی (مچینگ) 67553 67553 - 280 280 18914840 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 48880 50560 سلف 50389 50939 1012 3014 1012 51166324 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 56972 62669 سلف 62669 62669 2299 26323 2299 144076031 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 47030 47030 سلف 47030 47030 1672 2178 1672 78634160 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 35950 37752 نقدی 37256 39009 4004 5896 4004 151160350 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 35950 35950 سلف (مچینگ) 35950 35950 - 110 110 3954500 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 35950 35950 سلف (مچینگ) 35950 35950 - 60 60 2157000 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 35950 36992 نقدی 36699 39150 1800 2660 1800 66585220 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 55295 60824 سلف 60824 60824 506 6688 506 30776944 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37747 38336 نقدی 38247 38425 220 286 220 8433810 1397/02/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 45853 50438 نقدی 50438 50438 288 1680 288 14526144 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 50242 55266 نقدی 55266 55266 210 1386 210 11605860 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 58501 58629 نقدی 58501 58775 110 132 110 6449212 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 50242 55266 نقدی 55266 55266 672 4599 672 37138752 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 52836 58119 نقدی 58119 58119 126 1302 126 7322994 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 50242 55266 نقدی 55266 55266 1050 8148 1050 58029300 1397/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47830 50181 نقدی 49859 50319 240 492 240 12043464 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 50242 55266 نقدی 55266 55266 315 2709 315 17408790 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 59419 59419 سلف 59419 59419 330 286 264 15686616 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47830 49957 نقدی 49719 50129 240 420 240 11989680 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 55908 61498 نقدی 61498 61498 660 2244 660 40588680 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 55908 61498 نقدی 61498 61498 110 374 110 6764780 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 525 4683 525 29014650 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 55908 60576 نقدی 59653 61498 88 220 88 5330644 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 50242 55266 نقدی 55266 55266 420 3192 420 23211720 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 55908 59848 نقدی 59333 60279 880 1342 880 52665998 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 55908 61498 نقدی 61498 61498 315 3444 315 19371870 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 55908 61498 نقدی 61498 61498 273 5670 273 16788954 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی 45310 45310 624 264 240 10874400 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 57105 62815 نقدی 62815 62815 110 242 110 6909650 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 55908 56340 نقدی 56208 56509 400 480 400 22536120 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 67666 76789 نقدی 76789 76789 50 150 50 3839450 1397/02/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 67666 77089 نقدی 77089 77089 50 130 50 3854450 1397/02/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 58281 58281 سلف 58281 58281 66 66 66 3846546 1397/02/23
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 71800 71800 نقدی 71800 71800 201 100 100 7237440 1397/02/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 71800 71800 نقدی (مچینگ) 71800 71800 - 100 100 7237440 1397/02/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 61325 61325 نقدی 61325 61325 210 210 210 12878250 1397/02/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47780 49147 نقدی 48989 49599 1100 1870 1100 54061370 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 44273 47373 نقدی 46555 47819 209 572 209 9900968 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 59206 64774 نقدی 64219 66111 1012 2354 1012 65551706 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 50934 50934 نقدی 50934 50934 3949 2937 2398 122139732 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 51214 54538 نقدی 54311 55318 504 1152 504 27487008 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 57778 - نقدی - - 110 - - - 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48578 49346 نقدی 49111 49699 110 154 110 5428082 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52558 53136 سلف 53012 53666 220 352 220 11689964 1397/02/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 50178 55195 نقدی 55195 55195 147 357 147 8113665 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 24 24 1081704 1397/02/17
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 45654 45654 سلف (مچینگ) 45654 45654 - 110 110 5021940 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 60069 60069 سلف 60069 60069 242 242 242 14536698 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47880 47880 سلف (مچینگ) 47880 47880 - 132 132 6320160 1397/02/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 53156 58471 سلف 58471 58471 77 770 77 4502267 1397/02/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48678 - نقدی - - 242 88 - - 1397/02/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 نقدی (مچینگ) 47830 47830 - 44 44 2104520 1397/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 سلف 44153 44379 3000 3430 3000 132535460 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 50290 55319 نقدی 55319 55319 1470 6615 1470 81318930 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66829 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 51124 51124 نقدی (مچینگ) 51124 51124 - 11 11 562364 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 65329 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 53440 53440 سلف 53440 53440 110 110 110 5878400 1397/02/09
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 49763 54739 نقدی 54739 54739 504 2520 504 27588456 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 50162 55178 نقدی 55178 55178 1700 6920 1700 93802600 1397/02/03
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 220 2904 220 12042580 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 50242 55266 نقدی 55266 55266 1512 14640 1512 83562192 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 50178 55195 نقدی 55195 55195 800 8000 800 44156000 1397/02/17
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 110 704 110 6021290 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 330 3872 330 18063870 1397/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 56672 56672 سلف 56672 56672 110 110 110 6233920 1397/02/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 نقدی 48889 49350 704 1430 704 34545214 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 56682 62350 نقدی 62350 62350 110 396 110 6858500 1397/01/27
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 60389 60389 نقدی 60389 60389 984 984 984 59422776 1397/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 53503 55582 نقدی 55331 55755 480 1056 480 26679120 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 53503 55803 نقدی 55520 55909 480 816 480 26785416 1397/01/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 46687 46687 سلف 46687 46687 2992 2992 2992 139687504 1397/01/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 51378 51378 سلف 51378 51378 1012 1958 1012 51994536 1397/01/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 63474 - نقدی - - 440 22 - - 1397/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 55438 55872 نقدی 55759 56019 100 140 100 5587170 1397/01/07
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 10726 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 نقدی 56489 56909 220 638 220 12 1396/12/21
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49499 49499 نقدی 49499 49499 120 80 80 3 1396/12/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 56599 56599 سلف 56599 56599 66 66 66 3 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 52534 52534 نقدی 52534 52534 66 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 49793 49793 نقدی (مچینگ) 49793 49793 - 66 66 3 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی (مچینگ) 50640 50640 - 22 22 1 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 57274 57274 سلف 57274 57274 5005 209 209 11 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 50904 55994 نقدی 55994 55994 264 9912 264 14782416 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 51124 56236 نقدی 56236 56236 1100 28468 1100 61859600 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 سلف 51880 51880 50 140 50 2 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 نقدی 56446 56446 352 3564 352 19 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 49164 - سلف - - 3597 3597 - - 1396/11/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 63299 65204 نقدی 64799 65829 3003 4191 3003 195808250 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 66649 67027 نقدی 66889 67339 2002 2442 2002 134 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 45985 50583 نقدی 50583 50583 50 270 50 2 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 53905 54443 نقدی 54289 54777 170 240 170 9 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 57105 61723 نقدی 60909 62815 550 924 550 33947650 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 52669 53857 نقدی 53688 54181 1000 2180 1000 53 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 نقدی (مچینگ) 51896 51896 - 22 22 1 1396/10/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 نقدی (مچینگ) 46707 46707 - 240 240 11 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - نقدی - - 168 - - - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 نقدی 44423 44423 66 132 66 2 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 42491 46299 نقدی 45559 47119 63 294 63 2 1396/08/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36076 36890 نقدی 36788 37309 1012 2420 1012 37 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 61159 65462 نقدی 65009 66509 2000 4020 2000 130923630 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 65679 65679 نقدی 65679 65679 500 340 340 22353190 1397/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37970 - نقدی - - 1012 - - - 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45853 50438 سلف 50438 50438 3300 9306 3300 166445400 1397/02/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45853 48190 سلف 47777 48999 1000 2140 1000 48190300 1397/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 50242 55266 نقدی 55266 55266 240 3024 240 13263840 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 47552 47552 نقدی 47552 47552 300 60 60 2853120 1397/01/07
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 154200 - سلف - - 35 - - - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 64745 - نقدی - - 200 - - - 1397/02/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 90829 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 106626 - نقدی - - 70 - - - 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 45310 49752 نقدی 49396 49841 240 672 240 11940480 1397/02/24
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 71800 71800 نقدی 71800 71800 105 105 105 7539000 1397/02/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 120 120 5408520 1397/02/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 50178 55195 نقدی 55195 55195 1000 7040 1000 55195000 1397/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 نقدی 47888 47999 242 286 242 11598158 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 2002 11088 2002 109587478 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 462 4356 462 25289418 1397/02/03
استایرن منومر پتروشیمی پارس 56240 56247 نقدی 56240 56333 4992 5112 4992 280 1396/12/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 35535 35535 سلف 35535 35535 200 220 200 7 1396/12/23
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 10717 10717 نقدی (مچینگ) 10717 10717 - 10 10 107 1396/12/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 172315 172315 سلف 172315 172315 400 340 340 58 1396/12/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 38633 38633 نقدی 38633 38633 220 176 176 6 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 29947 29947 نقدی 29947 29947 110 66 66 1 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 39724 39724 نقدی 39724 39724 3000 500 500 19 1396/12/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11860 11860 نقدی (مچینگ) 11860 11860 - 750 750 8 1396/12/19
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12000 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ