آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 36814 37424 نقدی 37424 37424 110 286 110 4 1395/03/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 36288 39916 نقدی 39916 39916 2016 7287 2016 80 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35918 39509 نقدی 39509 39509 210 1533 210 8 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 35760 39336 نقدی 39336 39336 504 3528 504 19 1395/10/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 41165 41165 نقدی 41165 41165 105 126 21 864 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 41066 42594 نقدی 42130 43555 1000 2220 1000 42 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40393 40393 نقدی (مچینگ) 40393 40393 - 44 44 1 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 40332 40332 نقدی 40332 40332 105 42 42 1 1395/10/06
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 40332 40332 نقدی (مچینگ) 40332 40332 - 22 22 887 1395/10/06
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 35918 39509 نقدی 39509 39509 792 6622 792 31 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47096 47096 نقدی 47096 47096 432 21 21 1 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40439 40439 نقدی 40439 40439 506 33 33 1 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 نقدی 47096 47096 1000 360 350 16 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 نقدی (مچینگ) 47096 47096 - 100 100 4 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41377 43527 نقدی 43345 43809 2000 4720 2000 87 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 نقدی (مچینگ) 39107 39107 - 935 935 36 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40698 44499 نقدی 44109 44888 500 2520 500 22 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 39736 39736 نقدی 39736 39736 100 50 50 1 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42081 42562 نقدی 42389 43159 3000 4340 3000 127 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 39041 39041 نقدی (مچینگ) 39041 39041 - 220 220 8 1395/09/09
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47096 47096 نقدی (مچینگ) 47096 47096 - 22 22 1 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 نقدی 35229 35229 858 858 858 30 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 37512 39030 نقدی 38566 40300 1210 3135 1210 47 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35918 39509 نقدی 39509 39509 735 2478 735 29 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 85662 - نقدی - - 105 - - - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 85662 85662 نقدی 85662 85662 1155 1050 1050 89 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 73354 - نقدی - - 201 - - - 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 73354 73354 نقدی 73354 73354 630 546 546 40 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47096 47096 نقدی 47096 47096 990 396 264 12 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40393 40393 نقدی (مچینگ) 40393 40393 - 88 88 3 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31434 34577 نقدی 34577 34577 770 26466 770 26 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 660 6270 660 26 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 35918 39509 نقدی 39509 39509 500 5720 500 19 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 سلف (مچینگ) 33447 33447 - 1920 1920 64 1395/03/31
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33175 33175 نقدی 33175 33175 200 280 60 1 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33175 34983 نقدی 34835 35239 484 2112 484 16 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 25535 29451 نقدی 29129 29800 100 2080 100 2 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33175 34150 نقدی 34001 34456 1000 2120 1000 34 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36492 36492 سلف 36492 36492 500 180 100 3 1395/10/28
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 34878 34878 نقدی (مچینگ) 34878 34878 - 44 44 1 1395/09/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 سلف 35229 35229 154 154 132 4 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39372 39372 نقدی (مچینگ) 39372 39372 - 99 99 3 1395/10/28
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی 34834 34834 308 220 154 5 1395/03/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37512 38555 نقدی 38111 38888 77 143 77 2 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 41165 41165 نقدی (مچینگ) 41165 41165 - 22 22 905 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 110 858 110 4 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 41165 41610 نقدی 41479 42109 440 880 440 18 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 41165 41165 سلف 41165 41165 220 374 220 9 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 36288 39916 سلف 39916 39916 2024 4950 2024 80 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون - - - - - - - - - -
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 سلف 34970 34970 198 1034 198 6 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40439 40439 نقدی (مچینگ) 40439 40439 - 11 11 444 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40439 40439 نقدی 40439 40439 816 192 168 6 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40617 40626 نقدی 40618 40699 506 550 506 20 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 39860 43846 نقدی 43846 43846 506 3971 506 22 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 نقدی 37085 39000 1012 1518 1012 38 1395/03/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51378 51378 نقدی 51378 51378 900 510 460 23 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50004 50004 نقدی 50004 50004 900 100 60 3 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 51070 51257 نقدی 51110 51333 200 240 200 10 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 51070 51070 نقدی 51070 51070 200 170 160 8 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49582 49582 نقدی 49582 49582 200 60 60 2 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 36645 36645 نقدی 36645 36645 506 506 506 18 1395/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40393 40393 نقدی 40393 40393 902 143 143 5 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40393 40393 نقدی 40393 40393 1012 22 22 888 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39703 39703 نقدی 39703 39703 748 22 22 873 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 38813 42694 نقدی 42694 42694 440 4059 440 18 1395/10/07
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 نقدی 34834 34834 990 352 264 9 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41057 41491 سلف 41378 41669 400 740 400 16 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42081 42081 نقدی 42081 42081 1012 187 88 3 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 43403 43403 نقدی (مچینگ) 43403 43403 - 80 80 3 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 43403 43403 نقدی 43403 43403 1012 22 22 954 1395/10/20
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 49950 - نقدی - - 100 - - - 1395/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 42273 42273 نقدی 42273 42273 105 126 21 887 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 47096 - نقدی - - 440 - - - 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 81000 - نقدی - - 66 - - - 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - نقدی - - 100 - - - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 59000 - نقدی - - 50 - - - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 37044 38563 نقدی 38319 38889 300 580 300 11 1395/09/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - سلف - - 201 - - - 1395/10/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 87452 87452 نقدی 87452 87452 504 60 60 5 1395/10/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37743 37743 نقدی 37743 37743 506 286 264 9 1395/09/16
سلاپس واکس پالایش نفت بندرعباس 7230 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 5665 6231 نقدی 6231 6231 15000 126200 15000 93 1395/09/09
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 35760 37205 نقدی 36379 38309 1320 2596 1320 49 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 32890 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 220 1056 220 8 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 35918 39394 نقدی 39222 39509 110 968 110 4 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 35760 39336 نقدی 39336 39336 798 2499 798 31 1395/10/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 نقدی 39509 39509 147 693 147 5 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 35918 39509 نقدی 39509 39509 210 1533 210 8 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51806 51806 نقدی (مچینگ) 51806 51806 - 21 21 1 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47835 47835 نقدی 47835 47835 440 66 66 3 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 - نقدی - - 110 - - - 1395/03/18
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 35760 39336 نقدی 39336 39336 504 5628 504 19 1395/10/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51806 - نقدی - - 300 10 - - 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 73985 73985 نقدی 73985 73985 100 40 20 1 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 22 22 756 1395/04/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 38320 42152 نقدی 42152 42152 105 1638 105 4 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 41795 44807 نقدی 44807 44807 110 363 110 4 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41377 43451 نقدی 43288 43859 1100 2838 1100 47 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36492 36492 سلف 36492 36492 2000 1020 620 22 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 41066 45172 نقدی 45172 45172 210 10017 210 9 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 38636 42499 نقدی 42499 42499 660 8228 660 28 1395/09/09
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35877 39464 نقدی 39464 39464 198 946 198 7 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36623 36623 نقدی (مچینگ) 36623 36623 - 22 22 805 1395/03/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 41165 45281 نقدی 45281 45281 105 1701 105 4 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 42273 42273 نقدی 42273 42273 220 110 66 2 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33447 33447 نقدی 33447 33447 300 20 20 668 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42081 42081 نقدی 42081 42081 600 240 240 10 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45844 - نقدی - - 580 - - - 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 45575 45575 نقدی 45575 45575 704 88 88 4 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 نقدی 32768 32768 200 60 60 1 1395/03/25
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 37743 37743 نقدی 37743 37743 504 24 24 905 1395/09/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40028 40028 نقدی (مچینگ) 40028 40028 - 24 24 960 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47157 - نقدی - - 440 - - - 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 35918 38882 نقدی 38632 39509 260 480 260 10 1395/10/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50004 - نقدی - - 800 - - - 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70350 - نقدی - - 35 - - - 1395/10/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 73696 - نقدی - - 100 - - - 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 44057 44057 نقدی (مچینگ) 44057 44057 - 2310 2310 101 1395/09/16
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - سلف - - 105 - - - 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 86513 - نقدی - - 40 - - - 1395/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/14
قیر PG6422 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 7410 7410 نقدی 7410 7410 1000 950 950 7 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 10906 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر PG7010 نفت جی 7576 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
استایرن منومر پتروشیمی پارس 42279 42279 نقدی 42279 42279 3504 2400 2136 90 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 6583 6583 نقدی (مچینگ) 6583 6583 - 50 50 329 1395/10/04
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6080 - نقدی - - 500 100 - - 1395/09/09
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 29268 29269 نقدی 29268 29269 300 540 300 8 1395/10/01
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 88 88 2 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26507 26597 نقدی 26507 26777 132 154 132 3 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 25870 25870 نقدی (مچینگ) 25870 25870 - 80 80 2 1395/10/01
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 4378 4378 نقدی 4378 4378 1000 710 710 3 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 35760 38116 سلف 37619 39336 2024 6644 2024 77 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33668 37034 نقدی 37034 37034 220 2244 220 8 1395/09/09
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 7160 7160 نقدی 7160 7160 500 85 85 608 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 7326 7326 نقدی 7326 7326 2000 61 61 446 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 7026 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 5482 5482 نقدی 5482 5482 500 100 100 548 1394/12/25
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 7507 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 7026 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 125000 125000 سلف (مچینگ) 125000 125000 - 120 120 15 1395/09/28
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ