آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 50292 55321 سلف 55321 55321 1265 8294 1265 69981065 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 52112 57323 سلف 57323 57323 1500 4470 1500 85984500 1397/04/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 64500 67894 نقدی 67509 68559 803 1100 803 54519003 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47647 52411 سلف 52411 52411 1000 4730 1000 52411000 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47647 52411 سلف 52411 52411 1000 10320 1000 52411000 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 48729 53601 سلف 53601 53601 1672 10450 1672 89620872 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 نقدی 53463 53463 300 2360 300 16038900 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 52654 57919 نقدی 57919 57919 1008 11781 1008 58382352 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52365 57601 سلف 57601 57601 330 1210 330 19008330 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 52112 57323 نقدی 57323 57323 506 1914 506 29005438 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 52112 57323 نقدی 57323 57323 2016 4392 2016 115563168 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 51124 56236 نقدی 56236 56236 1100 28468 1100 61859600 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 52654 57919 نقدی 57919 57919 210 2058 210 12162990 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 45878 50465 نقدی 50465 50465 1012 8811 1012 51070580 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58470 64317 نقدی 64317 64317 300 7180 300 19295100 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 50591 55650 سلف 55650 55650 539 4543 539 29995350 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 89229 93044 نقدی 90259 97333 300 440 300 27913220 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47647 52411 نقدی 52411 52411 1760 3586 1760 92243360 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 50172 55189 سلف 55189 55189 594 1804 594 32782266 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 52318 57549 نقدی 57549 57549 1210 1914 1210 69634290 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 52318 52318 نقدی 52318 52318 506 286 286 14962948 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 61431 70645 سلف 70645 70645 1199 5511 1199 84703355 1397/04/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 69995 79637 نقدی 79390 80139 1001 1672 1001 79716186 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 52080 57288 سلف 57288 57288 748 5643 748 42851424 1397/04/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 68000 77607 سلف 77240 78529 100 310 100 7760660 1397/04/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 68000 78456 نقدی 78129 78519 150 410 150 11768390 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 47922 52714 نقدی 52714 52714 500 3270 500 26357000 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 47922 49157 سلف 49039 49555 600 840 600 29494280 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 38166 45799 سلف 45799 45799 990 5082 990 45341010 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 38166 45799 سلف 45799 45799 2002 9790 2002 91689598 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 38166 45799 نقدی 45799 45799 2000 5720 2000 91598000 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59535 65488 سلف 65488 65488 220 2948 220 14407360 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 58668 67468 سلف 67468 67468 2002 8888 2002 135070936 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 52112 57323 نقدی 57323 57323 330 682 330 18916590 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47647 52411 نقدی 52411 52411 2046 3476 2046 107232906 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 47224 51040 نقدی 49888 51946 220 363 220 11228756 1397/04/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 52318 52318 نقدی 52318 52318 1716 1540 1540 80569720 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47647 47647 نقدی 47647 47647 572 418 418 19916446 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 45878 50465 نقدی 50465 50465 506 1958 506 25535290 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 56989 65537 سلف 65537 65537 814 2101 814 53347118 1397/04/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 38537 43115 نقدی 42911 44111 198 286 198 8536770 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 58470 64317 نقدی 64317 64317 240 1880 240 15436080 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 58470 64317 نقدی 64317 64317 210 1680 210 13506570 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 176 1892 176 10193744 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 55316 60847 نقدی 60847 60847 147 1701 147 8944509 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 52654 57919 نقدی 57919 57919 210 4116 210 12162990 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 154 2090 154 8919526 1397/04/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 53064 58370 نقدی 58370 58370 1512 9807 1512 88255440 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 58470 64317 نقدی 64317 64317 220 748 220 14149740 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 45799 50378 نقدی 50378 50378 960 5112 960 48362880 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 484 3630 484 28032796 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 59699 65668 نقدی 65668 65668 147 1092 147 9653196 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58470 64317 نقدی 64317 64317 132 660 132 8489844 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 45799 45799 نقدی (مچینگ) 45799 45799 - 192 192 8793408 1397/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47647 52411 نقدی 52411 52411 1272 6120 1272 66666792 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 52654 57919 نقدی 57919 57919 105 2310 105 6081495 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58470 64317 نقدی 64317 64317 880 6468 880 56598960 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 58470 64317 نقدی 64317 64317 378 7980 378 24311826 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 52654 57919 نقدی 57919 57919 924 14028 924 53517156 1397/04/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 65486 65486 سلف 65486 65486 294 294 294 19252884 1397/04/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 76126 85190 نقدی 85169 85201 60 220 60 5111420 1397/04/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 74925 74925 نقدی 74925 74925 201 100 100 7552440 1397/04/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 74925 74925 نقدی 74925 74925 1008 221 221 16615368 1397/04/23
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 122200 122200 سلف (مچینگ) 122200 122200 - 4 4 537680 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 نقدی 83939 83939 60 180 60 5036340 1397/04/24
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 170000 - نقدی - - 67 - - - 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 74634 74634 نقدی 74634 74634 400 60 60 4478040 1397/04/24
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 71220 - نقدی - - 30 - - - 1397/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 62188 62188 نقدی 62188 62188 660 660 660 41044080 1397/04/23
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 52840 58124 نقدی 58124 58124 1050 10437 1050 61030200 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 52840 58124 نقدی 58124 58124 1078 6798 1078 62657672 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 50242 55266 نقدی 55266 55266 1512 14640 1512 83562192 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 52654 57919 نقدی 57919 57919 1500 22600 1500 86878500 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52530 53059 نقدی 52734 53666 1100 1232 1100 58364724 1397/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48611 53472 نقدی 53472 53472 110 594 110 5881920 1397/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 نقدی (مچینگ) 47830 47830 - 44 44 2104520 1397/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58611 58611 نقدی (مچینگ) 58611 58611 - 66 66 3868326 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 58611 64472 نقدی 64472 64472 924 3982 924 59572128 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 نقدی 58124 58124 210 546 210 12206040 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59668 59668 نقدی 59668 59668 110 110 110 6563480 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 41200 - نقدی - - 75 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 69347 69347 سلف 69347 69347 99 99 99 6865353 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 77980 نقدی 77980 77980 300 10 10 779800 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - نقدی - - 300 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 57073 65633 سلف 65633 65633 110 187 110 7219630 1397/04/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 62000 62000 نقدی 62000 62000 50 60 50 3100000 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 60794 69913 سلف 69913 69913 132 275 132 9228516 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 نقدی 67036 67036 110 968 110 7373960 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 نقدی 57829 57829 189 1407 189 10929681 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 52531 57784 نقدی 57784 57784 220 1034 220 12712480 1397/04/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47798 52577 نقدی 52577 52577 480 6864 480 25236960 1397/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52449 57693 نقدی 57693 57693 221 799 221 12750153 1397/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 52446 57690 نقدی 57690 57690 408 3888 408 23537520 1397/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 54864 54864 سلف 54864 54864 1628 1628 1628 89318592 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 45599 45719 نقدی 45599 46555 176 275 176 8046610 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 52099 57308 نقدی 57308 57308 168 3507 168 9627744 1397/03/29
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 52099 52200 نقدی 52110 52222 50 60 50 2609980 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52099 57308 نقدی 57308 57308 50 290 50 2865400 1397/03/28
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 نقدی 56055 56055 80 80 80 4484400 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 48089 52897 نقدی 52897 52897 220 814 220 11637340 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 45805 48653 نقدی 48339 49119 480 1320 480 23353224 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54083 55478 نقدی 54083 56510 384 696 384 21303576 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 63087 63087 سلف 63087 63087 165 165 165 10409355 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 59279 68170 سلف 68170 68170 88 385 88 5998960 1397/03/08
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 51851 54803 نقدی 54509 55299 594 1309 594 32552872 1397/03/08
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 52204 52204 نقدی (مچینگ) 52204 52204 - 24 24 1252896 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 52318 57549 نقدی 57549 57549 1210 2464 1210 69634290 1397/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 نقدی 57291 57291 550 10890 550 31510050 1397/03/08
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 69552 69552 نقدی (مچینگ) 69552 69552 - 22 22 1530144 1397/03/02
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 66456 73101 نقدی 73101 73101 1500 15500 1500 109651500 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 54048 54048 نقدی (مچینگ) 54048 54048 - 72 72 3891456 1397/03/01
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 51749 56923 نقدی 56923 56923 147 1071 147 8367681 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 64800 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی 45310 45310 624 264 240 10874400 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48578 49346 نقدی 49111 49699 110 154 110 5428082 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 24 24 1081704 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 سلف 44153 44379 3000 3430 3000 132535460 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 51124 51124 نقدی (مچینگ) 51124 51124 - 11 11 562364 1397/02/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 نقدی 48889 49350 704 1430 704 34545214 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 46687 46687 سلف 46687 46687 2992 2992 2992 139687504 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 10726 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49499 49499 نقدی 49499 49499 120 80 80 3 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی (مچینگ) 50640 50640 - 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 سلف 51880 51880 50 140 50 2 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی 49100 49100 480 192 144 7 1396/11/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 45985 50583 نقدی 50583 50583 50 270 50 2 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 63666 74226 نقدی 74103 74999 1496 7491 1496 111042514 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 66649 67027 نقدی 66889 67339 2002 2442 2002 134 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 53905 54443 نقدی 54289 54777 170 240 170 9 1396/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 58963 64859 نقدی 64859 64859 220 1760 220 14268980 1397/03/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - نقدی - - 168 - - - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 42491 46299 نقدی 45559 47119 63 294 63 2 1396/08/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 58391 64230 نقدی 64230 64230 2800 33810 2800 179844000 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 72955 72955 سلف (مچینگ) 72955 72955 - 10 10 730279 1397/04/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37970 - نقدی - - 1012 - - - 1396/03/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45799 50378 سلف 50378 50378 3300 13794 3300 166247400 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45799 50378 نقدی 50378 50378 400 1400 400 20151200 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 52840 58124 نقدی 58124 58124 648 5616 648 37664352 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 41186 48341 سلف 48019 49423 500 1140 500 24170400 1397/04/05
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 67907 - نقدی - - 700 - - - 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 89229 91390 نقدی 91313 91619 40 80 40 3655580 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 104747 - نقدی - - 40 - - - 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 52654 57919 نقدی 57919 57919 400 5740 400 23167600 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 46697 51366 نقدی 51366 51366 960 3888 960 49311360 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 2222 14586 2222 128696018 1397/04/25
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 164200 180620 سلف 180620 180620 22 105 22 3973640 1397/04/24
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 74925 74925 نقدی 74925 74925 105 105 105 7867125 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 نقدی 47888 47999 242 286 242 11598158 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 2002 11088 2002 109587478 1397/02/03
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
استایرن منومر پتروشیمی پارس 56240 56247 نقدی 56240 56333 4992 5112 4992 280 1396/12/23
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 35535 35535 سلف 35535 35535 200 220 200 7 1396/12/23
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 10717 10717 نقدی (مچینگ) 10717 10717 - 10 10 107 1396/12/20
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 172315 172315 سلف 172315 172315 400 340 340 58 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 38633 38633 نقدی 38633 38633 220 176 176 6 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 29947 29947 نقدی 29947 29947 110 66 66 1 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 39724 39724 نقدی 39724 39724 3000 500 500 19 1396/12/23
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 11860 11860 نقدی (مچینگ) 11860 11860 - 750 750 8 1396/12/19
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12000 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ