آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 354000 354000 سلف 354000 354000 52 57 52 18691200 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 370000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 99117 99117 نقدی (مچینگ) 99117 99117 - 176 176 17444592 1399/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 106842 110681 نقدی 110389 112679 1012 2112 1012 112009238 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 129579 129579 سلف 129579 129579 132 132 132 17104428 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 330000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 335000 345500 سلف 335000 355555 80 120 80 27639980 1399/03/17
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 335000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/17
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 335000 335000 سلف (مچینگ) 335000 335000 - 10 10 3350000 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 119001 119001 نقدی 119001 119001 310 70 20 2380020 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 112849 115015 نقدی 113789 115889 154 275 154 17712266 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 130213 130213 نقدی 130213 130213 55 55 55 7161715 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 121399 - نقدی - - 504 - - - 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 121399 121399 نقدی 121399 121399 504 504 504 61185096 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 361000 361000 سلف (مچینگ) 361000 361000 - 5 5 1805000 1399/03/17
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 25021 25021 نقدی (مچینگ) 25021 25021 - 950 950 23769950 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 51891 51891 نقدی (مچینگ) 51891 51891 - 175 175 9080925 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 48353 49139 نقدی 48999 49359 200 375 200 9827850 1399/03/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 166730 174956 نقدی 174300 176119 400 600 400 69982370 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 94092 107706 سلف 107698 107811 2002 4598 2002 215626928 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 102443 122083 سلف 121269 122899 1012 1694 1012 123547512 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 98656 125546 سلف 125129 126419 2002 3146 2002 251343136 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 110961 110961 نقدی 110961 110961 1001 803 803 89101683 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 100138 100138 نقدی 100138 100138 300 80 80 8011040 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 105473 123087 سلف 122000 124859 1518 2948 1518 186845648 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 106952 106952 نقدی (مچینگ) 106952 106952 - 473 473 50588296 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 106952 106952 نقدی (مچینگ) 106952 106952 - 242 242 25882384 1399/03/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 99585 115699 سلف 115699 115699 1012 1540 1012 117087388 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120039 127650 نقدی 127339 127999 150 260 150 19147500 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 104210 104210 نقدی 104210 104210 100 30 20 2084200 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 104210 104210 سلف 104210 104210 506 330 264 27511440 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 104210 104210 نقدی 104210 104210 2520 1176 1128 117548880 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 104210 104210 نقدی 104210 104210 2002 682 660 68778600 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 120039 127267 نقدی 126869 127889 150 210 150 19090050 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 117434 117434 نقدی 117434 117434 154 110 88 10334192 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 نقدی 99389 99389 20 40 20 1987780 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 106952 106952 نقدی 106952 106952 2508 462 308 32941216 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 121995 123799 نقدی 123000 124566 220 264 220 27235780 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 116225 116225 نقدی 116225 116225 110 22 22 2556950 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 96218 96745 سلف 96719 97219 2002 2794 2002 193682984 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 114931 114931 نقدی 114931 114931 504 420 420 48271020 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 102065 102065 نقدی 102065 102065 308 220 220 22454300 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 114014 114014 نقدی (مچینگ) 114014 114014 - 154 154 17558156 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 114014 114014 نقدی 114014 114014 1296 480 360 41045040 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 100644 125739 سلف 124777 127119 1518 2926 1518 190872198 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 95952 105959 سلف 105959 105959 88 264 88 9324392 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 114014 114014 نقدی 114014 114014 2420 1584 1452 165548328 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 100776 100776 نقدی 100776 100776 2500 40 20 2015520 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 120759 120759 نقدی (مچینگ) 120759 120759 - 22 22 2656698 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 126790 126790 نقدی 126790 126790 108 108 108 13788412 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 120759 131227 نقدی 130569 132444 180 460 180 23620920 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 141693 171843 نقدی 169899 174259 315 840 315 54130629 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 141693 145780 نقدی 145145 146146 132 198 132 19242894 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 141693 174908 نقدی 174259 176939 110 484 110 19239858 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 130194 130194 نقدی 130194 130194 504 144 120 15623280 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 101393 129391 نقدی 125999 138999 2090 3014 2090 270426574 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 117136 120419 نقدی 120200 120747 50 90 50 6020940 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 120759 124689 نقدی 124179 125761 108 261 108 13559972 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 146115 146115 نقدی 146115 146115 105 105 84 12273660 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 120759 127676 نقدی 127419 128059 174 456 174 22215580 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 130342 143663 نقدی 142389 144159 105 336 105 15084615 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 154666 176976 نقدی 166565 179579 110 176 110 19467382 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 141693 155567 نقدی 154264 156899 160 420 160 24890680 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 105334 149850 نقدی 145890 153000 660 1892 660 98901132 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 120759 132463 نقدی 131669 133813 399 1281 399 52852905 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 151275 154360 نقدی 153501 155889 110 176 110 16979556 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 170239 170239 نقدی 170239 170239 195 609 21 3702698 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 145526 145526 نقدی 145526 145526 440 396 396 57628296 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 120759 126816 سلف 125879 128999 770 1276 770 97648628 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105166 108672 نقدی 108369 109279 240 816 240 26081280 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 120759 130291 نقدی 129775 131569 700 1640 700 91203500 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 170976 170976 نقدی 170976 170976 110 88 88 15045888 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 120759 121014 نقدی 120759 121759 210 252 210 25412982 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 96140 140450 سلف 139179 143339 4400 7500 4400 617981670 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 96140 130874 سلف 128999 135599 1518 3366 1518 198667084 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 96140 150985 نقدی 149779 155699 1012 2222 1012 152796600 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 149064 166422 نقدی 165259 168747 63 189 63 10484565 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 141693 146718 نقدی 146219 147559 110 198 110 16138936 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 120759 129133 نقدی 125769 131119 720 1360 720 92976000 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 120759 126897 سلف 126299 127779 210 609 210 26648412 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 120759 123508 سلف 121749 127669 480 768 480 59284056 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 120759 122426 نقدی 122229 123179 440 638 440 53867220 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 نقدی (مچینگ) 99804 99804 - 20 20 1996080 1398/07/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 141693 161169 نقدی 160009 162980 330 880 330 53185902 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 141693 155477 نقدی 154390 156777 330 990 330 51307454 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 126790 126791 نقدی 126790 126792 609 630 609 77215635 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 126790 126790 نقدی 126790 126790 960 960 960 121718400 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 109595 109595 نقدی 109595 109595 330 660 330 36166350 1399/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 141693 152627 نقدی 151693 154899 168 420 168 25641294 1399/03/12
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 345000 345000 سلف (مچینگ) 345000 345000 - 5 5 1725000 1399/03/11
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 335000 352889 سلف 352889 352889 100 165 100 35288900 1399/03/11
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 115720 120561 نقدی 119159 123889 100 175 100 12056100 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 120474 129937 نقدی 129779 130569 110 286 110 14293070 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 113311 - نقدی - - 25 - - - 1399/03/11
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 111037 111037 نسیه 111037 111037 250 160 160 17765920 1399/03/11
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 111037 - نقدی - - 220 - - - 1399/03/11
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 108705 109629 نقدی 109409 109769 55 66 55 6029595 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 101300 - نقدی - - 25 - - - 1399/03/11
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 119000 - نقدی - - 100 - - - 1399/03/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 120474 125933 نقدی 125289 126889 803 1749 803 101124397 1399/03/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 111037 111037 نقدی 111037 111037 1100 1100 1100 122140700 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 113311 113311 نقدی 113311 113311 100 40 40 4532440 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 113022 121689 نقدی 121689 121689 110 154 110 13385790 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 113022 121289 نقدی 121289 121289 110 154 110 13341790 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 107376 132947 نقدی 130769 133219 45 135 45 5982605 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 115720 120946 نقدی 120729 121509 100 190 100 12094600 1399/03/11
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 111037 111037 سلف 111037 111037 110 22 22 2442814 1399/03/11
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 113311 113311 نقدی 113311 113311 50 50 50 5665550 1399/03/11
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 111037 111037 نقدی 111037 111037 500 195 195 21652215 1399/03/11
اوره پریل پتروشیمی خراسان 24691 24691 نقدی 24691 24691 400 400 400 9876400 1399/03/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 131273 148279 نقدی 148279 148279 616 1298 616 91339864 1399/03/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 98245 98245 نقدی (مچینگ) 98245 98245 - 33 33 3242085 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 98550 98550 نقدی (مچینگ) 98550 98550 - 88 88 8672400 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 106624 109172 سلف 108609 111299 700 1140 700 76420110 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 97330 102448 سلف 102130 103222 800 1420 800 81958110 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113129 116258 نقدی 115537 120129 352 748 352 40922926 1399/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 94595 - نقدی - - 80 - - - 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 106624 118209 سلف 116399 120445 700 1410 700 82746350 1399/03/06
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 105084 105084 نقدی 105084 105084 45 45 45 4728780 1399/03/03
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 105084 - نقدی - - 45 45 - - 1399/03/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 105166 105166 نقدی (مچینگ) 105166 105166 - 168 168 17667888 1399/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 88135 88135 سلف 88135 88135 1518 1518 1518 133788930 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 87709 99284 سلف 98699 100200 198 418 198 19658144 1399/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 124236 - نقدی - - 88 - - - 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 105166 105166 نقدی 105166 105166 418 44 44 4627304 1399/02/29
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی 120509 - نقدی - - 63 - - - 1399/02/29
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 124236 124317 نقدی 124236 124719 418 462 418 51964440 1399/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105892 - نقدی - - 100 - - - 1399/02/28
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان 340000 - سلف - - 80 - - - 1399/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 92814 92814 نقدی (مچینگ) 92814 92814 - 24 24 2227536 1399/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 92148 94463 نقدی 93500 95779 55 132 55 5195487 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 103893 109096 نقدی 108559 109999 2090 4312 2090 228009936 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 103893 108380 نقدی 107919 109369 1000 1820 1000 108379780 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 92814 92814 نقدی (مچینگ) 92814 92814 - 33 33 3062862 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91196 92720 نقدی 92720 92720 110 198 110 10199200 1399/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 131398 131398 نقدی (مچینگ) 131398 131398 - 21 21 2759358 1399/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 101116 101116 نقدی 101116 101116 63 21 21 2123436 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 104243 104243 نقدی 104243 104243 120 140 120 12509160 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 120759 127543 نقدی 126087 132899 1680 3960 1680 214272024 1399/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 99887 99887 نقدی (مچینگ) 99887 99887 - 120 120 11986440 1399/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 104186 104186 نقدی (مچینگ) 104186 104186 - 154 154 16044644 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 99224 99224 نقدی (مچینگ) 99224 99224 - 132 132 13097568 1399/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 123540 137189 نقدی 136511 138999 400 920 400 54875680 1399/02/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 109330 109330 نقدی (مچینگ) 109330 109330 - 80 80 8746400 1399/01/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 113863 113863 نقدی (مچینگ) 113863 113863 - 80 80 9109040 1399/01/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 127722 127722 نقدی (مچینگ) 127722 127722 - 30 30 3831660 1399/01/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 92906 92906 سلف (مچینگ) 92906 92906 - 22 22 2043932 1399/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 110625 121699 نقدی 120989 122409 40 200 40 4867960 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 78177 81668 نقدی 81229 83555 220 352 220 17966894 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 101413 101413 نقدی 101413 101413 60 20 20 2028260 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 78177 86940 نقدی 85499 89209 1500 3540 1500 130409340 1399/01/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 109330 109330 نقدی 109330 109330 108 65 65 7133782 1399/01/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 نقدی (مچینگ) 95646 95646 - 48 48 4591008 1399/01/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 نقدی (مچینگ) 77204 77204 - 24 24 1852896 1399/01/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 سلف (مچینگ) 99470 99470 - 66 66 6565020 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - نقدی - - 144 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 104243 104243 نقدی (مچینگ) 104243 104243 - 22 22 2293346 1399/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 102342 102342 نقدی 102342 102342 240 24 24 2456208 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 102525 102525 نقدی 102525 102525 2160 192 168 17224200 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 - - - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 87 - - 1399/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 سلف 108681 108681 330 286 198 21518838 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 سلف 357000 357000 30 30 30 10995600 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - نقدی - - 552 - - - 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 نقدی 94071 96169 77 110 77 7311051 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 سلف 140140 141414 300 460 300 42067480 1398/12/12
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 سلف 135389 138889 20 50 20 2742780 1398/12/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 نقدی 123239 128555 360 1416 360 45045576 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 108220 135672 نقدی 131555 139789 44 176 44 5969568 1398/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 نقدی 137561 137561 21 21 21 2888781 1398/12/05
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 نقدی 153111 153111 90 360 90 13779990 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - نقدی - - 32 - - - 1398/12/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 نقدی 185555 205500 122 174 122 24467372 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 نقدی 104006 104006 1200 576 576 59907456 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 نقدی 143744 143744 30 120 30 4312320 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 نقدی 143700 145588 20 50 20 2892880 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 نقدی 141700 141700 22 44 22 3117400 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 نقدی 143700 151579 33 99 33 4828769 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 نقدی 142700 142700 28 70 28 3995600 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 122753 144008 نقدی 143700 145239 55 110 55 7920429 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 نقدی 101113 101113 48 48 48 4853424 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - نقدی - - 220 22 - - 1398/11/23
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 نقدی 117313 117313 160 150 150 17596950 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 نقدی 126320 130129 440 980 440 56774940 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - نقدی - - 90 - - - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 22 - - - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 نقدی 86087 86087 88 88 88 7575656 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 نقدی (مچینگ) 89362 89362 - 88 88 7863856 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 89793 - نقدی - - 240 - - - 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 91383 99779 نقدی 99699 100020 88 616 88 8780574 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 نقدی 112569 113889 168 480 168 18995208 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 نقدی 124359 134019 504 840 504 64639656 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 120759 128388 سلف 127399 129779 770 1386 770 98859112 1399/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 نقدی 86386 86386 88 88 88 7601968 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - نقدی - - 60 - - - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - نقدی - - 25 - - - 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 نقدی 152915 152915 241 241 241 36993196 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - سلف - - 100 - - - 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 نقدی (مچینگ) 83179 83179 - 22 22 1829938 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 نقدی 89889 98888 40 130 40 3775540 1398/10/10
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 سلف 277599 279000 60 75 60 16712265 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 نقدی 96464 96464 60 60 60 5787840 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 نقدی 103999 104769 110 528 110 11490710 1398/10/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 نقدی 78990 79099 66 110 66 5215738 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 100401 103851 نقدی 101999 107555 66 121 66 6854166 1398/09/24
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 94822 96801 نقدی 96759 96889 120 310 120 11616130 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 60582 63321 نقدی 62955 63709 400 1420 400 25 1396/11/02
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 122335 123352 نقدی 122999 123835 2200 2552 2200 271373696 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 99502 99502 سلف (مچینگ) 99502 99502 - 88 88 8756176 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 125581 125581 نقدی 125581 125581 1200 1220 1200 150697200 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 82076 83555 نقدی 83099 84259 506 660 506 42278852 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 112992 122824 نقدی 121999 124089 200 300 200 24564860 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 109602 109602 نقدی 109602 109602 150 150 150 16440300 1398/09/18
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86075 86075 نقدی (مچینگ) 86075 86075 - 120 120 10329000 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 77843 77843 نقدی (مچینگ) 77843 77843 - 44 44 3425092 1398/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 110466 110466 نقدی (مچینگ) 110466 110466 - 20 20 2209320 1398/09/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88395 88395 نقدی (مچینگ) 88395 88395 - 528 528 46672560 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 نقدی 86312 86312 66 154 66 5696592 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 94855 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - نقدی - - 600 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - نقدی - - 63 - - - 1398/08/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 نقدی (مچینگ) 76973 76973 - 72 72 5542056 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 نقدی 79333 88747 57 114 57 4753629 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 نقدی 92789 94324 66 132 66 6191614 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 39 17 17 4576000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 91145 - نقدی - - 220 44 - - 1398/07/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 نقدی 84509 84929 192 288 192 16273272 1398/07/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 نقدی 101072 101219 110 132 110 11123750 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 نقدی 105774 105851 400 670 400 42311140 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 نقدی 98224 98224 700 130 110 10804640 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 نقدی 117673 117673 60 20 20 2353460 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 نقدی 87682 87682 330 352 242 21219044 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 نقدی 85356 85356 56 56 56 4779936 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - نقدی - - 35 - - - 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 نقدی 109684 109684 50 50 50 5484200 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 نقدی 134525 136259 84 168 84 11394852 1398/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی (مچینگ) 88469 88469 - 44 44 3892636 1398/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 100491 117328 نقدی 115355 120119 63 126 63 7391643 1398/02/09
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی 78180 78180 198 132 132 10319760 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 200 60 60 15600000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی (مچینگ) 26050 26050 - 700 700 18235000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی (مچینگ) 92436 92436 - 44 44 4067184 1397/11/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 78992 77412 نقدی 77412 77412 192 24 24 1857888 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 84307 84307 نقدی (مچینگ) 84307 84307 - 132 132 11128524 1397/10/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 89877 90359 نقدی 90339 90379 48 72 48 4337232 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 146115 146115 نقدی 146115 146115 440 374 352 51432480 1399/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49749 49749 نقدی (مچینگ) 49749 49749 - 330 330 16417170 1397/06/07
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 242 242 11417318 1397/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی (مچینگ) 51785 51785 - 24 24 1242840 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 53535 53535 نقدی (مچینگ) 53535 53535 - 20 20 1070700 1397/01/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 49953 - سلف - - 506 - - - 1397/01/05
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی (مچینگ) 13350 13350 - 275 275 3 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 32500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - - - - - - - - - -
روغن خام سویا آرژانتین 33000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
روغن خام سویا پاراگوئه - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 60419 - نقدی - - - - - - 1396/12/23
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 917250607 نقدی 917250607 917250607 - - - 45 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 116331 نقدی 116331 116331 20 20 20 2 1396/12/20
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان - - - - - - - - - -
اسلاک واکس سنگین ویژه 8% نفت سپاهان 26800 26800 نقدی (مچینگ) 26800 26800 - 23 23 616 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 100500 - نقدی - - 20 - - - 1396/12/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 105403 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی همدان 9020 9020 نقدی 9020 9020 5000 200 200 1 1396/12/20
گندم خوراکی ایلام - - - - - - - - - -
گندم خوراکی یزد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مازندران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی البرز - - - - - - - - - -
گندم خوراکی لرستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی بوشهر - - - - - - - - - -
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کردستان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 800 800 7 1396/12/23
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان رضوی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - - - - - - - - - -
گندم خوراکی اصفهان 9020 9020 نقدی 9020 9020 800 400 400 3 1396/12/20
گندم خوراکی سمنان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی گیلان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی تهران - - - - - - - - - -
گندم خوراکی کرمانشاه 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی اردبیل - - - - - - - - - -
گندم خوراکی خراسان شمالی - - - - - - - - - -
گندم خوراکی قزوین 9020 9270 نقدی 9241 9299 800 1600 800 7 1396/12/20
گندم خوراکی فارس 9020 9020 نقدی 9020 9020 1600 1200 1200 10 1396/12/23
گندم خوراکی خوزستان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی زنجان - - - - - - - - - -
گندم خوراکی مرکزی 9020 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/20
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9020 9159 نقدی 9159 9159 800 1600 800 7 1396/12/20
قیر PG6422 قیران پخش ستاره ایرانیان 13900 - نقدی - - 2500 - - - 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس - - - - - - - - - -
قیر PG6422 پالایش نفت شیراز - - - - - - - - - -
قیر PG7010 قیران پخش ستاره ایرانیان 14300 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه - - - - - - - - - -
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند فیروزکوه - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ورامین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/19
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
قیر MC250 قیران پخش ستاره ایرانیان 16650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز - - - - - - - - - -
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 16650 16650 نقدی 16650 16650 200 200 200 3 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 9000 9000 103 1396/12/20
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی (مچینگ) 55171 55171 - 40 40 2 1396/11/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 116547 123551 نقدی 122787 125666 1000 2590 1000 123551120 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 62521 68169 نقدی 68169 68169 50 460 50 3 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 127926 127926 نقدی 127926 127926 1008 1008 1008 128949408 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 85458 125165 نقدی 122889 125727 120 400 120 15019760 1398/09/11
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 108625 - نقدی - - 66 - - - 1399/03/17
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 8100 8100 نقدی 8100 8100 400 40 40 324000 1399/03/17
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 10000 10000 نقدی 10000 10000 300 20 20 200000 1399/03/10
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز 11594 - نقدی - - 500 - - - 1399/03/17
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 63223 63223 سلف (مچینگ) 63223 63223 - 100 100 6322300 1399/03/17
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 51895 - نقدی - - 1000 - - - 1398/01/11
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 199752 218529 سلف 215999 226119 144 324 144 31468176 1399/03/17
اوره پریل پتروشیمی شیراز 25651 25651 نقدی 25651 25651 700 80 80 2052080 1399/03/17
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 140038 181980 نقدی 170299 188599 280 370 280 50954510 1399/03/17
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 140038 184100 سلف 175889 196899 70 120 70 12887030 1399/03/13
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 197910 197910 سلف (مچینگ) 197910 197910 - 40 40 7916400 1399/03/17
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 149630 149630 نقدی (مچینگ) 149630 149630 - 50 50 7481500 1399/03/17
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 149630 149630 نقدی (مچینگ) 149630 149630 - 100 100 14963000 1399/03/17
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه 16500 - نقدی - - 500 - - - 1399/03/17
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 117746 117746 سلف (مچینگ) 117746 117746 - 11 11 1295206 1399/03/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 94672 - نقدی - - 112 - - - 1399/03/17
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 91456 91456 نقدی (مچینگ) 91456 91456 - 200 200 18291200 1399/03/17
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 412000 425980 سلف 425699 428428 61 96 61 26240346 1399/03/17
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 99000 99000 نقدی 99000 99000 704 231 231 22869000 1399/03/13
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 124569 126454 نقدی 125555 126889 176 275 176 22255838 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 51891 55076 نقدی 54899 55789 660 1133 660 36350182 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 51891 51891 نقدی (مچینگ) 51891 51891 - 22 22 1141602 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 51891 51891 نقدی (مچینگ) 51891 51891 - 50 50 2594550 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 48353 52397 نقدی 51334 53238 143 352 143 7492804 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 48353 53435 نقدی 52659 54001 198 418 198 10580174 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 48353 48353 نقدی 48353 48353 200 250 175 8461775 1399/03/13
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 54005 54005 نقدی 54005 54005 1104 782 736 39747680 1399/03/13
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 61064 88496 سلف 86999 93079 260 540 260 23008920 1399/03/13
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 55993 55993 سلف 55993 55993 500 60 60 3359580 1399/03/13
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
پارازایلین پتروشیمی برزویه 62610 - سلف - - 60 - - - 1399/03/13
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 187443 187443 سلف 187443 187443 400 120 120 22493160 1399/03/13
اوره گرانول پتروشیمی رازی 25021 - نقدی - - 200 - - - 1399/03/13
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 25021 - نقدی - - 2800 - - - 1399/03/13
استایرن منومر پتروشیمی پارس 86255 86703 نقدی 86309 87451 7512 8088 7512 651313488 1399/03/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 166730 169893 نقدی 169300 171009 120 140 120 20387210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 102065 102065 نقدی (مچینگ) 102065 102065 - 72 72 7348680 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 120759 127840 نقدی 127129 128699 500 860 500 63920040 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 120759 129037 نقدی 128159 130326 616 1496 616 79486902 1399/03/12
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 111037 111037 نقدی (مچینگ) 111037 111037 - 213 213 23734158 1399/03/11
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 310000 311783 سلف 310555 312000 100 185 100 31178325 1399/03/03
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 99887 99887 نقدی 99887 99887 884 884 884 88300108 1399/02/31
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 101895 101895 نقدی 101895 101895 1320 1320 1320 134501400 1399/03/13
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 67948 73833 نقدی 72709 74963 224 364 224 16538515 1399/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 91196 93769 نقدی 92999 94857 168 288 168 15753216 1399/02/23
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 15500 15500 نقدی 15500 15500 500 150 150 2325000 1399/01/24
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 128149 130469 نقدی 128703 131309 88 220 88 11481272 1398/12/26
کریستال ملامین ریپک پتروشیمی خراسان 108910 156352 نقدی 154591 167000 100 255 100 15635235 1398/12/03
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران 17000 17000 نقدی 17000 17000 400 400 400 6800000 1398/11/13
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 87739 87739 سلف 87739 87739 1000 1000 1000 87739000 1398/11/12
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 71791 71791 سلف 71791 71791 600 600 600 43074600 1399/03/13
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 15201 15201 نقدی 15201 15201 18 1 1 27361 1398/11/12
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 11499 - نقدی - - 99 - - - 1399/03/17
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 15201 15201 نقدی 15201 15203 500 520 500 7600670 1398/11/12
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 12132 12132 نقدی 12132 12132 300 300 300 3639600 1399/03/10
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 11499 11499 نقدی 11499 11499 500 400 400 4599600 1399/03/17
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 72654 134489 نقدی 134489 134489 110 451 110 14793790 1398/10/25
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 34700 - نقدی - - 500 - - - 1398/10/15
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 69980 69980 نقدی 69980 69980 96 72 72 5038560 1398/09/03
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 نقدی 151036 151036 210 210 210 31717560 1398/08/18
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 4000 - نقدی - - 2000 - - - 1398/06/20
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه 4200 - نقدی - - 500 - - - 1399/03/17
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 1200 1200 نقدی 1200 1200 2000 25 25 30000 1399/03/11
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 6500 6500 نقدی 6500 6500 504 24 24 156000 1399/03/13
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 5500 - نقدی - - 300 - - - 1397/12/19
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 4000 4000 نقدی 4000 4000 100 100 100 400000 1398/12/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
قیر PG6422 نفت جی 13600 - نقدی - - 5000 - - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 13600 13600 نقدی 13600 13600 400 400 400 5 1396/12/19
قیر PG7010 نفت جی 14000 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/19
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 500 - نقدی - - 100 - - - 1399/03/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 13798 13798 نقدی 13798 13798 150 141 141 1 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 13650 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/19
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 13350 13350 نقدی 13350 13350 200 100 100 1 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 13350 13350 نقدی 13350 13350 300 300 300 4 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 14254 نقدی 14254 14254 500 200 200 2 1396/12/23
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 13600 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 16650 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 13350 - نقدی - - 3000 - - - 1396/12/19
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 40000 40000 نقدی 40000 40000 200 200 200 8000000 1399/02/30
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 13445 13445 نقدی (مچینگ) 13445 13445 - 350 350 4705750 1399/03/17
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 12644 12644 نقدی 12644 12644 300 20 20 252880 1398/12/21
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ