آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 39187 39187 نقدی (مچینگ) 39187 39187 - 44 44 1 1396/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 32698 32698 نقدی (مچینگ) 32698 32698 - 20 20 653 1396/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 32167 32167 نقدی (مچینگ) 32167 32167 - 176 176 5 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 32167 - سلف - - 500 - - - 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 32167 32224 نقدی 32199 32317 1100 1400 1100 35 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37492 37492 نقدی (مچینگ) 37492 37492 - 242 242 9 1396/06/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 39187 39187 نقدی (مچینگ) 39187 39187 - 66 66 2 1396/06/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 39187 39187 نقدی (مچینگ) 39187 39187 - 22 22 862 1396/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 43368 43368 نقدی (مچینگ) 43368 43368 - 21 21 936 1396/06/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 39033 39033 سلف (مچینگ) 39033 39033 - 460 460 17 1396/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 39521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 39521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 43217 47538 نقدی 47538 47538 210 3612 210 9 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 43029 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38088 38399 نقدی 38299 38689 210 294 210 8 1396/05/23
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 43217 - نقدی - - 700 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 47332 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 43029 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43217 47538 نقدی 47538 47538 210 5775 210 9 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 43217 47538 نقدی 47538 47538 440 10472 440 20 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 38088 39539 نقدی 39529 39579 105 441 105 4 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 43217 - نقدی - - 600 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38088 38981 نقدی 38777 39339 330 770 330 12 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 40436 42893 نقدی 42869 42899 105 357 105 4 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 38088 38452 نقدی 38359 38589 504 1071 504 19 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 38088 38088 سلف (مچینگ) 38088 38088 - 682 682 25 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38088 38088 سلف 38088 38088 660 484 308 11 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38088 38841 نقدی 38600 39349 1200 2440 1200 46 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44156 - نقدی - - 110 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38088 39228 نقدی 39099 39569 903 1596 903 35 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 43217 43217 نقدی 43217 43217 154 110 110 4 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43217 43217 نقدی (مچینگ) 43217 43217 - 22 22 950 1396/05/23
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 38450 42295 نقدی 42295 42295 1008 4284 1008 42 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 43217 43349 نقدی 43267 43865 440 550 440 19 1396/05/23
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 52 52 52 4 1396/05/22
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 66 - - - 1396/05/22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 سلف 75200 75200 88 17 17 1 1396/05/22
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 51280 - نقدی - - 200 - - - 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 50 50 2 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 50 50 2 1396/05/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 66 - - - 1396/05/22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 48210 - نقدی - - 100 - - - 1396/05/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 37788 37788 نقدی (مچینگ) 37788 37788 - 22 22 831 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 33707 33707 نقدی 33707 33707 506 506 506 17 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 40486 40486 نقدی 40486 40486 418 418 418 16 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 42485 42485 نقدی 42485 42485 198 198 198 8 1396/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 45580 45580 نقدی (مچینگ) 45580 45580 - 22 22 1 1396/05/16
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 38102 38388 نقدی 38270 38559 504 672 504 19 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 44685 44685 نقدی 44685 44685 100 100 100 4 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 34001 - نقدی - - 1518 - - - 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 56000 نقدی (مچینگ) 56000 56000 - 100 100 5 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32696 32696 نقدی 32696 32696 4004 1738 1738 56 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 35045 35045 نقدی 35045 35045 2013 814 814 28 1396/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 42140 42140 نقدی (مچینگ) 42140 42140 - 22 22 927 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 56000 نقدی (مچینگ) 56000 56000 - 100 100 5 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36363 36363 نقدی (مچینگ) 36363 36363 - 770 770 27 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 38439 38439 نقدی 38439 38439 330 330 330 12 1396/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 42140 42140 نقدی 42140 42140 60 60 60 2 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38032 38032 نقدی (مچینگ) 38032 38032 - 154 154 5 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 39033 39033 نقدی (مچینگ) 39033 39033 - 72 72 2 1396/06/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 38584 38584 نقدی 38584 38584 616 176 176 6 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 40927 40927 نقدی (مچینگ) 40927 40927 - 22 22 900 1396/05/11
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 45886 45886 نقدی 45886 45886 220 220 220 10 1396/05/09
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 39420 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/09
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37997 37997 نقدی 37997 37997 308 308 308 11 1396/05/09
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 51087 - نقدی - - 380 - - - 1396/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37565 37565 نقدی (مچینگ) 37565 37565 - 252 252 9 1396/05/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43720 44475 نقدی 44320 44813 220 396 220 9 1396/05/02
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی 38817 38817 300 40 40 1 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 45301 45301 نقدی (مچینگ) 45301 45301 - 64 64 2 1396/05/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37512 - نقدی - - 66 88 - - 1396/04/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 48915 48915 نقدی 48915 48915 600 50 30 1 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36414 36414 نقدی (مچینگ) 36414 36414 - 88 88 3 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 49848 54361 نقدی 53729 55739 150 380 150 8 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 48437 50334 نقدی 50159 50527 50 140 50 2 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 49848 50056 نقدی 49859 50159 150 180 150 7 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 40203 40203 نقدی 40203 40203 506 22 22 884 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 41900 41900 نقدی 41900 41900 110 22 22 921 1396/04/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 50631 50631 نقدی (مچینگ) 50631 50631 - 10 10 506 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36076 36890 نقدی 36788 37309 1012 2420 1012 37 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 37667 37667 نقدی 37667 37667 506 22 22 828 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38411 38411 نقدی 38411 38411 396 176 176 6 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38668 38668 نقدی 38668 38668 240 72 72 2 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 38468 - نقدی - - 220 22 - - 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 41183 41183 نقدی 41183 41183 594 132 132 5 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 35144 36671 نقدی 36588 36759 506 1155 506 18 1396/04/27
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 47726 47726 نقدی 47726 47726 403 120 120 5 1396/04/27
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 37700 37700 نقدی 37700 37700 700 390 390 14 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 45301 - نقدی - - 220 - - - 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 34389 37138 نقدی 37138 37138 110 792 110 4 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 36105 37212 نقدی 36988 38279 2002 4730 2002 74 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 53479 - نقدی - - 302 - - - 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 51707 - نقدی - - 1008 - - - 1396/05/15
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 34740 35072 سلف 34849 36162 242 506 242 8 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43789 - نقدی - - 105 21 - - 1396/04/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 37624 37624 نقدی 37624 37624 126 147 126 4 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37603 38001 نقدی 37919 38059 440 682 440 16 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41884 41884 نقدی 41884 41884 2500 1110 1010 42 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41626 42338 نقدی 42226 42555 1500 2740 1500 63 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 50357 50357 نقدی (مچینگ) 50357 50357 - 40 40 2 1396/05/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 33375 33375 نقدی 33375 33375 308 44 44 1 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 40563 - نقدی - - 319 11 - - 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39323 - نقدی - - 1012 11 - - 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 41724 45896 نقدی 45896 45896 110 550 110 5 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 نقدی 39029 39889 132 836 132 5 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 41339 41339 نقدی 41339 41339 2200 22 22 909 1396/03/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 نقدی 39119 39199 105 504 105 4 1396/03/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37970 - نقدی - - 1012 - - - 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 39028 41004 نقدی 41004 41004 63 189 63 2 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 نقدی 67659 68559 150 250 150 10 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 39466 - نقدی - - 88 - - - 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 سلف 41191 41191 6996 3278 3278 135 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 39153 39153 نقدی (مچینگ) 39153 39153 - 176 176 6 1396/04/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 39620 39620 نقدی (مچینگ) 39620 39620 - 20 20 792 1396/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 21 21 887 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 نقدی 36819 36888 55 187 55 2 1395/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38088 38540 سلف 38334 39800 1232 2464 1232 47 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 41795 44807 نقدی 44807 44807 110 363 110 4 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42612 43358 نقدی 43119 43555 1606 2662 1606 69 1396/05/16
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34618 34618 نقدی 34618 34618 400 100 100 3 1396/04/13
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 38010 38010 نقدی 38010 38010 240 48 48 1 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38088 38669 نقدی 38609 38759 300 800 300 11 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 37639 37868 نقدی 37789 38109 1056 1364 1056 39 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 36521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/09
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 38136 38136 نقدی 38136 38136 396 396 396 15 1396/05/07
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 48915 48915 نقدی 48915 48915 400 400 400 19 1396/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70156 70777 نقدی 70777 70777 70 170 70 4 1396/04/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 82358 - نقدی - - 40 - - - 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 41183 41183 نقدی 41183 41183 220 66 66 2 1396/04/27
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 49644 49644 نقدی 49644 49644 315 63 63 3 1396/04/13
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 52 13 13 1 1396/03/07
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
استایرن منومر پتروشیمی پارس 42279 42279 نقدی 42279 42279 3504 2400 2136 90 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 88 88 2 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 25870 25870 نقدی (مچینگ) 25870 25870 - 80 80 2 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26507 26597 نقدی 26507 26777 132 154 132 3 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 4378 4378 نقدی 4378 4378 1000 710 710 3 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 125000 125000 سلف (مچینگ) 125000 125000 - 120 120 15 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت جی 7576 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 7160 7160 نقدی 7160 7160 500 85 85 608 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 7326 7326 نقدی 7326 7326 2000 61 61 446 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 7026 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 5482 5482 نقدی 5482 5482 500 100 100 548 1394/12/25
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 7507 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
قیر PG6422 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 7410 7410 نقدی 7410 7410 1000 950 950 7 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 10906 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 7026 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 29268 29269 نقدی 29268 29269 300 540 300 8 1395/10/01
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 6583 6583 نقدی (مچینگ) 6583 6583 - 50 50 329 1395/10/04
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6080 - نقدی - - 500 100 - - 1395/09/09
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ