آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 55000 - نقدی - - 100 - - - 1396/03/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 49500 - نقدی - - 200 - - - 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 60 60 60 3 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 33415 33415 سلف 33415 33415 770 770 770 25 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 32420 - سلف - - 1012 - - - 1396/03/07
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/03/07
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 سلف 75200 75200 52 48 48 3 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 50 - - - 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/07
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/03/07
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 47226 - نقدی - - 100 - - - 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 60 60 60 3 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 60 60 60 2 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 31175 31175 نقدی 31175 31175 176 176 176 5 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 38280 38280 نقدی 38280 38280 88 88 88 3 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 37529 37529 نقدی 37529 37529 176 176 176 6 1396/03/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37310 37310 نقدی 37310 37310 110 110 110 4 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38469 38469 نقدی (مچینگ) 38469 38469 - 160 160 6 1396/03/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 31199 31199 نقدی (مچینگ) 31199 31199 - 44 44 1 1396/03/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 31199 31199 نقدی (مچینگ) 31199 31199 - 220 220 6 1396/03/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 33613 33613 نقدی 33613 33613 500 280 20 672 1396/01/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 31199 31199 سلف 31199 31199 200 440 200 6 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 39318 39318 نقدی (مچینگ) 39318 39318 - 44 44 1 1396/03/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 43795 45059 سلف 44209 46900 440 1298 440 19 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38746 39865 نقدی 39500 40522 294 861 294 11 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43795 43795 نقدی 43795 43795 1210 858 638 27 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37495 37495 نقدی (مچینگ) 37495 37495 - 132 132 4 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 46406 47746 نقدی 47342 47859 216 345 216 10 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 38746 39654 نقدی 39550 39800 273 882 273 10 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - نقدی - - 302 - - - 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 63719 63719 نقدی 63719 63719 1008 100 100 6 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 38469 - نقدی - - 506 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 39318 39318 نقدی (مچینگ) 39318 39318 - 660 660 25 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 39318 39318 نقدی (مچینگ) 39318 39318 - 110 110 4 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 42899 - نقدی - - 110 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 39183 39183 نقدی (مچینگ) 39183 39183 - 90 90 3 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 39183 39183 نقدی 39183 39183 300 300 300 11 1396/03/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 44755 53432 نقدی 53222 53520 50 140 50 2 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 46058 57895 نقدی 57895 57895 50 230 50 2 1396/03/02
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 49928 49928 نقدی 49928 49928 600 660 440 21 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 47327 47327 نقدی 47327 47327 600 550 400 18 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 46058 53889 نقدی 53259 54399 100 210 100 5 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38746 39437 نقدی 39120 40219 990 2266 990 39 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 34319 34319 نقدی 34319 34319 506 110 110 3 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 32140 32140 سلف 32140 32140 2002 264 264 8 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44720 44720 نقدی 44720 44720 220 132 132 5 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 61319 - نقدی - - 302 - - - 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 61319 61319 نقدی 61319 61319 2002 350 350 21 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 57763 - نقدی - - 201 - - - 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 210 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 نقدی 42188 42188 2200 286 176 7 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 42394 43064 سلف 42829 43777 3000 3790 3000 129 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 سلف 43339 45209 2002 4444 2002 87 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 42394 44433 نقدی 44309 44779 1500 3180 1500 66 1396/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 42188 42890 نقدی 42789 43109 648 1166 648 27 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 42188 43578 نقدی 42888 44259 2000 3230 2000 87 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 61319 - نقدی - - 380 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 42188 45293 نقدی 45095 45567 1000 3420 1000 45 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 44862 44862 نقدی 44862 44862 660 154 110 4 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 42188 42188 نقدی 42188 42188 1320 1122 792 33 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 39183 39183 نقدی 39183 39183 506 22 22 862 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 38746 39748 نقدی 39444 40759 2486 4730 2486 98 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38746 40000 نقدی 39688 40567 252 756 252 10 1396/03/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 39990 - نقدی - - 220 - - - 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 38746 39145 نقدی 39099 39255 440 594 440 17 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41057 41490 نقدی 41381 41619 84 126 84 3 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 38746 39993 نقدی 39759 41071 273 567 273 10 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43795 48174 نقدی 48174 48174 630 27258 630 30 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38682 38682 نقدی (مچینگ) 38682 38682 - 495 495 19 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 38469 38469 نقدی (مچینگ) 38469 38469 - 24 24 923 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - نقدی - - 66 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 41312 - نقدی - - 240 - - - 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38746 39467 نقدی 39200 39908 1008 1533 1008 39 1396/03/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36029 36029 سلف (مچینگ) 36029 36029 - 66 66 2 1396/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 34580 34580 نقدی 34580 34580 154 154 154 5 1396/02/30
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 32759 32769 نقدی 32769 32770 2508 2838 2508 82 1396/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 46924 46924 نقدی 46924 46924 110 22 22 1 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 39545 39545 نقدی 39545 39545 1012 363 341 13 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 39864 39864 نقدی (مچینگ) 39864 39864 - 48 48 1 1396/02/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 39318 - نقدی - - 220 - - - 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 33695 40434 سلف 40434 40434 110 2508 110 4 1396/02/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی (مچینگ) 38207 38207 - 1430 1430 54 1396/02/26
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38746 41063 نقدی 40459 41555 100 280 100 4 1396/02/25
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 41436 41436 نقدی 41436 41436 408 48 48 1 1396/02/25
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 39384 39384 نقدی 39384 39384 3014 5280 2222 87 1396/02/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 41886 41886 نقدی (مچینگ) 41886 41886 - 22 22 921 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 39028 42930 نقدی 42930 42930 550 4290 550 23 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38746 39675 نقدی 39549 40555 660 1606 660 26 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38746 39777 نقدی 39519 40653 500 1040 500 19 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 39028 42085 نقدی 42020 42559 528 2156 528 22 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39028 42515 نقدی 42488 42555 210 1302 210 8 1396/02/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 39028 41004 نقدی 41004 41004 63 189 63 2 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - نقدی - - 460 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - نقدی - - 260 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 نقدی 67659 68559 150 250 150 10 1396/02/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 39063 42969 نقدی 42969 42969 420 3255 420 18 1396/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 39466 - نقدی - - 88 - - - 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 44524 48976 نقدی 48976 48976 210 10710 210 10 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 39466 42608 نقدی 42388 42826 242 2398 242 10 1396/01/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 نقدی 43804 43804 1512 8001 1512 66 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37378 37378 نقدی (مچینگ) 37378 37378 - 44 44 1 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 48740 48740 نقدی (مچینگ) 48740 48740 - 20 20 974 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 45543 - نقدی - - 1008 - - - 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44641 - نقدی - - 110 - - - 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 سلف 41191 41191 6996 3278 3278 135 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - نقدی - - 220 - - - 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 41312 41312 سلف (مچینگ) 41312 41312 - 374 374 15 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 41312 41312 نقدی (مچینگ) 41312 41312 - 100 100 4 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 44 44 1 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 21 21 887 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 819 4137 819 33 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 نقدی (مچینگ) 46627 46627 - 44 44 2 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 نقدی 36819 36888 55 187 55 2 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 نقدی 41479 43039 1518 3432 1518 63 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 نقدی 37206 37777 400 660 400 14 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 نقدی 41276 43532 300 740 300 12 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38746 39413 نقدی 39220 39779 1100 3234 1100 43 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 41795 44807 نقدی 44807 44807 110 363 110 4 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42394 44652 نقدی 44200 45223 2420 5258 2420 108 1396/03/01
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 5665 6231 نقدی 6231 6231 15000 126200 15000 93 1395/09/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی 34834 34834 308 220 154 5 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34319 34319 سلف 34319 34319 500 60 60 2 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 52 13 13 1 1396/03/07
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 39636 39636 نقدی 39636 39636 330 330 330 13 1396/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 نقدی 42188 42188 2200 22 22 928 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 47327 47327 نقدی 47327 47327 600 40 40 1 1396/03/02
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - نقدی - - 315 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 37495 37495 نقدی (مچینگ) 37495 37495 - 24 24 899 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38746 39748 نقدی 39555 40296 200 600 200 7 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 37495 - نقدی - - 240 - - - 1396/03/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 75100 - نقدی - - 30 - - - 1396/02/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 63974 65069 نقدی 65069 65069 55 170 55 3 1396/02/26
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 نقدی (مچینگ) 45905 45905 - 22 22 1 1395/11/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 88 88 2 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
استایرن منومر پتروشیمی پارس 42279 42279 نقدی 42279 42279 3504 2400 2136 90 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26507 26597 نقدی 26507 26777 132 154 132 3 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 25870 25870 نقدی (مچینگ) 25870 25870 - 80 80 2 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 4378 4378 نقدی 4378 4378 1000 710 710 3 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 125000 125000 سلف (مچینگ) 125000 125000 - 120 120 15 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
قیر PG7010 نفت جی 7576 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر PG6422 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 7410 7410 نقدی 7410 7410 1000 950 950 7 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 7160 7160 نقدی 7160 7160 500 85 85 608 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 7326 7326 نقدی 7326 7326 2000 61 61 446 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 7026 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 5482 5482 نقدی 5482 5482 500 100 100 548 1394/12/25
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 7507 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 10906 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33668 37034 نقدی 37034 37034 220 2244 220 8 1395/09/09
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 7026 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 29268 29269 نقدی 29268 29269 300 540 300 8 1395/10/01
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 6583 6583 نقدی (مچینگ) 6583 6583 - 50 50 329 1395/10/04
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6080 - نقدی - - 500 100 - - 1395/09/09
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ