آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 46808 46808 نقدی (مچینگ) 46808 46808 - 60 60 2 1395/12/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34432 34432 نقدی (مچینگ) 34432 34432 - 154 154 5 1395/12/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 34432 34432 سلف 34432 34432 2992 2794 1914 65 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34432 - نقدی - - 1000 240 - - 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 34432 34898 نقدی 34839 35019 500 1400 500 17 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 46808 46808 نقدی (مچینگ) 46808 46808 - 88 88 4 1395/12/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 46808 46808 نقدی (مچینگ) 46808 46808 - 70 70 3 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40677 40677 نقدی (مچینگ) 40677 40677 - 11 11 447 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40677 40677 نقدی (مچینگ) 40677 40677 - 24 24 976 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40677 40791 نقدی 40680 40999 550 660 550 22 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 40040 40040 نقدی (مچینگ) 40040 40040 - 132 132 5 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 40040 40040 نقدی 40040 40040 3000 340 340 13 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 46808 نقدی 46808 46808 330 110 88 4 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 45420 45420 نقدی 45420 45420 330 44 44 1 1395/12/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 63200 - نقدی - - 35 4 - - 1395/12/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 117052 نقدی 117052 117052 201 201 201 23 1395/12/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 108065 108065 نقدی (مچینگ) 108065 108065 - 80 80 8 1395/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39881 39881 نقدی (مچینگ) 39881 39881 - 110 110 4 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 37116 40827 نقدی 40827 40827 1260 13902 1260 51 1395/12/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37187 44624 سلف 44624 44624 220 2596 220 9 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 53129 نقدی 52059 55109 220 572 220 11 1395/12/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35996 35996 نقدی (مچینگ) 35996 35996 - 242 242 8 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 نقدی 42243 42243 220 110 110 4 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37986 37986 نقدی 37986 37986 2002 1133 1001 38 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 62076 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 56267 56267 نقدی 56267 56267 600 110 110 6 1395/12/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 58892 58892 نقدی 58892 58892 600 300 280 16 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42243 43621 نقدی 43269 44759 440 990 440 19 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 42243 45203 نقدی 44559 45899 660 1628 660 29 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 62076 - نقدی - - 200 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40767 40767 نقدی 40767 40767 2200 396 374 15 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40767 40767 نقدی (مچینگ) 40767 40767 - 22 22 896 1395/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44077 44077 نقدی 44077 44077 1012 22 22 969 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40767 40767 نقدی 40767 40767 1320 220 198 8 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42742 - نقدی - - 1012 11 - - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41842 41885 نقدی 41846 41948 600 630 600 25 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 نقدی (مچینگ) 40289 40289 - 80 80 3 1395/11/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 41094 41094 نقدی 41094 41094 1012 253 253 10 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36154 36154 نقدی 36154 36154 990 154 66 2 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 252 2016 252 10 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 107765 - نقدی - - 302 - - - 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 107765 - نقدی - - 3990 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 39161 39161 نقدی 39161 39161 2002 913 803 31 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 109973 - سلف - - 2142 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46447 - نقدی - - 275 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 37110 37110 نقدی 37110 37110 506 253 253 9 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37875 37875 نقدی (مچینگ) 37875 37875 - 44 44 1 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 42713 49278 سلف 48711 50350 3000 5900 3000 147 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 نقدی (مچینگ) 39107 39107 - 935 935 36 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41778 49099 نقدی 48501 49719 2000 4440 2000 98 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40677 40677 نقدی 40677 40677 3000 1340 1320 53 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43326 44149 نقدی 43859 45320 660 1452 660 29 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 46808 - نقدی - - 80 - - - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40767 40767 نقدی 40767 40767 2024 308 286 11 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 40332 40332 نقدی 40332 40332 105 42 42 1 1395/10/06
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 40332 40332 نقدی (مچینگ) 40332 40332 - 22 22 887 1395/10/06
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 94813 94813 نقدی 94813 94813 403 282 282 26 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 94813 - نقدی - - 1491 - - - 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 81878 81878 نقدی 81878 81878 200 200 200 16 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 819 4137 819 33 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 37116 40827 نقدی 40827 40827 504 3003 504 20 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 21 21 887 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 39462 43408 نقدی 43408 43408 294 5229 294 12 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 37116 40827 نقدی 40827 40827 966 14112 966 39 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 42742 42742 نقدی 42742 42742 720 96 72 3 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37116 40827 نقدی 40827 40827 1012 3938 1012 41 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 37116 40827 سلف 40827 40827 1518 4950 1518 61 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 37116 40827 سلف 40827 40827 1012 7216 1012 41 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 37116 40827 نقدی 40827 40827 1500 10400 1500 61 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37116 40827 نقدی 40827 40827 792 4158 792 32 1395/12/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 38338 38338 نقدی 38338 38338 330 132 88 3 1395/12/01
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 56750 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 100 - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 61500 - نقدی - - 160 20 - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 61500 - نقدی - - 160 20 - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 20 - - 1395/12/01
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 57300 - نقدی - - 200 - - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 55000 - نقدی - - 60 - - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 20 - - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 50 10 - - 1395/12/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 نقدی 40975 40975 504 6069 504 20 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47051 - نقدی - - 550 - - - 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 نقدی 40975 40975 264 5214 264 10 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 54017 54412 نقدی 54367 54449 60 100 60 3 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 نقدی 37611 37611 902 902 902 33 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 نقدی 35460 35460 968 880 880 31 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51756 51767 نقدی 51761 51806 237 259 237 12 1395/11/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 42379 46616 نقدی 46616 46616 210 5271 210 9 1395/11/25
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 نقدی 39040 40975 880 1804 880 34 1395/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 42379 46616 نقدی 46616 46616 63 3675 63 2 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 نقدی (مچینگ) 46627 46627 - 44 44 2 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 - نقدی - - 110 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 نقدی 36819 36888 55 187 55 2 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 38797 - نقدی - - 682 - - - 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 41288 41288 نقدی 41288 41288 500 270 90 3 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42742 42824 نقدی 42750 43041 2110 2480 2110 90 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 42742 42742 نقدی 42742 42742 1000 480 240 10 1395/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 50495 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35099 38608 نقدی 38608 38608 756 4389 756 29 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 نقدی 37206 37777 400 660 400 14 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35099 38608 نقدی 38608 38608 441 7308 441 17 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 نقدی 41479 43039 1518 3432 1518 63 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 41309 - نقدی - - 63 - - - 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 نقدی 46627 46627 110 66 66 3 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 37116 40827 سلف 40827 40827 880 13772 880 35 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 نقدی 41276 43532 300 740 300 12 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 35460 39006 نقدی 39006 39006 1008 4032 1008 39 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 نقدی 39509 39509 147 693 147 5 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 41795 44807 نقدی 44807 44807 110 363 110 4 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 نقدی 45666 45859 440 2508 440 20 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37743 37743 نقدی 37743 37743 506 286 264 9 1395/09/16
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 5665 6231 نقدی 6231 6231 15000 126200 15000 93 1395/09/09
سلاپس واکس پالایش نفت بندرعباس 7230 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 22 22 756 1395/04/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 سلف (مچینگ) 33447 33447 - 1920 1920 64 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 نقدی 32768 32768 200 60 60 1 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 سلف 34970 34970 198 1034 198 6 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی 34834 34834 308 220 154 5 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 نقدی 37085 39000 1012 1518 1012 38 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 37875 37875 نقدی 37875 37875 1000 100 100 3 1395/12/03
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 56267 - نقدی - - 900 - - - 1395/12/03
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 - نقدی - - 210 - - - 1395/12/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 73200 74790 نقدی 74555 75209 35 66 35 2 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 37116 40827 نقدی 40827 40827 200 1580 200 8 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40762 40762 نقدی 40762 40762 1008 96 96 3 1395/12/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 90790 - نقدی - - 60 10 - - 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47051 - نقدی - - 190 - - - 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 نقدی (مچینگ) 45905 45905 - 22 22 1 1395/11/17
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 35099 37958 نقدی 37666 38608 1012 3542 1012 38 1395/11/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 73696 - نقدی - - 100 - - - 1395/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/14
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 88 88 2 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26507 26597 نقدی 26507 26777 132 154 132 3 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 25870 25870 نقدی (مچینگ) 25870 25870 - 80 80 2 1395/10/01
استایرن منومر پتروشیمی پارس 42279 42279 نقدی 42279 42279 3504 2400 2136 90 1395/10/01
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 4378 4378 نقدی 4378 4378 1000 710 710 3 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 125000 125000 سلف (مچینگ) 125000 125000 - 120 120 15 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت جی 7576 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 7160 7160 نقدی 7160 7160 500 85 85 608 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 7326 7326 نقدی 7326 7326 2000 61 61 446 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 7026 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 5482 5482 نقدی 5482 5482 500 100 100 548 1394/12/25
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 7507 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
قیر PG6422 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 7410 7410 نقدی 7410 7410 1000 950 950 7 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 10906 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 37743 37743 نقدی 37743 37743 504 24 24 905 1395/09/09
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 7026 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 33668 37034 نقدی 37034 37034 220 2244 220 8 1395/09/09
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 29268 29269 نقدی 29268 29269 300 540 300 8 1395/10/01
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 6583 6583 نقدی (مچینگ) 6583 6583 - 50 50 329 1395/10/04
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6080 - نقدی - - 500 100 - - 1395/09/09
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ