آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 45074 45074 نقدی (مچینگ) 45074 45074 - 44 44 1 1396/08/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38668 38668 نقدی 38668 38668 240 72 72 2 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 45074 45074 نقدی (مچینگ) 45074 45074 - 88 88 3 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 45074 45074 نقدی (مچینگ) 45074 45074 - 22 22 991 1396/08/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 43462 43462 نقدی (مچینگ) 43462 43462 - 168 168 7 1396/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47353 - نقدی - - 312 - - - 1396/08/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 43443 47771 نقدی 47759 47788 1008 1764 1008 48 1396/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47353 47353 نقدی 47353 47353 240 24 24 1 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 51041 51041 نقدی (مچینگ) 51041 51041 - 44 44 2 1396/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47353 - نقدی - - 168 - - - 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 46101 - نقدی - - 288 - - - 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 44985 44991 نقدی 44985 45049 220 242 220 9 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 51928 51928 نقدی 51928 51928 110 110 110 5 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 45564 49100 نقدی 48941 49219 147 588 147 7 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 48534 48534 نقدی 48534 48534 770 242 154 7 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 43057 43057 نقدی (مچینگ) 43057 43057 - 220 220 9 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 43057 43779 نقدی 43333 44348 273 525 273 11 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 48534 48534 سلف (مچینگ) 48534 48534 - 66 66 3 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 43057 43348 نقدی 43271 43619 1452 1848 1452 62 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 43057 44002 نقدی 43509 45159 210 546 210 9 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 43057 44860 نقدی 44729 45119 210 693 210 9 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 43057 44564 نقدی 44286 45859 903 1596 903 40 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 43057 43640 نقدی 43439 43907 374 770 374 16 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 42336 44824 نقدی 44788 45009 220 1056 220 9 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 42970 43122 نقدی 42973 43485 700 920 700 30 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 48534 54603 نقدی 54129 55299 420 1785 420 22 1396/08/22
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 56250 - نقدی - - 200 - - - 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 200 100 100 5 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 40875 40875 سلف 40875 40875 220 220 220 8 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 200 - - - 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 41626 - سلف - - 55 - - - 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 40726 40726 سلف 40726 40726 286 286 286 11 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - نقدی - - 120 - - - 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - نقدی - - 120 - - - 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 38380 38380 سلف 38380 38380 506 506 506 19 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 38229 38229 سلف 38229 38229 242 242 242 9 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 200 100 100 5 1396/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 200 100 100 5 1396/08/21
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 242 - - - 1396/08/21
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 54150 - نقدی - - 100 - - - 1396/08/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 44235 44235 نقدی (مچینگ) 44235 44235 - 22 22 973 1396/08/20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 41646 41646 نقدی (مچینگ) 41646 41646 - 418 418 17 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 37090 37090 سلف 37090 37090 1496 858 858 31 1396/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 45998 - نقدی - - 380 - - - 1396/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 40140 - سلف - - 462 - - - 1396/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 36861 36861 سلف 36861 36861 1012 1936 924 34 1396/08/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 49195 49861 نقدی 49411 51009 3036 3718 3036 151 1396/08/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 36056 36056 نقدی (مچینگ) 36056 36056 - 66 66 2 1396/08/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33385 35038 نقدی 34869 35629 2508 5808 2508 87 1396/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33385 35778 نقدی 35639 36299 2002 5720 2002 71 1396/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 33385 33385 نقدی (مچینگ) 33385 33385 - 140 140 4 1396/08/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33385 33392 سلف 33385 33409 1640 1760 1640 54 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47020 47020 نقدی (مچینگ) 47020 47020 - 22 22 1 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 42391 45098 سلف 45008 45578 418 3025 418 18 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47020 47020 نقدی 47020 47020 1012 44 44 2 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47020 47020 نقدی 47020 47020 250 50 50 2 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 40699 41237 سلف 41189 42419 2000 3950 2000 82 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47020 47020 سلف 47020 47020 1500 1550 1490 70 1396/08/16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 53494 - نقدی - - 399 - - - 1396/08/16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 43649 43884 نقدی 43649 44319 630 800 630 27 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47020 47020 سلف 47020 47020 1500 1500 1420 66 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51722 51722 نقدی (مچینگ) 51722 51722 - 22 22 1 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 41467 41467 سلف 41467 41467 1012 352 352 14 1396/08/16
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 53640 53640 نقدی 53640 53640 100 50 50 2 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 42970 44965 نقدی 44819 45118 330 836 330 14 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 55202 55202 نقدی 55202 55202 100 70 50 2 1396/08/16
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 55202 55202 نقدی (مچینگ) 55202 55202 - 10 10 552 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 52535 54022 نقدی 53859 54649 1500 2700 1500 81 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 53304 54382 نقدی 54209 55019 2002 3762 2002 108 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42612 43358 نقدی 43119 43555 1606 2662 1606 69 1396/05/16
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 56871 57241 نقدی 56950 57889 800 1290 800 45 1396/08/16
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 54595 54595 نقدی (مچینگ) 54595 54595 - 10 10 545 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 40699 42557 نقدی 42339 42859 1012 2629 1012 43 1396/08/16
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 43353 45593 نقدی 45509 46778 374 660 374 17 1396/08/16
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 82508 82508 نقدی 82508 82508 200 10 10 825 1396/08/16
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 48419 - نقدی - - 740 - - - 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 نقدی 44423 44423 66 132 66 2 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 42530 42530 نقدی 42530 42530 750 580 460 19 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 40970 41570 نقدی 41570 41570 50 80 50 2 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 45952 - نقدی - - 594 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 - سلف - - 52 - - - 1396/08/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36347 38000 سلف 38000 38001 2486 4290 2486 94 1396/08/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47919 52710 نقدی 52710 52710 110 924 110 5 1396/08/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 48158 51622 نقدی 51559 51777 286 1078 286 14 1396/08/09
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 42808 42808 سلف 42808 42808 77 253 77 3 1396/08/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 44099 - سلف - - 88 220 - - 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 47896 52769 نقدی 52769 52769 66 396 66 3 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 42491 46299 نقدی 45559 47119 63 294 63 2 1396/08/01
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 42491 47101 نقدی 46809 47589 504 2961 504 23 1396/08/01
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 42491 44558 نقدی 44499 44899 504 1302 504 22 1396/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 47896 55934 نقدی 55888 56349 210 1932 210 11 1396/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 نقدی 53744 53744 110 7348 110 5 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 47555 - نقدی - - 110 - - - 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 43191 - نقدی - - 506 - - - 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 40237 41477 نقدی 41389 41609 55 198 55 2 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51476 - نقدی - - 220 - - - 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 51476 - نقدی - - 240 - - - 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 42336 44242 نقدی 44230 44288 110 462 110 4 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51105 51105 نقدی 51105 51105 220 220 220 11 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 42436 43395 نقدی 43149 44444 2002 3861 2002 86 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 43898 43898 نقدی (مچینگ) 43898 43898 - 384 384 16 1396/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 43898 43898 نقدی 43898 43898 880 506 462 20 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 43174 47491 سلف 47491 47491 418 5995 418 19 1396/07/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 39668 43634 سلف 43634 43634 66 660 66 2 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 39543 40817 نقدی 40790 41089 110 310 110 4 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 38467 42313 سلف 42313 42313 242 5324 242 10 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 39743 40871 نقدی 40343 41779 903 1323 903 36 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 41543 41543 نقدی 41543 41543 240 96 96 3 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 41543 41543 نقدی (مچینگ) 41543 41543 - 48 48 1 1396/07/03
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 43217 47538 نقدی 47538 47538 440 10472 440 20 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44156 - نقدی - - 110 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36363 36363 نقدی (مچینگ) 36363 36363 - 770 770 27 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 35524 38802 نقدی 37999 39786 240 840 240 9 1395/09/09
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی 38817 38817 300 40 40 1 1396/05/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 53479 - نقدی - - 302 - - - 1396/04/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 61096 61096 نقدی (مچینگ) 61096 61096 - 100 100 6 1396/08/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 41183 41183 نقدی 41183 41183 594 132 132 5 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی (مچینگ) 41205 41205 - 12 12 494 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38411 38411 نقدی 38411 38411 110 22 22 845 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36076 36890 نقدی 36788 37309 1012 2420 1012 37 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43789 - نقدی - - 105 21 - - 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 52535 54210 نقدی 53639 55777 2800 3930 2800 151 1396/08/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 38163 38163 نقدی 38163 38163 495 22 22 839 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 57216 57216 نقدی 57216 57216 500 260 260 14 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39323 - نقدی - - 1012 11 - - 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 نقدی 39029 39889 132 836 132 5 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم 34349 - نقدی - - 72 - - - 1396/03/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 نقدی 39119 39199 105 504 105 4 1396/03/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 37970 - نقدی - - 1012 - - - 1396/03/09
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43072 45462 نقدی 45270 46509 2816 5918 2816 128 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 43072 44230 نقدی 44099 44619 1000 1480 1000 44 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 21 21 887 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 43057 43324 نقدی 43057 44419 1320 1936 1320 57 1396/08/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35489 - نقدی - - 396 22 - - 1395/03/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34834 - نقدی - - 319 - - - 1395/03/18
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 38583 نقدی 38559 38619 50 260 50 1 1395/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36724 39524 سلف 39400 40029 500 1140 500 19 1396/08/16
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 41713 41713 نقدی 41713 41713 720 480 384 16 1396/08/22
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 43057 43963 نقدی 43131 45039 990 1408 990 43 1396/08/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 82508 82508 نقدی 82508 82508 100 5 5 412 1396/08/16
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 61096 61096 نقدی 61096 61096 399 105 105 6 1396/08/16
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 54595 - نقدی - - 500 - - - 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 42970 42970 نقدی 42970 42970 300 300 280 12 1396/08/16
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 96857 - نقدی - - 70 - - - 1396/08/16
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 87200 - سلف - - 35 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47158 47158 نقدی (مچینگ) 47158 47158 - 22 22 1 1396/08/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40088 40088 نقدی 40088 40088 240 48 48 1 1396/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 37639 37868 نقدی 37789 38109 1056 1364 1056 39 1396/05/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند 37186 37186 نقدی (مچینگ) 37186 37186 - 22 22 818 1395/10/04
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان 42865 47151 نقدی 47151 47151 200 2315 200 9 1395/10/01
کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه 40065 44071 نقدی 44071 44071 50 240 50 2 1395/09/09
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند 35721 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28500 28624 سلف 28600 28700 550 5940 550 15 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه 28169 28169 سلف 28169 28169 1000 1000 1000 28 1395/10/01
ارتوزایلن پتروشیمی بوعلی سینا 22809 - سلف - - 700 140 - - 1395/04/02
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام 23741 23741 نقدی (مچینگ) 23741 23741 - 180 180 4 1395/10/01
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه 8179 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 22 22 587 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 88 88 2 1395/10/01
منو اتیلن گلایکول فرساشیمی 26727 26727 نقدی (مچینگ) 26727 26727 - 44 44 1 1395/10/04
استایرن منومر پتروشیمی پارس 42279 42279 نقدی 42279 42279 3504 2400 2136 90 1395/10/01
الکیل بنزن خطی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 40530 - نقدی - - 1500 - - - 1395/10/01
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون 40530 - نقدی - - 2000 - - - 1395/10/01
اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان 25870 25870 نقدی (مچینگ) 25870 25870 - 80 80 2 1395/10/01
پارازایلین پتروشیمی برزویه 28112 - نقدی - - 1000 - - - 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 26507 26708 نقدی 26525 27037 110 121 110 2 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 26507 26597 نقدی 26507 26777 132 154 132 3 1395/10/01
دی اتیلن گلایکول فرساشیمی 26507 - نقدی - - 220 - - - 1395/10/01
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند 23997 26396 نقدی 26396 26396 110 935 110 2 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی بندرامام 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/01
اسید کلریدریک پتروشیمی کارون 1500 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/17
اسید کلریدریک پتروشیمی آبادان 1500 - سلف - - 100 - - - 1395/03/09
تری اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 55011 - نقدی - - 110 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه 21036 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
آروماتیک سنگین پتروشیمی بوعلی سینا 15383 - سلف - - 500 - - - 1395/03/29
نرمال بوتانول پتروشیمی شازند 25005 30006 سلف 30006 30006 550 2354 550 16 1395/10/01
اسید استیک پتروشیمی فن آوران 13006 14170 نقدی 13964 14306 828 1449 828 11 1395/10/01
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان 4378 4378 نقدی 4378 4378 1000 710 710 3 1395/09/28
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه 8688 8688 نقدی (مچینگ) 8688 8688 - 40 40 347 1395/01/22
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز 8674 8674 نقدی 8674 8674 200 100 100 867 1395/03/30
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز 6528 6528 نقدی 6528 6528 300 20 20 130 1395/09/28
اسید نیتریک پتروشیمی کارون 6900 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/28
تری اتانول آمین پتروشیمی شازند 39385 - نقدی - - 110 11 - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی خراسان 4378 - نقدی - - 18 - - - 1395/09/28
آمونیاک (گاز) پتروشیمی شیراز 8674 - نقدی - - 99 - - - 1395/03/30
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون 125000 125000 سلف (مچینگ) 125000 125000 - 120 120 15 1395/09/28
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند 27365 34440 سلف 33777 35444 1100 1694 1100 37 1395/09/17
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 1638 1638 نقدی 1638 1638 1000 1000 1000 1 1395/09/16
قیر 4050 نفت جی 7426 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت جی 7576 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 7907 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت جی 7026 7026 نقدی 7026 7026 3000 1151 1151 8 1395/09/16
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز 7160 7160 نقدی 7160 7160 500 85 85 608 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 7326 7326 نقدی 7326 7326 2000 61 61 446 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 7026 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 5482 5482 نقدی 5482 5482 500 100 100 548 1394/12/25
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 7507 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر 6070 همیار جی یزد 5589 - نقدی - - 500 - - - 1394/12/25
قیر PG6422 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG6422 نفت پاسارگاد تهران 7576 7576 نقدی 7576 7576 4000 98 98 742 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 7410 7410 نقدی 7410 7410 1000 950 950 7 1395/09/09
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 1883 - نقدی - - 2000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 7276 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت جی 7276 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر PG5822 نفت پاسارگاد اراک 7276 - نقدی - - 500 - - - 1395/09/09
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 7526 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تبریز 7400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت پاسارگاد تبریز 11400 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/09
قیر MC250 نفت جی 10906 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/16
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 10906 - نقدی - - 200 - - - 1395/09/09
قیر MC250 متین ساز فعال 10400 10400 نقدی 10400 10400 50 20 20 208 1395/09/16
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 5395 5934 نقدی 5934 5934 5000 48100 5000 29 1395/09/09
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 5934 5934 نقدی (مچینگ) 5934 5934 - 2680 2680 15 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان) 9247 9247 نقدی 9247 9247 8000 8000 8000 73 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت اصفهان 9066 9066 نقدی 9066 9066 2000 2000 2000 18 1395/09/09
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس 5350 5350 نقدی 5350 5350 8000 3000 3000 16 1395/01/08
قیر 85100 نفت پاسارگاد تبریز 7326 - نقدی - - 1000 - - - 1395/09/09
قیر 85100 نفت جی 7026 - نقدی - - 3000 - - - 1395/09/16
قیر 85100 متین ساز فعال 7020 7020 نقدی 7020 7020 200 88 88 617 1395/09/16
اسید سولفوریک شرکت ملی صنایع مس ایران 2200 - نقدی - - 100 - - - 1395/09/07
اسید سولفوریک تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 2000 - نقدی - - 150 - - - 1395/09/14
اوره صنعتی پتروشیمی کرمانشاه 6978 - نقدی - - 500 - - - 1395/08/19
اوره صنعتی پتروشیمی خراسان 8408 8408 نقدی 8408 8408 1500 1500 1500 12 1395/10/01
اوره صنعتی پتروشیمی شیراز 8408 - نقدی - - 500 - - - 1395/10/01
بنزن (COAL BASE) کک سازی زرند 9520 9520 نقدی 9520 9520 50 50 50 476 1395/08/12
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 9000 9900 سلف 9900 9900 200 590 200 1 1395/09/06
بنزن پتروشیمی بوعلی سینا 18430 18430 سلف 18430 18430 500 500 500 9 1395/04/02
بنزن ذوب آهن اصفهان 9000 9000 نقدی 9000 9000 100 100 100 900 1395/08/19
بنزن پتروشیمی بندرامام 29268 29269 نقدی 29268 29269 300 540 300 8 1395/10/01
سود کاستیک پتروشیمی بندرامام 4034 4034 نقدی (مچینگ) 4034 4034 - 320 320 1 1395/04/02
سود کاستیک پتروشیمی اروند 6583 6583 نقدی (مچینگ) 6583 6583 - 50 50 329 1395/10/04
سود کاستیک پتروشیمی آبادان 6080 - نقدی - - 500 100 - - 1395/09/09
کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز 7256 7256 نقدی (مچینگ) 7256 7256 - 50 50 362 1394/12/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ