مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
نام محصول الکل متانول شیراز
گرید
عنوان انگلیسی Methanol
آخرین قیمت 2200 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده ایران
نوع بسته بندی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه الكل ها و اترها
توضیحات
نمودار