آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 64500 0 (0%) 64500 64500 14 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 24000 0 (0%) 24000 24000 14 ساعت پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 14 ساعت پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 7 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 7 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 14 ساعت پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 14 ساعت پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 14 ساعت پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 12800 0 (0%) 12800 12800 14 ساعت پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13700 0 (0%) 13700 13700 14 ساعت پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 2 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 7 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 14 ساعت پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 14 ساعت پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 14 ساعت پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 7 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 7 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 9850 0 (0%) 9850 9850 14 ساعت پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 2 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 9750 0 (0%) 9750 9750 14 ساعت پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 14 ساعت پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 14 ساعت پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 9400 0 (0%) 9400 9400 14 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 14 ساعت پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5850 0 (0%) 5850 5850 14 ساعت پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 14 ساعت پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 3 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 3 هفته پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 74000 0 (0%) 74000 74000 14 ساعت پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 2 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 14 ساعت پیش