آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 62500 0 (0%) 62500 62500 2 هفته پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 4 هفته پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 هفته پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 2 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 9 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 9 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13200 0 (0%) 13200 13200 2 هفته پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 14200 0 (0%) 14200 14200 3 هفته پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 10 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 4 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 9 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 12550 0 (0%) 12550 12550 2 هفته پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 1 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13900 0 (0%) 13900 13900 2 هفته پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 9 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 9 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 9750 0 (0%) 9750 9750 3 هفته پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 9950 0 (0%) 9950 9950 3 هفته پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 3 هفته پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 10050 0 (0%) 10050 10050 2 هفته پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 4 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 2 هفته پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 2 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 2 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 2 هفته پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 2 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 2 هفته پیش