آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 67000 0 (0%) 67000 67000 4 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 32000 4,800 (17.65%) 32000 32000 4 ساعت پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 4 ساعت پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 4 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 11 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 11 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 4 ساعت پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 4 ساعت پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 4 ساعت پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 1 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 1 روز پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 12 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 6 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 11 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 13050 0 (0%) 13050 13050 1 روز پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 1 روز پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 1 روز پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 11 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 11 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 11 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 11 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 1 روز پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 3 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 1 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 10550 0 (0%) 10550 10550 1 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 11900 0 (0%) 11900 11900 1 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 10600 0 (0%) 10600 10600 1 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 6 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 4 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 4 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 1 روز پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 1 روز پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 1 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 1 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 1 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 1 روز پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 1 روز پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 1 روز پیش