پلی اتیلن سنگین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4610 0 (0%) 4610 4610 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین HI500
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 2200
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-باختر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4365 0 (0%) 4365 4365 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4380 0 (0%) 4380 4380 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین BL3-جم
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4365 0 (0%) 4365 4365 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4420 0 (0%) 4420 4420 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین EX5 امیركبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 3840 تبریز
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4680 0 (0%) 4680 4680 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین 0035
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4380 0 (0%) 4380 4380 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین F7000
(High Density Polyethylene (HDPE
کوثر کیلوگرم 4410 0 (0%) 4410 4410 2 روز پیش

پلی اتیلن سبک

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک 020
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5170 0 (0%) 5170 5170 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 0075
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5160 0 (0%) 5160 5160 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2102
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5040 0 (0%) 5040 5040 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2100
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5160 0 (0%) 5160 5160 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک LF0190
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5070 0 (0%) 5070 5070 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک 2420D
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 4830 0 (0%) 4830 4830 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک 2420H
(Low Density Polyethylene (LDPE
کوثر کیلوگرم 5040 0 (0%) 5040 5040 2 روز پیش

پلی اتیلن سبک خطی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیرکبیر
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4840 0 (0%) 4840 4840 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209AA شازند
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 209KJ
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 4720 0 (0%) 4720 4720 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی سابیک
(Linear Low Density Polyethylene (LLDPE
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 2 ماه پیش

EVA

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %EVA 18
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 12 ساعت پیش
اتیل وینیل استات(ای وی ای) %28 EVA
(Ethylene Vinyl Acetate (EVA
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 12 ساعت پیش