رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 15 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 15 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 15 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 15 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 15 ساعت پیش