رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 16 دقیقه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 16 دقیقه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 3 ماه پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 16 دقیقه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 1 روز پیش