رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 18 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5300 0 (0%) 5300 5300 18 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6200 0 (0%) 6200 6200 18 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 18 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 18 ساعت پیش