رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 55 5,445 (9900%) 55 55 1 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 1 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4650 0 (0%) 4650 4650 1 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 1 ساعت پیش