رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 8 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 8 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6600 0 (0%) 6600 6600 8 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 8 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 8 ساعت پیش