رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 19 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 19 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 19 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 19 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 19 ساعت پیش