رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 20 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 20 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 ماه پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 20 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 20 ساعت پیش