الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 14 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 10300 0 (0%) 10300 10300 14 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 14 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 14 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 14 ساعت پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 14 ساعت پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 14 ساعت پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 3 ماه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 14 ساعت پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 6 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6150 0 (0%) 6150 6150 14 ساعت پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 7 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 7100 0 (0%) 7100 7100 11 ساعت پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 11 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 11 ساعت پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 11550 0 (0%) 11550 11550 11 ساعت پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4050 1,000 (24.69%) 4050 4050 14 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 2 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 4900 850 (17.35%) 4900 4900 14 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 2 ماه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1800000 0 (0%) 1800000 1800000 14 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 14 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 14 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 14 ساعت پیش