الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 12 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 12 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1450 0 (0%) 1450 1450 12 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 2 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 12 ساعت پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 12 ساعت پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 12 ساعت پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 4 هفته پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 12 ساعت پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 12 ساعت پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 12 ساعت پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 12 ساعت پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 12 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 2 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 12 ساعت پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 12 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 1 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 12 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 7 ماه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1450000 0 (0%) 1450000 1450000 12 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 12 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2800 0 (0%) 2800 2800 12 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 12 ساعت پیش