الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 7 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 7 ماه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 7 ماه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2000 0 (0%) 2000 2000 7 ماه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 7 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 7 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 7 ماه پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 14500 0 (0%) 14500 14500 8 ماه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 7 ماه پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 1 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 8 ماه پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 1 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 7 ماه پیش
سیکلوهگزانون(ریتاردر)(CYC)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 7 ماه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 7 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 7 ماه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 7 ماه پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 7 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 7 ماه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 7 ماه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1740000 0 (0%) 1740000 1740000 7 ماه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8650 0 (0%) 8650 8650 7 ماه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 7 ماه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 7 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر 1 کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 8 ماه پیش