الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 2 هفته پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 5850 0 (0%) 5850 5850 2 هفته پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5800 0 (0%) 5800 5800 2 هفته پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1550 0 (0%) 1550 1550 2 هفته پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 4 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 2 هفته پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 2 هفته پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 2 هفته پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 2 هفته پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 2 هفته پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 2 هفته پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5750 0 (0%) 5750 5750 2 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 2 هفته پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 2 هفته پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 3 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 2 هفته پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3200 0 (0%) 3200 3200 2 هفته پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 3 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3750 0 (0%) 3750 3750 2 هفته پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3400 0 (0%) 3400 3400 4 هفته پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1500000 0 (0%) 1500000 1500000 2 هفته پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 2 هفته پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2700 0 (0%) 2700 2700 2 هفته پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 2 هفته پیش