الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 6050 0 (0%) 6050 6050 18 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 6400 0 (0%) 6400 6400 18 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 18 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1150 0 (0%) 1150 1150 18 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3350 0 (0%) 3350 3350 18 ساعت پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 3 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 18 ساعت پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7300 0 (0%) 7300 7300 18 ساعت پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 18 ساعت پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 1 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4350 0 (0%) 4350 4350 18 ساعت پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 18 ساعت پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 18 ساعت پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 7700 0 (0%) 7700 7700 18 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 2 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 2 ماه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3750 0 (0%) 3750 3750 18 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 2 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 18 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3650 0 (0%) 3650 3650 4 هفته پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1550000 0 (0%) 1550000 1550000 18 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 18 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 18 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 18 ساعت پیش