الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 9300 0 (0%) 9300 9300 15 دقیقه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 15 دقیقه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 15 دقیقه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2020 0 (0%) 2020 2020 15 دقیقه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 15 دقیقه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5050 0 (0%) 5050 5050 15 دقیقه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 15 دقیقه پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 14200 0 (0%) 14200 14200 15 دقیقه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 8450 0 (0%) 8450 8450 15 دقیقه پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 8 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 2 روز پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 9 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 15 دقیقه پیش
سیکلوهگزانون(ریتاردر)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 15 دقیقه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 19200 0 (0%) 19200 19200 15 دقیقه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 15 دقیقه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 15 دقیقه پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 4 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 15 دقیقه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 15 دقیقه پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1740000 0 (0%) 1740000 1740000 15 دقیقه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 15 دقیقه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 15 دقیقه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 15 دقیقه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر 1 کیلوگرم 4600 0 (0%) 4600 4600 15 دقیقه پیش