الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 3 روز پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 روز پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 3 روز پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1100 0 (0%) 1100 1100 3 روز پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 3 روز پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 1 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 3 روز پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7300 0 (0%) 7300 7300 3 روز پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 3 روز پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 3 روز پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4350 0 (0%) 4350 4350 3 روز پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 2 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 4950 0 (0%) 4950 4950 3 روز پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 7900 0 (0%) 7900 7900 3 روز پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 2 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 3 روز پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 2800 0 (0%) 2800 2800 3 روز پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 7 روز پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3750 0 (0%) 3750 3750 3 روز پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3550 0 (0%) 3550 3550 4 هفته پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1500000 0 (0%) 1500000 1500000 3 روز پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 3 روز پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2650 0 (0%) 2650 2650 3 روز پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2300 0 (0%) 2300 2300 3 روز پیش