الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 7900 0 (0%) 7900 7900 1 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 7000 100 (1.45%) 7000 6900 1 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 1 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1500 0 (0%) 1500 1500 1 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 1 ساعت پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 5 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 5250 0 (0%) 5250 5250 1 ساعت پیش

استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 1 روز پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 1 روز پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 3 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4750 0 (0%) 4750 4750 4 روز پیش

كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 4 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 6500 0 (0%) 6500 6500 1 ساعت پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 1 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 4 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 4 ماه پیش

آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 1 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 4 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3850 0 (0%) 3850 3850 1 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3500 0 (0%) 3500 3500 1 ساعت پیش

سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1540000 0 (0%) 1540000 1540000 1 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 5100 0 (0%) 5100 5100 1 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3900 0 (0%) 3900 3900 1 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 3300 50 (1.52%) 3300 3300 1 ساعت پیش