افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 38200 0 (0%) 38200 38200 15 دقیقه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 71000 0 (0%) 71000 71000 15 دقیقه پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 3 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 15 دقیقه پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 12 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 15 دقیقه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 15 دقیقه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 2 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 2 روز پیش