افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 18 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 18 ساعت پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 16300 0 (0%) 16300 16300 18 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 28300 0 (0%) 28300 28300 18 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6350 0 (0%) 6350 6350 18 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 18 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 18 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9800 0 (0%) 9800 9800 18 ساعت پیش