افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 15 ساعت پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 44500 0 (0%) 44500 44500 15 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 46500 0 (0%) 46500 46500 15 ساعت پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 19500 0 (0%) 19500 19500 15 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 4550 0 (0%) 4550 4550 15 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 1 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10850 0 (0%) 10850 10850 15 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10850 0 (0%) 10850 10850 15 ساعت پیش