افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 3 سال پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 71000 0 (0%) 71000 71000 3 سال پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 100000 0 (0%) 100000 100000 3 سال پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 60500 0 (0%) 60500 60500 3 سال پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 58500 0 (0%) 58500 58500 3 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 3 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 3 سال پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 22500 0 (0%) 22500 22500 3 سال پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 22500 0 (0%) 22500 22500 3 سال پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -