افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 17850 0 (0%) 17850 17850 1 روز پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 1 روز پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 1 روز پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 1 روز پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 1 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 1 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9700 0 (0%) 9700 9700 1 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 9900 0 (0%) 9900 9900 1 روز پیش