افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 28200 0 (0%) 28200 28200 11 ساعت پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 11 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 1 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 11 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 50500 0 (0%) 50500 50500 11 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 3 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 3 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 13300 0 (0%) 13300 13300 11 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 13300 0 (0%) 13300 13300 11 ساعت پیش