افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 3 ماه پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 3 روز پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 16300 0 (0%) 16300 16300 3 روز پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 3 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6350 0 (0%) 6350 6350 3 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 3 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 3 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 3 روز پیش