توقف همکاری شرکت بزرگ کشتیرانی فرانسوی با ایران

توقف همکاری شرکت بزرگ کشتیرانی فرانسوی با ایران

یک شرکت کشتیرانی فرانسوی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا اعلام کرد همکاری خود با ایران را متوقف می‌کند.

یک شرکت کشتیرانی فرانسوی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا اعلام کرد همکاری خود با ایران را متوقف می‌کند.