برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کره جنوبی

برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کره جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پیگیری برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کره جنوبی از واحدهایی که همکاری مشترک با کشور کره جنوبی دارند درخواست ارائه گزارش و پیشنهادات نمود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پیگیری برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کره جنوبی از واحدهایی که همکاری مشترک با کشور کره جنوبی دارند درخواست ارائه گزارش و پیشنهادات نمود.

 

 

نظرات کاربران