دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه

دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه

از عصر امروز دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه در حال برگزاری است.

 از عصر امروز دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه در حال برگزاری است. 

رحمانی-وزیر صمت، رحمانی فضلی-وزیر کشور، جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور، شافعی-رئيس اتاق ایران و برخی دیگر از مدیران دولتی و بخش خصوصی در این همایش به سخنرانی پرداختند.

نظرات کاربران