نرخ فعلی خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها

نرخ فعلی خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها

نرخ خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی در آبان‌ماه امسال تعیین و اعلام شد.

 نرخ پایه خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی براساس تصویب هیات وزیران به شرح جدول اعلامی صرفا به منظور مصارف داخلی از تاریخ یک آبان‌ماه تا اطلاعیه بعدی تعیین شد. نرخ‌ها یاعلامی بدون در نظرگرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مربوطه است که باید ملحوظ شود. 

نظرات کاربران