پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

شنیده میشود عصر امروز پلیس گرجستان تمامی صرافی های ایرانی را پلمپ وآنها را از نقل وانتقال ارز منع کرده است.

پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

شنیده میشود عصر امروز پلیس گرجستان تمامی صرافی های ایرانی را پلمپ وآنها را ازنقل وانتقال ارز منع کرده است/بورس نیوز

نظرات کاربران